تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2628

خرد شهر - بیژن علی آبادی

شهر خرد یا شهر خردمندان ویا شهر عاری از بی خردان به دو تعریف ودومعنی از جمله فوق بر میخوریم که بشرح زیر چندفرازی در آن باب بیان میشود :

  1. خردشهر یا عملکرد خردمندانه شهر
  2. خردشهر یا شهر خردمندان

1-خرد شهر ( عملکرد خردمندانه شهر )

اگر بخواهیم خرد شهری را مورد بررسی ومطالعه قرار دهیم در ابتدا میبایست اقلیم آن شهر را شناسایی وپس از شناخت کامل آن نسبت به شناخت رسم ورسوم وجامعه ومردم شناسی و جامعه شناسی وجامعه رفتاری عقاید وباورها وبطور کلی روح شهریت آن اقلیم را بشناسیم . آنگاه درآن مورد اعلام نظر نماییم .

شهری همچون یزد درکویر وبا مردمان سخت کوش وشهری همچون لاهیجان با طبیعتی زیبا ومردمی مهربان وطبیعتی سرسبز در گیلان . شهریزد بدلیل واقع شدن درمنطقه کویری دارای مردمان با معیارها و رفتارهای اجتماعی و بومی کویری ودارای صبر وصلابت میباشند.

درشهری همچون لاهیجان بدلیل واقع شدن درمنطقه سرسبز وشاداب طبیعت آن صبر وصلابت در رفتار مردم نیست اگر عملکرد شهر یا خرد این دوشهررا بطور بسیاراجمال باهم مقاسیه کنیم به دوخط متنافر برمی خوریم . دوخطی که نمیتوانند جز خرد اولیه شهری ( کوچه وخیابان ها ومیادین ) نقاط مشترک دیگری داشته باشید . روحیات مردم آب وهوا - شرایط اقلیمی ورفتارها بسیار متفاوت است بنابراین نمیتوان خرد شهر را برای هردو یکسان تعریف نمود .

اگر شهری فاقد ترافیک است دارای خرد آن نیست زیرا فاقد آن است واگر شهری دارای طبیعت سرسبز نیست ودیگری هست خرد شهری اولی فقدان آن ودومی وجود آن است که هیچ یک را نمیتوان برتر را دانست .

سفید وسیاه هریک به تنهایی رنگ هستند ولیکن عده ای سفید را انتخاب میکنند وعده دیگر رنگ سیاه را که در این مورد نمیتوان آن خرد رنگی را برشمرد . بنا براین وجود ومحیط وشرایط وجودی نمیتواند خرد وجود محسوب شود زیرا طبیعت وجودی آن شی یا طبیعت ویا رنگ ویا حتی شهر فاقد آن است ویا با آن بوجود آمده است

2-خردشهر یا شهر خردمندان

همانگونه که از کلمه مفهوم میشود خرد شهر ویا شهر خردمندان به شهری گفته میشود که توسط خردمندان ویا با خردان آن شهر اداره ومدیریت میشوند .

انسان فکر میکند وبافکرواندیشه خود مسایل مهم علمی وریاضی راتحلیل میکند واین فرایند نشانگرخردانسان است
در شهری که خردمندان در آن زندگی کنند آنان میتوانند با خرد ودانش خود زمینه یک زندگی سالم وفرح بخش را بوجود آورند .

رسیدن به این اهداف نیاز به ابزارهای وجودی دارد که میتوان یکی از آن ابزارها را شبکه بندی گذرها ی شهری است وبسیار ابزارهای دیگر نکته مهم این است که در شهرهای جدید خرد شهری حکم فرما نیست بلکه ضابطه اسکان وزندگی شهر نشینی مطرح است .

در قدیم به شهرهایی شهر خردمندان می گفتند که آن اقلیم خاستگاه - دانشمندان وفلاسفه وادبا بوده که با ورود تکنولوژی به شهرها وگرایش شهرنشینان به این پدیده نوین کم کم این روند روبه کاهش نهاد وبیایان رسید بعنوان مثال شهر تفرش یکی از شهرهای ادب پرور بوده است وشهری که به دوناحیه تجار وادبا تقسیم شده بود که در قسمت تجار وتوانگران بناهای ارزشمند وبازار میباشد ودر بخش دیگر ساختمانهای معمولی احداث شده است .

کم کم با افول این شایستگی ها از آن دیاردیگر شهر را نمیتوان شهری ادب پرور و یا خردمند دانست .
اگر تفرش شهری ادب پرور وشهری با خرد است مربوط به گذشتگان میباشد .

حیف است که این پدیده که حاصل زندگی اصیل اینگونه شهرها بوده از بین برود والگویی برای سایر مناطق گردد که در این حالت دیگر نمیتوان ساختار عرفانی شهری باخرد شهری را پیدا نمود .

خلاصه کلام :

  • اگربتوانیم خردمندانه با مسایل برخورد کنیم خرد پیشه خواهیم شد .
  • خرد به جانوران وحیوانات تعلق ندارد زیرا اندیشه ندارند و انسان است که اندیشمند و با خرد است .
  • تکنولوژی وسیله است وانسانیکه با آن کار میکنند تکنولوژیست است نه خردمند ونه عارف .
  • فقط انسان است که با تعلیم وتربیت ومطالعه وکنکاش میتواند خردمند شود .
  • بیایید زندگی خردمندانه را در جامعه پی ریزی کنیم ویک جامعه با خرد تشکیل دهیم تا خرد وفرزندانمان بتوانند خردمندانه زندگی کنند .
مجموعه مقالات مرتبط : خرد شهر    
عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید