کتاب خاطرات سرپرسی لورین یا کتاب شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان، چگونگی چرخش سیاست انگلیس درباره ایران را به تفصیل تشریح کرده است. در این کتاب نقش اصلی و محوری سرپرسی لورین در چرخش این سیاست و دگرگونی‌های آن به وضوح قابل رویت است. سرپرسی لورین به ما نشان می‌دهد چرا و چگونه انگلیسی‌ها رضاخان را نسبت به دیگران ترجیح داده و از او حمایت کردند. از این‌رو کتاب مزبور از نظر سندیت و اعتبار تاریخی، آگاهی‌های ارزشمندی به خواننده عرضه می‌کند. در حقیقت، نگارش تاریخ دوره سال‌های ۱۸۹۷-۱۹۲۵ خوزستان بدون مطالعه این کتاب و استفاده از اطلاعات ذی‌قیمت آن، عملی ناقص است.

- بخشی از یک مقاله به قلم علیرضا مجیدی