تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2445

جهانی شدن و معماری

معماری در کشور کهن ما ، نتیجه پالایش شده جغرافیا ،فرهنگ ،استطاعت مالی و اقتصادی بوده است رفتار آب و هوا ،پستی وبلندیها ،دریاها ،بادها ،جهات جغرافیائی ،جنس خاک و..........با مردم این سرزمین وفرهنگ برآمده از دو دورۀ بسیار غنی قبل از اسلام وبعد از اسلام و سپس درامد مردم هریک از مناطق ،که موجبی بوده برای دسترسی آنها به اجزای اولیه ساختمانی که لزوما هم در همه جا براورده نمیشده و در نهایت درک عالی او از احجام وتناسبات آن در ارتباط با کارایی شان و احتیاجات کاربر وارضای او تا حد رسیدن به "آسایش" میباشد.

آیا میتوان فرض را بر این گذاشت که آسایش انسان امروزی در فناوری های نوین و پیچیده است ؟ که بجز معدودی از آنها ، بیشتر راحت طلبی سیری ناپذیر آن ها را ارضا میکند.

دل گرچه در این بادیه بسیار شناخت یک موی ندانست و بسی موی شکافت
اندر دل صد هزار خورشید بتافت آخر بکمال ذره ای راه نیافت
پور سینا

در این دوران پر شناخت ، که جهان ما به برکت وجود افرادی هوشمند و نه چندان هوشیار ، صاحب ابزاری مسلح به هوش مصنوعی شده،"جهانی شدن" ،نبضی شده برای ضرب آهنگ و رفتارهای آینده ملتها قوت و سرعت جهانی شدن را زمانی بیشتر درک می کنیم که توجه کنیم مهمترین گذار آن از سهل الوصول شدن ارتباطات است .

جهانی شدن امری ظاهری از ظهور دانسته ها و شناخت ها شده و به یک امر ناگزیر تبدیل شده و جبر آن برای همه عیان و محسوس است. اما متاسفانه این ناچاری ،قادر خواهد بود روزی همه ابعاد ملت هایی که خویشتن را در قامت جهانی نمی بینند در خود فرو بَرَد و زمانی این مسئله هولناک تر می شود که بدانیم تمدن جهانی به حکم بشری بودنش ،خود خواه ،خود پسند ،منفعت پرست و دروغگو هم هست.

تا جمال تو پس پرده نهان خواهد بود جنگ هفتاد و دو ملت به میان خواهد بود

بدیهی است دامنه این زد و خورد ، در مرزهایی گسترش خواهد داشت که نداند از اجزاء جهانی شدن کدام یک را پیش از دیگری باید به دست آورد. زیرا اگر بداند که از جهانی شدن چه می خواهد و آن از او چه می خواهد،جریان یکسویه ،تغییر کرده و به صورت طرد ودفع شیوه های استیلاجویانه به ظهور میرسد.

هر ملتی را سوابقی و زبانی و استعدادی و احتیاجی دیگرست. اگر در پی این باشیم که شناخت خود را به تک تک این موارد بیشتر کنیم و خود را موظف به این کنیم که خود جواب های معمارانه آنها را بدهیم ،مسلمادر پی راه حل جزئیات ،جواب هائی خواهیم یافت که خود از زمره فناوری های نوین خواهد شد. کافیست تخیل داشته باشیم ، علم تخیل انسان را وادار به دیدن ندیدنی ها میکند و انسان را برای رویارویی با آینده آماده می سازد. فقط شرط لازم وکافی آنست که علم و تخیل هم شأن هم پیش بروند تا نه علم ضایع شود و نه تخیل.

و آنگاه که خود را با افزودن کیفیت پیدا کردیم ، قامت جهانی هم بر ما برازنده است و صاحب معماری خواهیم بود که در جهان به واسطۀ شخصیت ویژه خود حرفهایی تا آن اندازه با اهمیت برای گفتن دارد که دیگران را و جهان را وادار به شنیدن کند.

خوب چهر کشاورزی

مجموعه مقالات مرتبط : جهانی شدن    
عضو مرتبط : خوبچهر کشاورزی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید