وی با تکیه بر تجربیات کشور اتحاد جماهیر شوروی و حکومت‌های فاشیستی، به این نتیجه رسیده بود که قبضه کردن تدریجی تمام بخش‌هایاقتصاد ملی از سوی دولت یک حرکت مثبت به‌حساب می‌آید. به نظر او این تفکر و راه‌حل کاملا با اوضاع کشور ایران همسازی دارد؛ زیرا کشور ایران فاقد متخصص و شیوه‌های جوامع صنعتی است. به این ترتیب، او نمی‌توانست طبق خواسته‌های شاه برای توسعه اقتصادی کشور به فعالیت‌ها و ابتکارات بخش‌خصوصی تکیه کند.

- به نقل از گزارش کلارک، کاردار وزارت امور خارجه فرانسه