تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :933

جایگاه معمار دراجتماع

 این مقاله بمناسبت روز معمار برشته تحریر درآمده است .

پیش گفتار :

 دراین نوشتار سعی برآنستکه موضوع جایگاه معمار در اجتماع  را ازنگاهی متفاوت مورد کنکاش قرارداده و در این رویکرد شاید نارسائیهائی مشاهده گردد که امید است آن را بدیده اغماض بنگرند .

درموردجایگاه معماردر جامعه مطالب بسیار توسط بزرگان و اندیشمندان گفته شده  ویا  به رشته تحریر درآمده است که ذکرمجدد آن  گفتارها و نوشته ها شاید برای شماری از خوانندگان بدلیل تکراری  بودن جالب نباشد ونگارنده دراین مقاله نقطه نظرات خود را  از زاویه رویتی  وتفکری خودبیان میکند.

گفتار :

نگرشی کوتاه به طبیعت و خلقت و زندگی :

دنیای خاکی از کوه هاوجنگلها و رودخانه ها ودریا ها ودشت ها و .. و موجودات زنده و حیوانات و انسان تشکیل شده که این مجموعه با انسان و حیوانات و و..  درکنار هم زندگی درکره زمین را تشکیل داده و  این مجموعه بدست خالق یکتا طراحی و خلق شده است.  

کوه ها و جنگل ها و دریاها و دشت ها و .. طبیعت را پدید آورده که برای حیوانات و انسان ها محل زندگی است .

 زندگی حیوانات و زندگی انسانها با طبیعت به نوعی در هم آمیخته شده است.

خداوند یکایک آنها را خلق نموده و  با دمیدن روح در این مجموعه زندگی برروی کره خاکی بوجود آمده است .

اگر در طبیعت موجودات زنده اعم از انسان و یا حیوان و یا خزندگان و.. نباشد طبیعت به یک وادی خالی بدون روح و حرکت تبدیل و از کره زمین دوست داشتنی و قابل زندگی به یک کره خاکی  بی زندگی  تبدیل می گردد .

با توجه به موارد فوق مشخص می شود زندگی است که به دنیا حیات و به انسان امید می دهد .

غارها دردل کوه ها زمانی کاربرد دارند که از آن غارها استفاده شود که این استفاده توسط حیوانات یا انسان می باشد.

رودخانه ها و دریاها و جنگل ها پدید آورند و نماد زندگی طبیعت هستند که  انسان ازآن بهره جسته و آن را جزئی از زندگی خود نموده است .

 ترکیب خلاقیت های خداوندی با زندگی  تشکیل دنیای خاکی را داده و در این چرخه انسان نیز دارای جایگاه زندگی انسانی است.

 خداوند با اهداء درایت وعقل و خلاقیت و تفکر و بیان و تحرک به انسان این اجازه را داده تااز مواهب الهی و داده های مادی و معنوی بهره جسته و در راستای داده های خداوندی قدم بردارد که اولین قدم  پی بردن اندک به  رمزوراز در خلقت و آفرینش است .

خداوند بعضی از خلاقیت های ذاتی را به انسان اعطا نموده است /  به انسانی که دارای فهم و درک و اشرف مخلوقات نامیده می شود و دارای کمالات خدادادی و عرفانی است .

 انسان طبیعت را می بیند و در آن زندگی میکند و با اندیشه خود در باب هنری و زیبا شناختی الهی درآن باب تحقیق میکند که این تحقیق موجب خلاقیت ها در زمینه های مختلف مادی و عرفانی از جمله هنر و زیباشناختی میشودکه موجب تجلی اثر هنری میگردد.

توسط فلاسفه در باب زیبا شناختی و تعریف هنرها ازجمله هنر  معماری و جایگاه آن سخن بسیار گفته شده که از ذکر آنها را ضرور نمی داند .

هنر معماری تشکیل دهنده زندگی های فردی و اجتماعی و کلون های جمعیتی و ایجاد جوامع شهری و اجتماعی و در نهایت  شهر و شهر سازی می باشد  .

اگر جوامع وشهری و سکونتی  خالی از بشر و سکونتگاه ها و روح زندگی باشند به غارهای قبل از تاریخ وخلقت بشر مبدل میگردند .

نکته  اول:

سئوال:کیست که این چنین تظم رادرسراسرگیتی بعدازخداوندایجادکرده و می کند کسی نیست جز انسان .

انسان ازمعمار ی طبیعت و ذات خدادادی الهام می گیرد و با هنر و الهام خود روح زندگی را ایجاد و پدید می آورد .

 هنر موسیقی را  الهام از آواز پرندگان و طبیعت است .

 هنر نقاشی الهام از موجودات و طبیعت و ... کره زمین است .

 هنر پیکر تراشی و مجسمه سازی از بدیهیات و آفرینش های خداوندی .

وسایرهنرهاکه هرکدام جایگاهی دارند از موهبت ها و الهامات مادی و معنوی است و اما در مورد معماری که یکی از آن ها ست سخن دیگری گفته شده و باید گفته شود زیرا هنر معماری هنر ایجاد زندگی است .

نکته دوم :

 هنر با فن و تکنولوژی بسیار متفاوت است و سعی  نگارنده برآن نیست که تکنولوژی رانفی و یا ردکند ولی معتقد است تکنولوژی فن است و هنر نیست .

تکنولوژی در قالب فرم معماری کاربرد دارد زیرا هر محصول فنی و صنعتی دارای کالبد و فرم است که آن معماری آن تولید ویا محصول است  .

نکته سوم :

هنر در گذر زمان تجلی پیدا کرده و میکند و تکنولوژی در گذر زمان تکامل می یابد .

اگر به تکنولوژی یکصد سال گذشته نظری  افکنده شود مشاهده میگرددکه دیگر آن صنایع و تکنولوژی در دنیای امروز کاربرد ندارند و صنایع وتکنولوژی جدید جایگزین آن شده است در صورتیکه هنر در گذر زمان نه تنها منسوخ نشده بلکه با شکوفائی وتجلی مخصوصا" هنر دینی( قدسی ) همراه بوده است.

کافی است  به آثار هنری معماری گذشتگان نظری انداخته  شودتا صحت گفتار ثابت میشود .

خلاقیت هر هنرمندی دارای رمز وراز است که همگان آن را درنمیابند  همانند رمزوراز دراشعار شعرا و همچنین در نقاشی ودر تابلوی لبخند ژوکوند.

هنوز هنرمندان و صاحب نظران نتوانسته هنر معماری گذشتگان راکه در سراسر گیتی موجود است را دقیق بشناسند وآن را تحلیل کنند .

هنرمند انسان را با آفرینشهای الهی و هنر واندیشه وتفکر انسانی دارای زندگی میکند .

هنرمند است که باارایه هنر خود زندگی را بدیع و دلنشین میکند .

دنیای امروز دنیای صنعتی است و هرچه زمان پیش میرود باز دنیا صنعتی تر خواهد شد و صنعت قبلی از رده خارج میشود   اما هنرهمیشه به روز است و همیشه روبه تجلی و تعالی است .

هنرها بغیر از هنر معماری دارای جایگاه ویژه و دارای دیدوحداکثر  سه سویه میباشند ولیکن  جایگاه هنر معماری فراتر از آنست و معمار هنرمندی است که دارای دید  پنج سویه میباشد .

معمار سه بعد هندسی ( طول و عرض و ارتفاع ) را میشناسد وبه آن حرکت ( بعد چهارم )  و  با هنر آفرینی زندگی  ( بعد پنجم ) را تعریف و اضافه میکند  

خلاصه کلام :

با توجه به مطالب فوق اهمیت هنرو هنر مند در زندگی انسان وجامعه مشخص میگردد  و لازم است جایگاه هریک از هنرمندان  در جامعه مدنی تعریف گردد و درآن حالت است که جایگاه معماران در اجتماع  دقیقا" مشخص میشود .

معماری درهرزمینه زندگی وجوددارد مثل معماری درسیاست توسط معماران سیاسی و یا در ... که هیچکدام دارای پنج بعد نیستند بلکه فقط هنر  معماری است که دارای پنج بعد است .

جایگاه معماران در هر زمینه ای  درجامعه دارای جایگاه خاصی بوده و لیکن معماران هنر ی دار ای جایگاه ویژه ای همچون خورشید در جهان میباشند .

 

پایان این سخن :

در مورد جایگاه هنرمندان در جامعه سخن بسیار است  که در این مقاله فقط چند جمله در مورد هنرمندان و اندکی در مورد هنر معماری و معماران  سخن گفته شد .

نگارنده معتقد است همانگونه که جایگاه برای پاسداشت بعضی از هنر ها مخصوصا" شاعران در جامعه جایگاهی مشخص گردیده وازشاعران همچون فردوسی وسعدی ومولاناورودکی و...درآن روز تجلیل و پاس داشت میشود چه خوبست روزی برای پاسداشت هنرمندان معمارکه سازنده الگوی زندگی و رفتاری باخلاقیت های هنری خود هستند اختصاص دهیم وآن روز را روز معماربنامیم ویادی از معماران هنرمند  بنمائیم و در آن روز بگوئیم.

 

                                                                                              معمار روزت مبارک

 

 پی نوشت :

 (روز معمار اعلام گردیده ولیکن فعلا"بر ا ی اکثریت جامعه ناشناخته است)

 

بیژن علی آبادی

 

موضوعات مرتبط : روز معمار    
عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید