تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :962

دفاع غيرعامل در معماري و شهرسازي

گفتار  اول

معماري  وشهرسازي بي دفاع  در دنياي واقعي به چه گفته ميشود :

1-    شناخت دفاع : دفاع در لغت به معني پاسخ و يا جلوگيري به حملات و يا ضربات و .. ادامه و يا پيشروي دشمن در زمينه مختلف  مي باشد .

2-    برخي اوقات دفاع ممكن است پيش در آمد حمله باشد .

3-  از زمانهاي بسيار  قديم  مسئله دفاع يراي انسانها  و سرزمين ها و كشورها يكي از موارد مهم واساسي بوده است.
 بعنوان مثال مي توان دفاع در مقابل حيوانات و يا دفاع از محل زندگي  ويا ايل ويا كشور را برشمرد .

4-     پرندگان و حشرات و جانداران وحشي در هرفصل از سال داراي  محدوده و يا قلمروئي ميباشند كه ديگرپرندگان را  در آن محل جايگاهي نيست و از آن دفاع ميكنند.
در يك كندوي عسل براي زنبورهاي غريبه و يا ساير حشرات جايگاهي تعريف نشده ودشمن با دفاع جمعي روبرو ميگردد .

5-    در مورد زندگي انسانها نيز از قديم مسئله حفاظت فيزيكي و يا انساني  ويا مسائل مطروحه (جنگ يا دفاع )  بوده و هنوز ادامه دارد .

 

5- 1 : دفاع انسان ها در طبيعت:

الف -دفاع در مقابل سيل و آبراهها و امثالهم ( حوادث غير مترقبه ) كه در اين مورد احداث سدها و يا ايجاد مسيل ها تقريبا" توانسته مشکل سيل و سيلابها را برطرف نمايد .

ب- احداث باروها ي دور شهر ها  ويا ديوارهاي سبز و يا نماهاي پوشيده از گياه خود يكي از مسائل و موارد دفاع  در قديم شمرده ميشود .

 ج-نصب كروكي و يا چتر يكي ديگر از مسائل دفاعي  جهت جلوگيري از تابش آفتاب ميباشد .

د- احداث سيل بندها و موج شكن ها در بنادر خود از موارد دفاعي در مقابل طبيعت است .  

وموارد بسيار ديگر  كه بدليل تعدد از ذكر آنها خودداري ميشود  . 

تضاد اقوام و اديان و نبود فرهنگ تفاهم موجب پديد آمدن فرهنگ تقابل ميگردد كه نتيجه آن دفاع از آرمانها و يا محدوده و يا سرزمين است .

در زمانهاي قديم باروي شهرها (ديوارو حصار اطراف شهرها ) كه باحفرخندق نيز به همراه بود يكي از سيستمهاي دفاع جمعي به حساب مي آمد و برجهاي ديده باني نيز نوعي بناي دفاعي بوده اند .

 

 

استتار و فريب دادن دشمن يكي ديگر از مواردي بوده كه از بدو خلقت ناجي انسان ها بوده است كه در اين مورد ميتوان قراردادن شاخ وبرگ وامثالهم را در دهانه غارها و يا كلبه ها و دهانه چاه ها بمنظور حفاظت  از مكان برشمرد .

فريب دادن حيوانات و انسانها يكي از ترفندهائي بود كه انسان زود به آن پي برد .

اختفاء يا مخفي شدن يا مخفي كردن نيز از موارد مهم در زندگي حيوانات و انسانها بوده است .

گفتار دوم

با توجه به شناخت كلي از مسئله دفاع مي توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود :

1-دفاع عامل

2-دفاع غير عامل

 

1-دفاع عامل

اين دفاع در هنگام حمله ونفوذ هر دشمني ( انساني يا حيواني و يا طبيعي ) در هر زمينه اي  با تاكتيک هاي خود  انجام ميشود كه پس از پايان عمليات ادامه دفاع ضروري نيست .

2-دفاع غير عامل

 به دفاعي گفته مي شود كه در زماني كه عمليات و اتفاقي حادث نشده ايجاد و يا استقرار پيدا مي كند و در زمان اتفاق و يا حادثه پيشگيري لازمه را انجام مي دهد كه ساده ترين اين نوع دفاع را مي توان وجود سيل بند ها  وموج شكن ها ويا حصار اطراف منازل و اماكن را برشمرد كه  سيل بند  در زمان سيل ماموريت خود را انجام ميدهند  و حصار منازل از ورود بي اجازه افراد ويا حيوانات جلوگيري مي كند .

2-1-باتوجه به نمونه هاي ابتدائي كه ذكر شد مقامات  مسئول  هرملتي برآن شدند كه عمليات پيشگيرانه در جهت تغيیرات  ناگهاني جوي و آب وهوائي و حوادث پيش بيني نشده طبيعي انجام دهند تا از تلفات نيروي انساني آن ملت كه گنجينه هاي آن سرزمين شمرده ميشوند كاسته نشود كه مواردي از دفاع و راه كارها در قوق بيان شد .

 

 

 

گفتار سوم :

چگونه مي توان از ملت در مقابل حملات احتمالي دشمن جلوگيري نمود

زياده خواهي و يا فرهنگ تقابل و امثالهم موجب پديد آمدن جنگهاي ويران گر مي گردد كه براي پاسخ به آن حملات زمان اندك باقي است  و براي دفاع احتياج به آمادگي  لازمه رزمي و تخصصي ميباشد كه تئوري و فلسفه دفاع شكل مي گيرد  و عمليات پدافندي براساس ضوابط رزمي و نظامي لازمه انجام مي شود .ازطرف ديگر لازمست  در زمان صلح ( به ظاهر صلح )  ميبايست چاره هاي لازم انديشيد و دفاع خاموش و غير فعال را پيش بيني نمود كه  رسيدن به اين مطلب نياز به شناخت موارد و مسائل خاصي دارد كه در ادامه بيان ميشود .

در شهرهاي زيارتي مسئله استتار و اختفا و فريب دشمن مفهوم ندارد زيرا شهرهاي مذكور داراي شاخصه اي نور و حالت خاص خود ميباشندودر شهرهاي صنعتي و توريستي نيز پارامترهاي لازم ديگر قابل اجراست .

اگر بخواهيم مسائل دفاعي وپيشگيرانه را در مقابل حوادث پيش بيني نشده ( سيل و زلزله و ساير موارد جوي و.. ) را مورد بررسي قراردهيم ميبايست دفاع خاموش وغيرفعال سازه را در آن شهرها بستگي به اهميت و كاربري تعريف و بمورد اجرا درآوريم .

بمنظورجلوگيري از حوادث پيش بيني نشده و غير مترقبه سيستمهاي عامل ازقبيل انواع بادبند ها و ديوارهاي برشي و ديگر موارد پيش بيني و كاربرد آن توانسته تلفات و ضايعات  انساني و سرمايه اي را به حداقل برساند و باشناخت بيشتر از رفتار زمين اميدواریم  روزي صدمات و تلفات نيروي انساني به حداقل و حتي به صفر برسد .

 

بیژن علی آبادی-تیرماه 93

 

 

عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید