Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1147

به بهانه اصفهان، پایتخت فرهنگی ایران؛ تقابل روزمرگی و پایداری

اصفهانیان در میانه دو شهر باستانی خود در سرزمین اسپادانه، شهری ساختند هم سرشت با فرهنگ و زندگی مردمان ایرانشهر و این شد که سپاهان در دل ایران جای گرفت و دل ایران در اصفهان تپید، اما این شهر هنوز پویای ما، سخن بسیار داشت، نه تنها برای مرداویچ که خدایگان دوران ساسانی را در این شهر می جست و هزاران زاغ و زغن را در شب تاجگذاری خود در آسمان زنده رود، زنده افروخت، نه تنها برای نظام الملک، بزرگمهر سده پنجم که از سند تا دریای میانه را از گنبد خانه جامع اصفهان می گرداند و نه برای عباس اول که شاهی سرزمین یکتای ایرانی، با همه توش و توان خود را آزمود و ساختار بی همتای دیوان خانه و باغ های جنوب اصفهان که سال ها محور و مرکز این شهر بود.

فرآورده نابغگان دوره اوست، بلکه برای مردمان فرهیخته ای که مدنیت امروزه را تن و جان گداخته شهرشان آمیخته اند و آموخته اند نیز سخن بسیار دارد.

در این شهر بویژه برای معماران گفتنی فراوان دارد، چرا که چکیده فرهنگ معماری ما در این شهر قوام گرفته است. اگر معماری ما آموزه هایی دارد، در اصفهان باید آن را بجوییم و اگر به ویراستن فضای آشنای خود می اندیشیم، در اصفهان باید آن را بیازماییم و سرانجام پرداختن به معماری اصفهان و آموزه های آن، بیشتر از همه برای سازوکار امروز شهرهای ماست، شهرهای دیرپای ما که سازه های کهن آن به امروزه پیوسته است.

می دانید! در اینگونه شهرها دو نگره حاکم است، یک نگره که آن را می توان دید از درون نامید یعنی آنگونه که اصفهانی ها و گه گاه مسوولان می پسندند و همساز با زندگی آنهاست و دیگر نگرشی از بیرون که در تلاش برای حاکمیت است، یعنی آن طور که دیگران، جهانگردان، شهرسازان و کارشناسان دارند.

بی گمان ورطه عظیمی میان این دو خواست و دو نگره وجود دارد: اولی برخاسته از زندگی و جوشش مردمی است . بیشتر وقت ها نازل است، به هنگام و به روز است.

تهی از فرهنگ چارچوب دار و معین است و ... دومی کالبدی است، به عامل های مشخص و اندک، تکیه دارد. در پی خواست های جهانگردان و دیگران است، به شکل می اندیشد و محتوای آن به دگرگونی های مداوم شهر ناظر نیست. دارای فرهنگ و نگره های مشخص، اندیشیده و به سامان است.

البته در دیدگاه دوم، احساس برتری و حقانیت موج می زند و پر از سند و پشتوانه مدرسی است.

با دیدگاه نخست فضا، تن و کالبد شهر را از دست دادیم و با نگره دوم جان شهر را دچار اختلال کردیم، ولی این فاجعه بیشتر ناشی از کلاان اندیشی اندیشه های خرد بود

ما همه آرزومند حفظ فضاهای اندیشیده به کالبد پرداخته و جان پویای شهرمان هستیم و این حکم می کند که جدا از تفکرات یادشده، با دیدی هم سونگر شهر را بنگریم

 

بررسی و نوشته: سیدمحسن میردامادی
روزنامه اعتمادملی-چهارشنبه 26مهر - 1385
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

 

استان مرتبط : اصفهان  
عضو مرتبط : سید محسن میردامادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید