تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1620

خرد شهر - خوبچهر کشاورزی

در فرهنگ فارسی معین برای معنای خرد آمده "دریافت - ادراک - فهم "
این سه لغت ما را در برابر دریای عظیمی قرار می دهد که بدون آنکه به زمان تعلق داشته باشد هر جانداری در خود "دارد " و یا "خواهد " داشت و آن در صورتی است که در قاب زمان معینی قرار گیرد .

"دارد " از آن جهت که خرد غریزی از بدو خلقت برای نگاهبانی و نگاهداری (غریزه بقا ) احساس خوشحالی و لذت در آن موجود همراه با ژن ها و هورمون ها و همه ی دستگاههای گیرنده و فرستنده در او بنیادین شده است .

"خواهد داشت " : زیرا که خرد اکتسابی ناشی از اموریست که خارج از غریزه بقا در جهت نوعی تلاش و ارضاء کنجکاوی کسب می شود که جدای از حیوانات و گیاهانی که توسط انسان دستور فرایند ادراک آنها اکتسابی می شود و دریافت نوینی پیدا می کند که اگر حیوان باشد به صورت فرمانبری و حتی گاهی خلاقانه و در مورد گیاهان تبدیل آنها در جا به جایی ها و یا پیوندها و از این قبیل .

حال وقتی باور بر آن است که ضرورت حرکت ، وجود تضاد می باشد تفرق یا تفاضل از آنجا ناشی می شود که شناخت برتر و پست تر به دست می آید . پس هر گاه "خرد - عقل - نفس " که جمع آنها همگام نیکی ها و فضایل است هر سه به درجه اعلا (عقل ) برسند ، تخلف از وصول به درجه بالاتری که بر او مقدم است (درجه اعلا ) ، شر (خرد منفی ) نامیده می شود که آن هم خود ، نوعی خرد ورزی از نوع شیطانی است .

آز انجاییکه در پیشرفت و هجوم تکنولوژی خرد غریزی به ناچار رنگ می بازد و خرد اکتسابی با سرعت بسیار زیاد و در حال تغییر در صورت توانایی باید پاسخگوی آن باشد : سرعت دریافت ، ادراک و فهم در مقابل سرعت تکنولوژی کمتر و پر رنگ شده است و عدم قطعیت به وجود می آورد . روزی خردمند هستی و روز دیگر نه و این قضیه در طراحی شهر که یکسری دریافت و ادراک دارید که باید مدیریت خردمندانه شود تا عدالت به وجود بیاید گه امری مشکل و دور از دسترس است .

از همین شرح پیداست فقر دریافت ها و ادراک ها و نبود آنها برای خرج کردن در رفع مشکلات آینده ، شعری را به خاطر می آورد که طنزی زیباست و "واعظ قزوینی " آن را سروده :

کارها ، در آب و خاک و فقر ، وارون شود
سرو اگرکارند اینجا ، بید مجنون می شود

خوبچهر کشاورزی

مجموعه مقالات مرتبط : خرد شهر    
عضو مرتبط : خوبچهر کشاورزی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید