تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1482

سرزمین مادری

صحبت از سرزمین مادری من ، یعنی کرمان ، شاید کمی سخت باشد چون شرح آن ، جمع اضدادی است که وقتی در یک مقوله می خواهد جمع شود کمی غریب به نظر می آید .
شهر کرمان که در جنوب شرقی ایران قرار دارد از نظر من دو وجه کاملا مغایر دارد ! وجهی تاریخی و جغرافیایی بسیار خشن و بیرحم و وجهی مادرانه و مهر آمیز .

اگر از وجه جغرافیایی نگاه کنیم می بینیم که عوامل طبیعی در دران های گذشته و حال به هیچ وجه با مردم کرمان مساعد نبوده ، عامل اصلی زراعت یعنی آب را در اختیار نداشته ، قنات ها به سختی کنده می شده ، صدها حلقه چاه زده می شده تا یک قنات راه بیفتد و تازه نگهداری آن هم بسیار سخت بوده است و چون آب فراوانی نداشته اند که موجب آبادی شود ، آسایش مختصری داشته اند و صبوری زیاد ! اما این آسایش هم با تجاوز و سیل لشگریان این و آن در هم می شکست .

کرمانی ها چون به مهمان نوازی معروف بوده اند مهمان های نا خوانده ای هم داشته اند از یزدگرد و اسکندر تا لطفعلی خان و رضاشاه که هر کدام بعد از خودشان میراث های ویرانگر و عذاب های الیم به جا گذاشتند .

سردار عربی گزارش جالبی داده بود ، وی گفته :"اگر سپاه به کرمان کم آید نابود شود و اگر بسیار از گرسنگی بمیرد !"
مردم کرمان در گذشته از ترس دشمن در داخل پی دیوار خانه هایشان انبار ذخیره گندم داشته اند ئ با پر کردن آنها از گندم روی آن را اندود می کرده اند که دشمن از وجود ذخره گندم آگاه نشود .

وجه مهر آمیز و مادرانه این سرزمین را باید دید و مزه آن را چشید شاید قصه ای از شاه شجاع مظفری که هفتصد سالب پیش نوشته کمی حس مرا القا کند . البته به نقل از استاد گرانقدر آقای باستانی پاریزی شاه شجاع پسر امیز محمد مظفر حاکم فارس و کرمان که مادرش کرمانی بود در نامه ای خطاب به برادرش سلطان احمد حاکم کرمان می نویسد : " مسلم بدان در شیراز و اینجا که ن نشسته ام فتنه بسیار می بینم . خانه ی ما آن گوشه مسکینان و شهر فقیران ، کرمان است همین زمان متوجه کرمان شو و از سر این موضوع پر فتنه (شیراز ) در گذر "بعد اضافه کرده : " رعایای کرمان ، مردم فقیر و مظلومند ئ نفوس ایشان تاثیر عجیب دارد "

از همه مردم سرزمین مادریم این تاثیر به نوعی به من القاء شده آنچنانکه دشواری ها بستری برای پرورش حس هایم و شاخک های آنها بوده به گوشه گوشه شهرم نظر می کنم و می پرسم که :
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود ک گوشه چشمی به ما کنند؟

خوب چهر کشاورزی - 26 مرداد 90

مجموعه مقالات مرتبط : سرزمین مادری    
عضو مرتبط : خوبچهر کشاورزی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید