تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2892

زیبایی شناسی و سیر آن در اسلام

فلسفه هنر به چیستی و چگونگی هنرها می پردازد و در پی آن است که در این زمینه به مفاهیم روشن و صریح دست یابد و به همین دلیل هم مفاهیم اساسی هنر را ارزیابی می کند تا به نتایج واقعی درباره هنرها، ارزش زیبایی شناختی، بیان و مفاهیم دیگر برسد و در حقیقت، زیبایی شناسی نیز بررسی فلسفی زیبایی و ذوق است. در این زمینه مفاهیمی همچون زیبایی، زشتی، جمال و کمال، عالی و ظریف، ذوق و نقد، هنرهای زیبا، لذت حسی، دلربایی و افسون بررسی می شود. زیبایی شناسی نسبت به فلسفه هنر میدان وسیع تری دارد و نه تنها ماهیت و ارزش هنرها، بلکه واکنش در مقابل ابژه های طبیعی را بررسی می کند که با زبان زیبایی و زشتی بیان می شود.

هدف و نظریه های هنر

درباره هدف واقعی و کارکرد هنر، نظریه های گوناگونی وجود دارد ولی آنها در یک نکته اشتراک نظر دارند که هنر وسیله ای برای رسیدن به بعضی از غایت هاست، خواه این غایت تحریک احساسات و همگانی کردن ملل جهان و فراخوانی بشریت به خداخواهی باشد خواه اینکه باورهای اخلاقی و صبغه اخلاقی خواننده یا نگرنده را اصلاح کند و بهبود بخشد. اثر هنری در همه موارد به گونه وسیله ای برای نیل به بعضی از آیت های فراتر از خود به شمار می آید و آنچه در تحلیل نهایی در نظر گرفته می شود ماهیت اثر هنری نیست؛ بلکه تاثیرات آن بر مخاطبان است، چه این تاثیرات ابتداییف احساسی، شناختی، اخلاقی و مذهبی باشد، چه اجتماعی. نظریه های مختلفی در مورد چگونگی کارکرد هنر وجود دارد و طبق یکی از این نظریه ها، کارکردش ایجاد نوعی تاثیر یعنی لذت در مخاطبان است یا امکان دارد اطلاع رسانی یا تعلیم، بازنمایی یا بیان بوده ولی بیش از هر چیز باید خوش آور باشد. هر چیزی که مایه لذت رسانی آن بیشتر باشد به همان پایه نیز وجهه هنریش بیشتر است.

اما طبق دیدگاهی دیگر، یکی از عناصری که جزو اهداف هنر به شمار آمده، کارکرد شناختی آن است؛ یعنی هنر وسیله ای برای ادراک حقیقت است و هنر را مجرایی برای رسیدن به عالی ترین سطح شناخت و معرفت قابل حصول بشر و نوعی از معرفت می داند که دستیابی به آن با ابزار و وسایل دیگر محال است. دانش و معرفت در معمولی ترین مفهومش، کلمه ای است که شکل یک قضیه و دانستن چگونگی و چرایی امری را دارد. از این رو از مفهوم مشاهده می توان یادگرفت که خورشید غروب می کند و همین امر نوعی دانش و معرفت است، آیا با همین مفهوم از آشنایی با آثار هنری می توان دانشی کسب کرد؟ تردیدی نیست که در این میان طرح های پیشنهادی چندی موجود است که پس از آشنایی با آثار هنری ارایه شده و بیشتر از آن وجود نداشته است.

اما دسته آخر این نظریه ها شامل سه برداشت متفاوت است که شامل سوالی مقدر می شود که ابراز یک اثر هنری از نظر زیبایی شناسی خواشایند یا دارای ارزش زیبایی شناختی است، یک چیز و گفتن اینکه اثری هنری از حیث اخلاقی خوب است یا قابلیت تاثیر در مردم را دارد که آنها را از نظر اخلاقی رهنمون باشد، یک چیز دیگر. با اینکه این دو نوع داوری با یکدیگر متفاوت هستند، ولی کاملا از یکدیگر مجزا نیستند. در کل درباره پیوند و رابطه هنر با اخلاقیات سه نظریه وجود دارد:

  • الف: اخلاق پرستی
  • ب: زیبایی پرستی
  • ج: نظریه آمیخته

اما باید درنظر داشت که مواضع اخلاقی و زیبایی پرستی افراطی است و واقعیت تا حدود زیادی در میانه این دو قرار دارد. در واقع هنر و اخلاق ذاتاً درهم آمیخته و کارکرد هر یک از اینها از یکدیگر جدا نیست؛ اما بررسی روابط دقیق میان هنر و اخلاق کار ساده ای نیست. شاید بهترین اصطلاح در این میان، میان کُنش باوری باشد که می تواند در خصوص نظریه ای به کار رود که از ارزش های زیبایی شناسی و اخلاقی ترکیب شده و هرکدام نقش مستقلی در جهان دارند ولی هیچ کدام جدا از یکدیگر عمل نمی کنند.

علاقه مندان به مباحث مربوط به استتیک «یا زیبایی شناسی» به دو گروه تقسیم می شوند که دو رویکرد مختلف به این معرفت دارند. گروه نخست، فلاسفه هستند که اغلب برای تکمیل مجموعه یا دستگاه فلسفی خود به هنر -در وجه کلی آن- نگاه کرده اند، بی آنکه تعلق باریک نگری به هنری معین ابراز کنند. در نتیجه، آنچه از تامل و تبع این فیلسوفان حاصل آمده، مباحثات کلی، احکام نظری و تجربه های فلسفی است که در آنها مثال های مشخص و موردی از آثار منفرد هنری مقام چندانی ندارند. شاید برجسته ترین شاهد امثال این رویکرد -یا نمونه پارادایم آن- نقد قوه حکم اثر کانت باشد. بندتو کروچه، فیلسوف معاصر ایتالیایی، تنها استثنای برجسته در گروه فلاسفه است که به هنر نظر کرده اند. وی معتقد است پیش از آنکه به ابزار منطق و استدلال عقلی یا تفکر مبتنی بر مفاهیم هنر بپردازیم باید چگونگی فرآیند آفرینش و تجربه «یا حال» آثار هنریت را مدنظر قرار دهیم. گروه دوم هنرمندان و منتقدان هستند که همواره می کوشند به موارد خاص راه یابند و نیازها برای تحکیم نظریات شان را بر نمونه های منفرد و مشخصی استوار کنند. در گذشته منتقدان بیشتر به مسایل کلی و نظری درباره هنر توجه می کردند ولی امروزه، نامور و برجسته ترین منتقدان بیشتر بر نقادی تک موردی و مبتنی بر امور واقع تکیه می کنند و با وجود اذعان به اهمیت نظریه های کلی و شاید هم ملحوظ کردن آنها به طور غیرمستقیم، از اشاره آشکار و مستقیم به آنها در نقدهایشان خودداری می کنند.

جنبش مدرن در هنر که از نخستین دهه سده بیستم شکل گرفته، جنبشی اساساً انقلابی بود و تمام هنرها را تحت تاثیر قرار داد. نثر جویس و موسیقی استراوینسکی، درست مانند نقاشی های پیکاسو یا کله، بخشی از این جنبش بودند.

پیکاسو زمانی می گفت: « در هنر نکته مهم، نه جست و جو کردن بلکه پیدا کردن است.» و همین گفته را می توان شعار تمامی جنبش مزبور دانست. این هنرمندان خود را به آینده و به دنیای ناشناخته ها افکندند اما نمی دانستند چه چیزی پیدا خواهند کرد و برای پیدا کردن راهی به سوی کاراصیل هنری، بر مدرک عینی حواس شان تکیه می کردند.

از روزگار باستان تا عصر حاضر بیشتر مباحثات مربوط به هنر، پیرامون رابطه انسان در مقام هنرمند و طبیعت به عنوان موضوع کار هنرمند بوده است؛ فعالیتی که آن را هنر می نامیم، فرآیندی فنی است که به مدد آن چیزی را ترسیم یا بازنمایی می کنیم چه چیزی را؟ ساده ترین پاسخ این است که هنرمند جهان بیرونی و چیزهایی را ترسیم می کند که به چشم می بیند. اگر این امر تنها هدف هنرمند باشد پس او در دوره های مختلف تاریخی، طبیعت را به گونه های بسیار متفاوت دیده است. یک شیوه این است که ادعا کنیم همه آثار هنری در امری مشترک هستند، یعنی صفت مشخصی دارند که آنها را به نحوی خاص ارزشمند می کند و زیبایی های طبیعت به نحوی در این صفت سهیم است. جین آستن، باخ، موته و ارتفاعات غربی اسکاتلند همه در چیزی مشترکند و همان چیز، سبب علاقه ما می شود. آن چیز، هر آن چه هست، موسیقی مردم پسند رادیو، تصویر کارت پستال یا فاقد آنند یا حد ناچیزی از آن را دارا هستند.

در طول تاریخ، نظریه های مختلف زیبایی شناسی، پیرامون اشتراک آثار هنری که سبب ارزش آنها می شود، توصیف های گوناگون فرانهاده اند. اما در رویکردی دیگر، به مسایل فلسفی زیبایی شناسی نگاه می شود؛ به این معنا که به جای تفحص در آثار هنری و اشیای طبیعی مورد تحسین مان، علاقه و اعتنایی بررسی می شود که به این اشیا ابراز می کنیم. چه بسا اشیای هنری و زیبا هیچ خصوصیت ویژه ای نداشته باشند بلکه فقط علاقه زیباشناسانه ویژه ای در میان باشد؛ علاقه ای که اساساً به آثار هنری و اشیای طبیعی ابراز می کنیم و البته می توان این علاقه را به هر چیز دیگری که مطبوخ طبع است هم معطوف کرد. در واقع این رویکرد به بحث درباره ماهیت درک و دریافت زیباشناسانه می پردازد.

زیبا و زیبایی شناسی

کلمه زیبا و مشتقات آن نه تنها در مورد طبیعت و اثار هنری بلکه برای ابراز درک و لذت زیباشناسانه از چیزهای ساخته انسان نیز به کار می رود که منظور ابتدایی از ساختن آنها پدید آوردن یک اثر هنری نبوده است. مثلاً یک دختربچه و لباسش هر دو زیبا نامیده می شوند. به ویژه کلمات زیباشناسانه مشخص تری وجود دارند که به سادگی در مورد همه نوع اشیای ساخته انسان به کار می روند. درست همان گونه که طبیعت ساخته نشده که چیزی را بازنماید، به همان ترتیب هم ساخته نشده تا چیزی را فرانماید. درک زیباشناسانه زیبایی طبیعت، ممکن است در برابر عظمت کارهای خداوند، برای کسانی که به خدا اعتقاد دارند، به یک مهابت دینی یا خداترسی تبدیل شود، ولی این امر دال بر این نیست که طبیعت را فرانمود عواطف خدایی هنرمند تلقی کنندو اگر بگوییم که طبیعت ساخته دست خداوند است، چگونه می توان فرض کرد که او آن را برای فرانمود عواطف انسانی به کار برده است؟ سیر در ژرفنای طبیعت می تواند به مشرب وحدت وجود نیز نزدیک شود که پدیدارهای طبیعی را به گونه ای بنگرد که گویی دلالتی فراتر از ذات خود دارند و معنایی نمادین دارند.

وردزورث، همین ژرف کاری طبیعت را تجربه کرده بود و سیرو سلوک خود را در شعرهایی همچون، ابیاتی که چند مایل بالاتر از صومعه تینترن سروده شد، و پیش درآمد شرح داده است. چنین تجربه یا سیروسلوک والایی در مرز بین زیبایی شناسی و دین قرار می گیرد؛ حتی در تجربه زیباشناسانه دنیوی تر، ویژگی های فرانمودی را به اشیای طبیعی نسبت می دهیم. در حقیقت می گوییم ابرها در آسمان بی قرارند و به این سو و آن سو می روند یا موج هایی که بر ساحل می خزند صدایی آرام دارند. ولی این ویژگی ها در اشیای طبیعی وجود ندارند، همان گونه که ویژگی های بازنمودی نیز وجود ندارند.

اگر کسی نباشد که به آنها نگاه کند، نه ابرها بی قرارند و نه منظره آرامبخش خواهد بود. اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا برخی از اشیای طبیعی را فرانمودی می یابیم، باید خودمان را مطالعه کنیم، نه طبیعت را، در مورد آثار هنری بخشی از این پاسخ به روانشناسی مربوط می شود: ممکن است به دلیل وجود سایه های سبز، منظره روبه رویمان را آرامبخش بیابیم، ولی اینکه چرا رنگ سبز آرامبخش است، مساله ای روانشناختی است. همچنین باید توجه کنیم که چه نوع پاسخ یا واکنش عاطفی ای صورت می گیرد. یک منظره آرامبخش ممکن است مستقیما اثر آرامبخش بر احساسات ما داشته باشد ولی می تواند ما را به طور غیرمستقیم نیز تحت تاثیر قرار دهد، یعنی موجب شود که ما فقط احساس آرامش کنیم یا سبب شود که به شیوه ای خاص، آزاد از تعلق و زیباشناسانه احساس آرامش کنیم.

در رویکرد زیبایی شناسی سه نظریه وجود دارد که عبارتند از:

  1. تجزیه و تحلیل نسبی ویژگی های زیبایی شناختی
  2. وابستگی مستقیم و ویژگی های زیبایی شناسی به ویژگی های توصیفی و غیرزیبایی شناختی
  3. وجود مناقشات حل ناشدنی، حتی میان متخصصان، در مورد ویژگی های زیبایی شناسی آثار هنری.

تجزیه و تحلیل ویژگی های زیبایی شناسی می گوید: اینکه اثری دارای ویژگی زیبایی شناسی الف است، مثلا ظرافت یا نیرو یا شدت به این معناست که ویژگی ها و روابط دیگری نیز دارد که موجب می شود آن اثر در گروه خاصی از مخاطبان یا منتقدان واکنش ها و داوری های ویژه ای برانگیزد، از جمله این داوری که بتوانند آن اثر را با همان ویژگی تعریف کنند. اگر جزییات مساله آفرین را کنار بگذاریم، سال هاست که این عقیده پذیرفته شده، به ویژه در سنت زیبایی شناسی مبتنی بر تجربه گرایی، که می توان بسیاری از ویژگی های زیبایی شناسی را ویژگی های نسبی سطح بالا دانست که واکنش های ارزیابانه یا سنجش گروهی از مخاطبان معمولی یا آرمانی را به ویژگی ها و روابط سطح پایین ربط می دهند. وابستگی مستقیم زیبایی شناسی، تاریخچه کوتاه تری دارد که تقریباً خاستگاه آن بریتانیاست.

این مفهوم اغلب به نوعی به رابطه وابستگی متافیزیکی میان دو دسته از ویژگی های هر اثر اشاره می کند ولی از آنجایی که ویژگی های وابسته را به طور عقلانی به ویژگی های بنیادی ربط می دهد، دلالت های شناخت شناسانه آشکاری نیز دارد. این اندیشه به بیان غیررسمی چنین است: تفاوت در ویژگی های وابسته، منوط به تفاوت در ویژگی های بنیادی است به بیان واضح تر و به ویژه در مورد ویژگی های زیبایی شناسی می توانیم بگوییم که: اگر ویژگی های زیبایی شناسی یک اثر به مجموعه ویژگی های بنیادی آن وابستگی مستقیم داشته باشد، آنگاه محال است که اثر هنری از نظر ویژگی های زیبایی شناسی متفاوت باشد بی آنکه از نظر برخی از ویژگی های بنیادی نیز متفاوت باشد.

به علاوه، به پیروی از سایمن بلک برن، می توان گفت که وابستگی مستقیم، به منع جهان های زیبایی شناسی مختلط منجر می شود؛ جهان هایی که در آنها برخی از اشیا ویژگی های بنیادی یکسانی مانند الف دارند و برخی دیگر فاقد این ویژگی ها هستند.

از نظر بسیاری از نویسندگان، این نکته مهم است که وابستگی مستقیم زیبایی شناسی را به منطق توجیه زیبایی شناسی مربوط بدانیم. به دو دلیل: یکی اینکه روشن می کند چرا فردی در دفاع از اثر هنری بر برخی از ویژگی های ان تاکید می کند و دوم اینکه ویژگی های زیبایی شناسی را از نوعی حیثیت متافیزیکی برخوردار می کن، تقریبا همان طور که اگر ویژگی های ذهنی یا اخلاقی را از طریق وابستگی مستقیم به انواع ویژگی های جسمانی فیزیکی مربوط کنیم، حالت مکنون و پوشیده آنها کاهش می یابد. نظریه سوم، نظریه ای است که تجربه ثابت کرده انکار آن دشوار است. از انواع گوناگون اختلاف نظرهای زیبایی شناسی که هر یک دلایل گوناگونی نیز دارد، دستکم چند مورد وجود دارد که مدافعان آنها را نمی توان به نداشتن توجه، علاقه، دانش، حساسیت، فکر باز، یا پسند مطلوب متهم کرد.

برخی از این اختلاف نظرها بر دانش گسترده ای استوارند اما به همین اندازه نیز حل نشدنی هستند؛ برای مثال هنگامی که دو منتقد، یک نقاشی واحد را نشاط انگیز یا مبتذل، دقیق در پرداخت رنگ یا پر زرق و برق، جدی یا خودمحور و مانند ان می خوانند، دلیل این اختلاف نظرها اغلب این است که توافق کاملی بر سر ارزش ها یا ظرافت هنری برقرار نیست و هر یک از منتقدان، ارزش های موجود در اثر را به گونه متفاوتی ارزیابی می کنند خلاصه اینکه، پسند منتقدان حتی اگر تقریباً نزدیک به هم باشد هیچ گاه یکسان نیست. حوزه زیبایی شناسی به طرز عجیبی، حوزه ای متنوع است چرا که این حوزه نه در تنها گفتمان های فلسفی مشارکت می کند، بلکه در برخی مسایل و مباحث حوزه های مربوطه، نظیر نظریه و نقد ادبی، مطالعات مربوط به فیلم، تاریخ، هنر و موسیقی شناسی نیز سهیم است.

هنر اسلامی

هنر، شیوه تمدن های اولیه بشری است. حال اگر بحث از تمدن واحدی است، پس چگونه هنر با اشکال متنوع و متعددی در این تمدن به وجود آمده است؟ آنچه به نام هنر اسلامی آمده، در واقع شیوه و روش ابداعی تمدن هاست که با تفکر خودشان قابل تطبیق است و به صورت مکتوب یا تجربی به اثبات رسیده است. این روش های هنری، به نحوی رشد کرده و ادامه یافته که از اصول تفکر و عقیده آنها خارج نشده و طوری رشد و توسعه پیدا کرده که فلسفه دیگری نتوانسته به آن حد گسترش یابد. به این جهت، نسبت این هنرها به آن عقیده و تفکر، در واقع یک ماهیت ثابتی می دهد و خصوصیات آن را آشکار می کند و در ادامه، هنر را به صورت یک امر واحدی در می آورد، و این وحدت هنر در ظاهر و باطن تجلی پیدا می کند.

هنر اسلامی از شبه جزیره عرب نشات گرفته است. یعنی همان جایی که اسلام ظهور کرده و سپس منتشر شده و این امکان را پیدا کرده که بر تفکر، سیاست و اخلاق تسلط یابد. همان اعرابی که در ابتدا هویت عربیت را بر دوش خود حمل می کردند و در نهایت اسلام را گسترش دادند. آنها ساکنان بدوی بودند و بعدا مسلمان شده و در واقع از بزرگان اسلام به شمار آمدند. حتی در زمانی که حکومت سیاسی، به دست غیر عرب افتاد، اما خلیفه عربی در بغداد، به عنوان رمز این سلطه سیاسی، روحی و معنوی تا زمان عثمانی باقی ماند و هنگامی که خلافت از بغداد به قسطنطنیه منتقل شد، عبای خلافت، عصا و انگشتری نیز با وی انتقال یاقت و این در واقع، پایان یک سلطه معنوی بود. این ارتباط که به رهبری روحانی یک شخص، قائم و استوار بود، بر ارتباط مفاهیم اعتقادی دلالت داشت که یک خلیفه با فعالیت فرهنگی خود باعث می شد که مردم به صورت عادی و بر حسب امیال خود با او در ارتباط باشند. اگر با دیده بصیرت به تجلیات بسیار متنوع هنر اسلامی در کگستره وسیع زمان و مکان نگاه کنیم، پرسشی درباره سرمنشا اصول وحدت بخش این هنر خودنمایی می کند.

سرمنشا این هنر کجاست و ماهیت این اصل وحدت بخش چیست که به سختی می توان تاثیر خیرکننده آن را انکار کرد؟ چه در صحن وسیع مسجد دهلی باشیم، چه در مسجد قراویین در فاس، با وجود تفاوت محلی مواد و مصالح و فنون ساختاری و نظایر ان، خود را در عالم هنری و معنوی مشابهی می یابیم. خلق این عالم هنری با نبوغ خاص، ویژگی های متمایز و تجانس صوری آن که در بطن اختلاف های یک سرشت فرهنگی، جغرافیایی یا زمانی نهفته است، حتما علتی دارد؛ چرا که معلولی با چنین ابعاد عظیم را به هیچ وجه نمی توان صرفا پیامد اتفاق یا تجمع تصادفی عوامل تاریخی دانشت. آثار متعددی به اندازه گنجایش یک کتابخانه بزرگ، تقریبا به تمام زبان های اروپایی، که اینک نه تنها زبان های رایج در کشورهای اسلامی، بلکه زبان های چینی و اروپایی هم باید به آن افزود، تاریخ و وصف ویژگی های این هنر را از نظر مواد و مصالح بررسی کرده اند؛ اما هنوز مساله پایه ای ناظر بر سرچشمه این هنر فوق فردی و قدسی به کفایت مطرح نشده است.

اکنون به خوبی روشن شده که چگونه فنون و الگوهای ساسانی و بیزانسی در معماری صدر اسلام و فنون و الگوهای رمی در شهرسازی اسلامی به کار گرفته شد و چگونه موسیقیدان های دربار خلفای عباسی از موسیقی دوره ساسانی اقتباس کرده اند؟

اما پاسخ مسایل مرتبط با پیوندهای فرهنگی در طول قرون و اعصار با وجود جذابیتی که از دیدگاه تاریخ هنر دارد، سرمنشا هنر اسلامی را بر ما مکشوف نمی کند؛ چرا که هنر اسلامی، همتای هر هنر قدسی دیگر، صرفا در مواد و مصالح به کار گرفته شده خلاصه نمی شود، بلکه به این امر می پردازد که یک جامعه دینی خاص با مواد و مصالح مورد نظر چه کرده است؟ هیچ کس یک کلیسای بیزانسی در یونان را با یک معبد بونانی برابر نمی داند، حتی اگر تمام سنگ های مورد استفاده در ساخت بنای کلیسای مزبور از یک معبد آورده شده باشد.

این سنگ ها اینک اجزایی از یک عمارتند که به عالم دینی ای بس متفاوت با عالم دینی یونانیان باستان تعلق دارد. به همین ترتیب می توان گفت که مسجد اموی در دمشق، صرف نظر از سرچشمه های تاریخی ساختمان آن، سرشار از حضور است و فضای معنوی ای را باز می تاباند که نمی تواند جز فضای اسلامی باشد. بنابراین، مساله منشا هنر اسلامی و سرشت نیروها و اصولی که این هنر را به وجود آورده، باید به جهان بینی اسلام و وحی اسلامی ربط داد که یکی از جلوه های آن بی واسطه هنر قدسی اسلام و با واسطه هنر اسلامی در کلیت خویش است. افزون بر آن، ارتباط ارگانیک میان هنر و اعمال و شعائر اسلامی، میان تامل درباره خداوند به صورتی که در قرآن توصیه شده و سرشت متالمانه این هنر، میان ذکر الله، که هدف غایی تمام اعمال و شعائر اسلامی است و نقشی که هنرهای تجسمی و شنیداری در زندگی هر مسلمان به طور خاص و امت اسلامی به طور عام ایفا می کند، موید رابطه علّی میان وحی و هنر اسلامی است. اگر این هنر به نزدیک ترین وجه ممکن با صورت و معنای وحی اسلامی پیوند نداشت، هرگز نمی توانست از عهده انجام این وظیفه معنوی برآید.

زیبایی شناسی و عناصر زیباشناسانه

در واقع می توان گفت که خود تعریفی، یکی از عمده ترین وظایف زیبایی شناسی جدید است. در اینجا با قلمروی جذاب و گیج کننده ای از تجربه مواجهیم یعنی قلمرو زیبایی، زشتی، عالی و ظریف قلمرو ذوق، نقد و هنرهای زیبا؛ قلمرو تامل، لذت حسی و دلربایی و افسون. اعتقاد بر این است که در همه این پدیده ها اصول مشابهی حاکم و علایق مشابهی دخیل است. اگر در این نقش گذاری بیراه برویم، عقایدی چون زیبایی و ذوق را به گونه دلبستگی فرعی و حاشیه ای فلسفی کنار خواهیم گذاشت. راه دیگر اینکه اگر نقش گذاری، درست و مورد تایید فلسفه باشد، اساس و پایه ای برای زیبایی شناسی فلسفی کشف خواهیم کرد. زیبایی شناسی نسبت به فلسفه هنر که شاخه ای از آن را تشکیل می دهد، میدان وسیع تری دارد.

زیبایی شناسی نه تنها ماهیت و ارزش هنرها، بلکه با ان واکنش ها با ابژه های طبیعی سروکار دارد که با زبان زیبایی و زشتی بیان می شوند. درست از همین آغاز بحث، یکی از مشکلات بروز می کند که اساساً اصطلاحاتی چون زیبا و زشت از نظر کاربرد به قدری گنگ و مبهم هستند و از نظر معنا و مفهوم به اندازه ای ذهنی که نمی توان اشیای موجود در جهان را با دقت به زشت و زیبا تقسیم کرد. تقریبا دیدگاه و زاویه دیدها در مورد زیبایی متفاوت است. افراد مختلف کلمه زیبایی را در خصوص اشیای ناهمگونی به کار می برند و در این زمینه هم دلایل مشترک و همبسته ای وجود ندارد.

امکان دارد پاره ای از عقاید نهفته موجود باشد که داوری ها و سنجش های آنها را تحت تاثیر قرار دههد. شاید هم از اینجا ناشی شده که اصطلاح زیبا، حسی جز بیان یک نگرش و حالت نیستو این نگرش را نیز افراد مختلفی در حالات متفاوتی از امور به کار می گیرند. در همین راستا، احساس یک عاطفه به شیوه آزاد و فارغ از تعلق که مقتضی تامل زیباشناسانه است، نوع خاصی از تخیل، یا تجسم یک عاطفه است. تفاوت آن با انواع دیگر تخیل در این است که عواطف متخیل ما تا میزانی به وسیله خود موضوع مورد تامل، یعنی همان اثر هنری مهار می شود. تخیل ما حدی از آزادی را به دست می آورد ولی نه آزادی تمام عیار را. آزادی و فراغت از تعلق، از اینجا ناشی می شود که می دانیم عواطف به «یک چیز حقیقی» مربوط نمی شود. آنها ما را به عمل وا نمی دارند. اگر به شیوه رفتارمان در برابر موضوعاتی توجه کنیم که به نحو زیباشناسانه ناظرشان هستیم، مساله روشن تر خواهد بود. ما به مقتضای امر به آنها نگاه می کنیم، گوش می دهیم، آنها را می چشیم، می بوییم، لمس یا احساس می کنیم، ولی آنچه در خور توجه است اینکه چه کاری انجام نمی دهیم. ما عملی برای نجات شخصیتی که در نمایش قرار است کشته شود انجام نمی دهیم، سعی نمی کنیم با مجسمه ها دست بدهیم یا در میان صحنه های تصویر شده قدم بگذاریم.

رویکرد زیباشناسانه به وسیله نوع خاص رفتار مشخص می شود: توجه به موضوعات یا اشیا از برای نفس آنها و هم به وسیله نوع ویژه واکنش عاطفی: تخیل عواطفی که مقتضی موضوع مورد تامل است. ولی وسیله درک زیباشناسانه در این موضوع خلاصه نمی شود که نسبت به اشیا رویکردی زیباشناسانه داشته باشیم. برای مثال، وقتی به دیدن نمایشی می رویم، کاری بیش از توجه کردن و واکنش نشان دادن به شیوه مقتضی انجام می دهیم همچنین دل مان می خواهد در بازتاب هایمان با دیگران سهیم باشیم. دل مان می خواهد درباره نمایش با دیگران بحث و درباره آن داوری کنیم، تمرکز بیش از حد بر رویکرد زیباشناسانه می تواند عناصر عقلی را در درک زیباشناسانه تحت الشعاع قرار دهد. حال باید به این مسایل توجه کنیم که آیا داوری های زیبایی شناسی می توانند مدعی ارزش کلی باشند.

هنر اسلامی مشخصه ای دارد که آن را از هنرهای دیگر مانند هنر غربی، هندی و چینی متمایز می کند و هر کدام از این هنرها فلسفه کاملی دارند. فلسفه هنر غربی وسیع، گسترده و قدیم است و از عهد افلاطون آغاز می شود. به این ترتیب این فلسفه، اساس و الگو هنرهای دیگر است. هنرمندان غربی مانند دلاکرا، شایسرو و فرومانتان، به هنر غربی آگاهی کامل دارند و هنرمندی مانند ون گوگ، بر هنر ژاپنی یا گوگن به هنر اقیانوس مسلط هستند. بنابراین می توان گفت غرب به هنرهای جهان غیرغربی نیز آگاهی دارد، چنان که ماتیس و پل کله بعد از اینکه از مغرب عربی دیدن کردند، به این موضوع اذعان کردند که جهان متوجه هنرهای گوناگون و متنوع شده و ماهیت و خصوصیات آن را لمس کرده است و هنرمندان دوره جدید، خود را در دام این هنرها افکندند تا از تاثیر حیات و سبک و تقلید آن سیراب شوند. مورخان برای شناخت عمیق هویت این هنرها، که یکی از آن ها هنر اسلامی است، با یکدیگر رقابت پرداختند.

رابطه هنر و معنویت در ایران اسلامی

ایران در سراسر قرون متمادی تاریخ اسلام، یکی از مهم ترین کانون های تمدن و به ویژه هنر اسلامی بوده است. در این مرز و بوم می توان مبانی هنر قدسی اسلام را در نسبت با معنویت، در عرصه ها و حیطه های مختلف هنر، از هنرهای تجسمی گرفته تا هنرهای صوتی، به وفور نشان داد. هنر ایرانی که در عین حال عمیقا ایرانی و اسلامی است، از نقاط اوج هنر اسلامی و یکی از قلل مرتفع آن به حساب می آید. سرشت عمیقاً هنری ایرانیان و عشق ایشان به زیبایی، دقت و ظرافت به آنان امکان داد تا نه تنها یکی از مدارس عظیم هنر را در جهان باستان و در ایام حکومت هخامنشیان، پارتیان و ساسانیان برپا کنند، بلکه اصول وحی اسلامی را نیز جذب و قبول کرده و در خلق آثار خیره کننده بسیار در عرصه هنر اسلامی نیز آن را به کار گرفتند. هنر اسلامی ایرانی، هم به واسطه غنا و تنوع و هم به دلیل عمقی که دارد، از یک سو عرصه ای مطلوب برای مطالعه هنر قدسی اسلام در نسبت با معنویت اسلامی و از سوی دیگر عادات و رسوم و نبوغ مردم و فرهنگی خاص به حساب می اید.

تشخیص و تمایز میان هنر قدسی و هنر دینی، که شاید تنها در ارتباط با هنر غرب موضوعیت داشته باشد، نسبتا ساده است؛ اما تشخیص تفاوت های ظریف تر میان هنر قدسی و هنر سنتی، که در هنر اسلامی به طور کلی و هنر ایرانی به طور خاص اهمیت زیادی دارد، مشکل تر از آن است. برای نمونه یک شمشیر ناب اسلامی یا مسیحی متعلق به قرون وسطی، مصداقی از هنر سنتی است که مبانی و صور هنر اسلامی یا مسیحی در آن تجلی یافته و تزیینات آن رمزهایی منبعث از اسلام یا مسیحیت است. اما این شمشیر ارتباط بی واسطه با آداب رازآموزی و مناسک آیینی در آیین شینتو بوده که بسیار مهم تلقی می شود و با سرچشمه الهام آن آیین مرتبط است.

همان گونه که خوشنویسی قرانی در ایران نمونه ای از هنر قدسی است، مینیاتور هنری سنتی است که به گونه ای غیر مستقیم اصول اسلام را نمود می بخشد. در آغاز تکوین جامعه اسلامی، نمازخانه عبارت از محوطه ساده ای محصور در دیارهایی از بافته بوریا بود؛ اما از نخستین نمازخانه های عادی ساخته شده با مصالح صلب معمول در آن دوران کمترین آثاری برجانمانده است اما مدتی از رواج اسلام نگذشته بود که تزیینات گوناگون اسلامی تعیین و در مواضع خود جایگزین شدند و تقریبا در هر اقلیم و دیاری از آن عالم گسترده که ایمان وحدت بخش اسلام را پذیرفته بودند، به رویش خود ادامه دادند. بناهای مهمی که در قرن اول هجری ساخته شد عبارتند از: مسجد عمروعاص در قاهره، مسجد قیروان در تونس، وقبه الصخره در بیت المقدس، در قرن دوم هجری پوشاندن رویه بنا با گچبری های ظریف و کاشی های رنگارنگ در سراسر عالم اسلام معمول شد.

ساختمان یکی از بزرگ ترین مساجد جهان، یعنی مسجد قرطبه در اسپانیا، در ابتدای خلافت امویان در اندلس آغاز شد. در عهد خلفای فاطمی هنر معماری در مصر رونق و کمال یافت و در قرن پنجم ه - ق گنبدسازی به اسلوب ایرانی در آنجا معمول شد. همراه با ساختمان مساجد، کاشی کاریو مقرنس کاری نیز پیشرفت کرد. در اسپانیا معماری اسلامی به رنگی دیگر جلوه گر شد. کاخ شکوهمند الحمراء در غرناطه با حیاط ها، حوض ها و پیکره های سنگی شیر، تالارها، گچبری، کاشی کاری و سقف مقرنس و هلال، ستون ظریف و رنگین نمونه بارز و کاملی از شیوه معماری و هنر اسلامی در اسپانیاست. سلطه اعراب بر اسپانیا در اواخر قرن نهم ه.ق به پایان رسید، ولی تاثیر هنر اسلام در آن سرزمین همچنان برقرار ماند.

به طور کلی از مشخصات عمده معماری اسلامی، از اسپانیا گرفته تا هندوستان، باید طاق نما و قوس و طاق گهواره ای و گنبد و مناره و گلدسته و محراب را نام برد و از عناصر عمده ای که در زینت کاری معماری اسلامی به کار گرفته شده باید به گچبری و کاشی کاری معرق و مقرنس کاری و شاک سازی و کتیبه نویسی به انواع خوشنویسی های نسخ و ثلث و ریحانی و رفاع و کوفی و خطوط بنایی اشاره کرد؛ اما بناهایی که نمایانگر گونه های معماری اسلامی هستند عبارتنداز: مسجد، محراب، مقبره، بقعه، مدرسه، کاروانسرا، بازارهای سرپوشیده، سقاخانه، گرمابه و نیز خانه های مسکونی با جرزهای ستبر و حفاظ سایه گستر و رواق جانبی برای دور داشتن گرما و آفتاب، و شباک های آجر و کاشی در بدنه دیوار به جای پنجره، بام تخت و گاهی زیرخانه و سرداب، و احیانا حوضخانه در بناهای اعیانی.

همچنین به طور کلی رابطه نزدیک و باطنی میان اسلام و عرفان اسلامی به طور خاص با سایر هنرها وجود داشته است. تصادفی نیست که اکثر موسیقیدانان بزرگ ایران به گونه ای با عرفان مرتبط بودند و جهانی ترین اشعار فارسی، اشعار عرفانی هستند. همان طور که در عرصه خوشنویسی هم مشاهده کردین، تعداد بسیاری از استادان خوشنویسی نیز به گونه ای با وجه باطنی اسلام معاشر بوده اند.

از همین سنخ، معمار یاسلامی از همان آغاز به نقطه اوجی رسید که تا زمان ما ادامه یافته و این ویژگی شاید در طول تاریخ هنر بی نظیر باشد. سبک سنتی معماری، مخلوق خدای دروغین عصر حاضر یعنی، دوره یا زمانه نیست؛ بلکه از مواجهه قالب معنوی دینی خاص با ذوق و قریحه پیروان آن دین به دست می آید. از این رو، مادامی که آن دین و قوم خاص هستی دارند، این سبک نیز تداوم می یابد. معماری اسلامی ایران نمونه بارزی از این واقعیت است. مساجد سنتی معاصر در قیاس با مسجد دامغان قطعا تحول یافته اند، اما این تحول در متن ثبات و استمراری به وقوع پیوسته که روشنی و بداهت آن ما را از توضیح بیشتر بی نیاز می کند. ایرانیان سنتی، چندان در بند زمانه خود نبودند که به آفرینش سبکی محلی و مقطعی بپردازند و به آنها اکتفا کنند؛ سبکی که اگر این ویژگی را داشت، دیری دوام نمی یافت و خیلی زود منسوخ می شد. آنان به خلق هنر بی زمان پرداختند که با ابدیت پیوند داشت و به موجب همین پیوستگی، ارزش و اعتباری جاودانه یافت.

ارزش هنر و تاثیر معنوی آن

نظریه ی ارزش هنر به دو دسته تقسیم می شوند: یا بیرونی اند یا درونی. نظریه بیرونی هنر، هنر و ادراک هنر را وسیله ای برای تهذیب اخلاق می داند؛ در حالی که نظریه درونی هنر، هنر و ادراک هنر را از دیدگاه ابزاری، ارزشمند نمی داند بلکه این ارزش ها را در ابژه های خود آنها می داند. از ویژگی های نظریه بیرونی هنر این است که ارزش هنر را در تاثیرات آن بر افرادی می داند که آن را درک می کنند.

از این رو اعتقاد بر این است که هنر شکلی از آموزش و شاید هم آموزش و تعلیم احساست و عواطف است. در این صورت سوالی که پیش می آید این است که آیا به غیر از هنر ابزار دیگری وجود ندارد که نتیجه مشابهی داشته باشد؟ راه دیگر اینکه می توان برای هنر ارزش منفی قائل شد، چنانکه افلاطون در کتاب جمهوریت این تجربه را داشته و معتقد است که هنر بر مخاطبان خود تاثیر مخرب و غیرآموزشی دارد. اما در این میان، هنر قدسی اسلام، همچون تمام هنرهای حقیقتا قدسی دیگر، تنزل حقیقت آسمانی بر زمین است. این هنر تبلور روح و فرم وحی است که به کسوت کمالی درآمده که به این جهان زوال و مرگ تعلق ندارد. هنر قدسی اسلامی پژواکی از آخرت، در زهدان هستی ناپایداری است که انسان ها در آن زندگی می کنند. همان گونه که در قران آمده: آخرت برای شما بهتر از این دنیاست، این هنر نیز گران قدرتر از همه اسباب مادی و اجتماعی و آرمان هایی است که امروز، برای آنها قربانی داده شده و ویرانی به بار آمده است.

اگر سوال شود که اسلام چیست؟ در پاسخ می توان به محراب مسجد قرطبه در اسپانیا، صحن مسجد سلطان حسن در قاهره یا گنبد مسجد امام در اصفهان اشاره کرد، البته مشروط بر اینکه پرسش کننده قادر باشد پیام نهفته در این بناها را دریابد. همچنین می توان به جلدها یا تذهیب های حاشیه قرآن های به جا مانده از دوران مملوک یا ایلخانی و نیز خوشنویسی متن این کتاب مقدس اشاره کرد یا در مرتبه ای باطنی تر، سماع صوفیان را می توان مثال آورد که طی آن انسان مستقیماً در محضر پروردگار می ایستد و با روح، ذهن و جسم خود نام مبارک او را ثنا می گوید. هنر سنتی اسلامی بیانگر معنویت و پیام گوهری اسلام به وسیله زبانی ازلی است که دقیقا با همین ازلیت و تمثیل پردازی بی واسطه اش، موثر و بی دردسرتر از اغلب توصیفات کلامی اسلام عمل می کند. امروزه یکی از شایسته ترین جنبه های پیام معنوی هنر اسلامی توانایی آن برای عرضه قلب اسلام به شیوه ای بی واسطه تر و قابل فهم تر از بسیاری شروح به ظاهر محققانه است.

قطعه ای خوشنویسی سنتی یا طراحی اسلیمی به مراتب فصیحانه تر از اغلب آثار توجیه آمیز نوگراها یا به اصطلاح فعالان سیاسی - اجتماعی اسلامی، در تشریح شعور و اشرافیت خاص پیام اسلامی عمل می کند. سرشت آرام، معقول، ساختاربندی شده و عمیقا معنوی هنر اسلامی بیش از هر عنصر دیگری در خنثی کردن اثرات منفی حاصل از آثار مکتوب رایج درباره اسلام موثر واقع می شود که آن را به مثابه نیرویی خشن، غیرمنطقی و تعصب آمیز معرفی می کنند، تا بتواند چره واقعی اسلام و در لوای آن نقش هنر اسلامی را به خوبی به تصویر بکشد.بررسی و نوشته: وهاب مشهدیان «عطاش»
ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت - شماره 11-بهمن 1391
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهینظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید