سپاه هولاکو خان به باروت چینی و جدیدترین تجهیزات مهندسی آن دوره مجهز بود. سپاه هولاکو با سربازانی مسیحی از گرجستان تکمیل شده بود. آذربایجان در آن زمان حساس اهمیتی خاص پیدا کرده بود. چراکه هولاکو در نظر داشت باقی مانده دنیای اسلام را فتح و به دریای مدیترانه هم دست یابد و گرجستان را نیز به قلمرو خود بیفزاید. آذربایجان بر سر راه هر دو هدف سیاسی -سوق‌الجیشی او قرار داشت. علاوه بر اینها راه ارتباطی از شرق به غرب به خصوص راه ابریشم از شهر مراغه می‌گذشت.