Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1375

جامعه، هنر و اخلاق

سارل، تام، جامعه، هنر و اخلاق، ترجمة مسعود قاسمیان،مؤسسة تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»،  چاپ اول 1390 .

کتاب پیش رو برگردان مقالة هفتم از کتاب ارزشمند زیبایی‌شناسی فلسفی به کوشش آزولد هنفلینگ است. سرنوشت کتاب گویا به گونه‌ای رقم خورد که بخش نخست آن حاوی سه مقاله یکجا در کتابی مستقل به چاپ رسید. بخش دوم و سوم به تفاریق در مجموعه‌مقالات فلسفة هنر و زیبایی‌شناسی از سوی مؤسسة متن فرنگستان هنر چاپ شد. مقالة هفتم ‌ــ یعنی کتاب حاضر ‌ــ قبلاً در کتابی مستقل به صورت ناقص به طبع رسیده بود که اینک، با برگردانی دیگر، افتادگی‌ها نیز همگی در اینجا نقل می‌شوند.
نگارندة مقالة حاضر تام سارل است: استاد فلسفه و متخصص در حقوق بشر. زمینه‌های پژوهشی و حرفه‌ای او عبارتند از: رابطة اخلاق و غالب زمینه‌های وابسته به اصول عملی اخلاق با سایر حوزه‌های فلسفه، هابز و دکارت، شناخت‌شناسی و فلسفة علم. سارل استاد دانشگاه بیرمنگام و دانش‌آموختة فلسفه از دانشگاه‌های مگیل و آکسفرد است.
مسعود قاسمیان
اسفند 1389

فهرست
سخنی کوتاه با خواننده
تمهید مقدمه
1.    افلاطون: پیامد اجتماعی هنر و نقش
2.    شعر، شاعر و معرفت
3.    تقلید در هنر
4.    ادبیات و دانش
5.    هنرمند از طایفة نیرنگبازان
6.    تقلید و ظاهرا
7.    افلاطون در مظن تردید
8.    دیدگاه‌های مخالف [آراء] افلاطون
9.    استدلالی از سدة هجدهم در ردّ رأی افلاطون دربارة نقاشی
10.    غایت‌های اخلاقی و غیراخلاقی هنر
11.    هنر: آستان‌بوسِ اخلاق
12.    ایرادهای وارد به تالستوی
13.    هنر و طبقة اجتماعی
14.    جامعه‌شناسی هنر
15.    فرهنگ فرداست/فاخر در برابر فرهنگ
16.    مشارکت اجتماعی، انتقاد و بیطرفی
17.    مشارکت اجتماعی و تعهد به خویشتنداری
18.    هرزه‌نگاری و آزار زنان
19.    هتک حرمت و غایت زیبایی‌شناختی
کتاب‌نامه
واژه‌نامه
نمایه

به نقل از وب سایت انسان شناسی و فرهنگنظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید