تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1305

روز پژوهش

و عقل با چندین شرف که دارد نه راه راست است بلکه چراغ راهست واول راه ادب طریقت است وخاصیت آنست که بوجود آن راه از چاه بدانند ونیک از بد بشنا سند ودشمن از دوست فرق کند وچون آن دقایق را بدانست براهی برود که شخص اگر چراغ دارد تا نرود به مقصد نرسد   (علی ابن احمد بن ابی بکر  گرد آورنده کلیات حضرت سعدی).

کودک از بدو تولد بطور غریزی بالمس مادر از طریق لب وزبان ودست از مادر شیر مینوشد .هرچند که این ابتدایی ترین مرحله زندگی با توسل به غریزه ذاتی انجام می پذیرد لکن میتوان گفت که حس لامسه وبویایی وی نیز موجب شده است که  اتش تشنگی و گرسنگی وی فرو بنشیند .شاید بتوان به این نتیجه رسید که امر جستجو برای حصول  به مقصود از بدو زندگی همراه هرموجود زنده ایست و باتوجه به مکانیسم مغز انسان غریزه ویاآموختن جستجو وتفحس در او بیشتر از اغلب موجودات بوده وکودک باتکامل فیزیکی و قوای ادراکی ازحالت غریزی خارج شده  و بر مبنای تفکر وتعقل جستجو گر می گردد  . دانش اکتسابی وفراگیری علوم مختلف  ونیاز به فراگیری یشتر انگیزه کنکاش وجستجو برای شناسایی هر امری را  در انسان بیشتر می نماید که چنانچه این کنکاش برای هدفی کاملا مشخص وبانظمی معین وبر مبنای مطالعات وتجربیات حاصله انجام پذیرد میتوان بر آن نام پژوهش نهاد.

امر پژوهش علمی علاوه برتفکرمنطقی نیاز به آشنایی به  زبان تحقیق و متدولوزی کار دارد .علیرغم اینکه تعریف علم بسیار مشکل وشاید تاکنون تعریف جامعی برای آن ارائه نشده باشد  تعریف پژوهش ساده تر بوده  وبعضی از پژهشگران معتقدند که پژوهش امریست نظام دار -منطقی- تجربی وامریست تکرار پذیر وخلاصه کننده داده ها (پایه های پژوهش در علوم رفتاری صفحه 13 و14).

هرچند پژوهش در علوم مختلف دربارورنمودن علم ورسیدن به فرضیه های جدیدحائز اهمیت است لکن در شرایطی که نیاز به تکنولوژی های جدید برای ارتباط تنگاتنگ بین علوم وتولید بیش از پیش حس میگردد میطلبد که مراکز علمی توجه بیشتری به علوم کاربردی داشته وآ موزش را به سوئی سوق دهند که پژوهش نقش اساسی تری پیدا کرده  ودر راهنمائی بخش های تو لیدی وصنعتی برای علمی تر شدن دستاورد های موردنیاز مردم وبازلر و اقتصاد کشور موثر واقع گردند .

پیوند بین پژوهشگر وتولید کننده موجب استحکام اقتصاد شده  ورفاه بیشتری را برای مردم به ارمغان خواهد آورد.

اینک در آستانه روز پژوهش برای همه پژوهشگران ودانش پژوهان آرزوی توفیق داریم.

یزدان هوش ور - 1392/9/23

 

موضوعات مرتبط : پژوهش در ایران    
عضو مرتبط : یزدان هوش ور  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید