تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :6946

سرزمین – سرزمین من ایران

سرزمین در لغت نامه وادی - محدوده ارضی جغرافیائی تعریف شده است .
سرزمین یا وادی از نظر كلی به چند جغرافیا . (جغرافیای طبیعی / جغرافیای انسانی و اجتماعی/ جغرافیای سیاسی / جغرافیای ...... ) تقسیم میشود و هریك از این تقسیمات جغرافیائی دارای تعریف و مشخصات مربوط به خود میباشد .

  1. جغرافیای طبیعی : تعریف اولیه بطور كلی در مورد آب و هوا و كوهستان ها و چشمه سارها و رود خانه ها و سایر عوامل طبیعی موجود در طبیعت سخن میگوید و با آگاهی از آن میتوانیم طبیعت را بطور نسبی به شناسیم .
  2. جغرافیای انسانی : تعریف اولیه بطور كلی در مورد نژاد ها و محل سكونت آنها و مسایل مربوط به آن صحبت میكند .
  3. جغرافیای سیاسی و اجتماعی : تعریف اولیه بطور كلی از سیاست های حاكم بر آن محدوده و قوانین سخن گفته میشود .
چند كلامی بیشتر در مورد این سه موضوع فوق بطور اجمال بیان میشود :

1- جغرافیای طبیعی

جغرافیای طبیعی هر كشوری دارای خصوصیات آب وهوایی و سایر عوامل طبیعی مربوط به خود میباشد ودر مورد آب و هوا تشا بهی با سایر كشور ها وجود داشته باشد ولیكن از نظر ساختار كوه ها و دریا ها و آبشار ها و ....دیگر در هر محدوده ای و یا كشور جغرافیای خاص با مولفه های لازمه خود میباشد .

2-جغرافیای انسانی

جغرافیایی انسانی هر كشور به نژاد و زندگی و پراكندگی در آن محدوده و سایر موارد مربوطه دارد برخی اوقات در یك محدوده جغرافیایی و یا كشوری چندین نژاد با عقاید و رفتارهای مختلف با یك دیگر زندگی میكنند و ویا كشور ی دارای یك نژاد و عقاید و رفتار میباشد .

از نظر كلی كره زمین به پنج قاره ( آسیا - اروپا - افریقا- امریكا - اقیانوسبه ) تقسیم و هر قاره از چندین كشور تشكیل شده است . قاره آسیا و قاره اروپا و سایر قاره ها نیز دارای چند نژاد انسانی میباشند .

در كشور های قاره افریقا و آسیا و وسایر قاره ها انساتها با نژاد های همچون سایر قاره ها و كشور ها وجود دارند . از نظر نژادی بعضی از كشور ها دارای ویژگی خاص خود میباشند و از طرفی به دلیل مهاجرت نسبت های نژادی هر كشوری دارای تغیراتی میگردد ولیكن نباید این نكته را فراموش نمود كه خواستگاه اولیه هر قومی در هر محلی و یا وادی آن تغیر نا پذیر است وبا وجود مهاجرت و پراكندگی اقوام اصالت قومی آنان همیشه ثابت است و از بین نمیرود .

نژاد آریایی همیشه و در هر وادی نژاد آریایی است سایر نژاد ها همچون عرب و... نیز این چنین هستند . با مهاجرت نژاد تغییر نمیكند. یك آریایی در افریقا همیشه یك آریایی است. یك عرب دركجای دنیا كه باشد یك عرب است .نمیتوان نژاد انسان ها را تغییر داد ممكن است در طول زمان به دلیل ازدواجها نژاد ها مخلوط شوند ولیكن در نهایت با تداوم طبیعت و طبق قانون بقا ء( قانون مندل‌) بقای ژنتیكی جاودان است و باعث ماندگاری نژاد ها میشود.

با بزرگ و كوچك شدن یك كشور نژاد آن كشور از نظر كلی تغییر نمیكند و فقط محدوده قلمرو و حكومتی تغییر میكند مگر آنكه كل سكنه یك منطقه تخلیه شود و یك گروه دیگر جایگزین آن شود كه انجام آن خارج از تصور است .

3- جغرافیای سیاسی و اجتماعی

هر كشوری دارای جغرافیای سیاسی و اجتماعی خود بوده و تابع نوع حكومت سازمان دهی آن حكومت است. با توجه به نوع حكومت وسیاست اداره كردن آن وضعیت اجتماعی سازگار با آن شكل میگیرد زمانیكه نوع حكومت تغییر بنیادی یابد ممكن است از نظر اجتماعی آن كشور دجار تغییرات بنیادی سیاسی و اجتماعی گردد .

برخی كشور ها از این تغییرات و یا رفورم های سیاسی كشوردیگر سود برده و برخی اوقات آن تغیرات اثر منفی برآن كشور گذارده و آن كشور را به چالش میكشاند در مورد اول اگر میزان سود دهی و منافع حاصله خواسته شده از آن كشور برای آن كشور كافی باشد و زیاده خواهی نشود ثبات سیاسی و اجتماعی بدون تنش بین آن دو كشور ایجاد خواهد شو ولیكن در بسیار موارد زیاده خواهی باعث پدید آمدن مشگلات سیاسی و اقتصادی بین آن كشور ها خواهد شد و مسایلی در این زمینه توسط آن كشورو سایر كشور ها بوجود میاید كه موجبات رنجش اجتماعی و سیاسی و.. میگردد .

نكاتی در مورد گنجینه های معنوی و تاریخی و سیاسی ایران.

كشور ایران بنام كشور پرشیا و یا پرسیا نامیده میشد و طبق اسناد درزمان پهلوی اول اسم ایران بر آن نهاده شدو این تغیر نام برای ملت و سایر كشور ها ماندگار شد . كشور بزرگ ایران ( پرشیا ) كه دارای قدمت بیش از 2550 سال تاریخ است در طول این مدت زمان دستخوش نشیب و فراز های سیاسی و حكومتی و اجتماعی گردیده این مسائل بر جغرافیای كشور نیز اثر مستقیم گذارد و نكاتی چند از آنها ذكر میشود .

نكته اول : محدوده حكومتی كشور ایران ( پرشیا ) در زمان اشكانیان هخاامنشیان و یا ساسانیان و سایر سلسله ها وسعت بسیار پیدا نمود و در زمان بعضی از سلسله های حاكم از محدوده وسعت حكومتی وجغرافیایی كاسته شدولیكن در طول این مدت همواره كشور ایران ( پرشیا )بوده است . ایرانیان طبق اسناد معتبر تاریخی سازنده اولین ناوگان در یایی بوده و با كشتی های خود از خلیج فارس ( خلیج پرسیا ) به سایر كشور ها عزیمت میكردند وجود خلیج فارس باعث توسعه ناوگان كشتی رانی و توسعه سفر های دریایی و دریا نوردی در سایر كشورهاگردید .

نكته دوم : با هجوم اسكندر مقدونی و چنگیز مغول و در نهایت هجوم اعراب این كشور دارای یك سری دگرگونی های خاص نژادی و فرهنگی و اجتماعی گردید و زبان پارسی و تاریخ و كنجینه های علمی و ادبی كشورمان در طول این وقایع دجار صدمات بسیار شد .

نكته سوم : با هجوم دشمنان قسمتهائی از اراضی كشورمان جدا شده كشور عزبزمان دچار آسیب فراوان در زمینه های مختلف ازاین تهاجمات گردیدند برخی از این محدوده های جدا شده كه قبلا" جزو خاك پهناور ایرا ن بوده چه بصورت مستقل و یاادغام باوادی دیگری تشكیل كشوری همچون كشور افغانستان و یا كشورهای همسایه دیگرتشكیل گردیدند و اكنون در بعضی آن كشور ها میتوان فرهنگ و ادب ایرانی را بصورت جاری و یا پنهان ملاحظه نمود .كشور های فارسی زبان دارای فرهنگ غنی ایرانی میباشند .

نكته چهارم : در شمال كشور ایران ( پرشیا ) دریای خزر ( كاسپین ) كه از قدیم به این نام بوده و اكنون هم به آن نام میباشد وجود دارد . هیچگاه نمیتوان نام این دریا را از یاد برد و یا آن را تغیر داد با وجود آنكه وجود آن برای سایر كشور ها بجز كشور های حاشیه دریای خزر چندان موثر نیست .

نكته پنجم : در جنوب ایران خلیج فارس ( خلیج پرسیا ) وجود دارد . خلیجی كه خواستگاه دریانوردی دنیااست.

نكته ششم : كشور های حاشیه خلیج فارس كه از چند امیر نشین و چند كشور عربی دیگر تشكیل شده دارای آن قدمت و سوابق تاریخی موثری نیستند كه بتوانند آن نام جاودانه خلیج فارس ( خلیج پرسیا ) را برای خود تصاحب كنند و نام دیگر بر آن نهند و اگر در كلام و محاوره ها این چنین میكنند بدلیل بی فرهنگی و نداشتن و ندانستن تاریخ و تفكرات كه توسط دشمنان ایران القاء شده میگردد سرچشمه میگیرد .

نكته هفتم : با توجه به تغییرات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی كه در كشور مان از زمان سلسله قاجاریه به بعد بوجود آمده باعث تغیرات مسایل ژئوپلیتیكی منطقه شده است زمانی كه در طول زمامداری یك سلسله با توافق دو كشور همسایه تغیرات جغرافیایی حاصل میشود در آن زمان توافق است و در زمانی بعد آن توافق فراموش میشود و پدیده زیاده خواهی را بوجود می اورد . زیاده خواهی همیشه تعرض ارضی نیست بلكه تعرض به فرهنگ و سنن و آداب و رسوم و آثار ارزشمند تاریخی و هنری و فرهنگی و ادبی است .

نكته هشتم : در یك نشریه خارجی در مورد دانشمندان ایرانی كه كل آثار آنان بزبان عربی است مقاله ای نوشته شده بود و ذكر شده بود كه آن دانشمندان عرب هستند و دلیل آ ن را داشتن تسلط به زبان عرب دانشمندان ایرانی ذكر كرده و اعلام نكوده كه تسلط كامل بر زبان عربی فقط از عرب زبان بر می اید و نگارش به زبان عربی آنهم بدون ایراد و اشكالی باید ریشه عربی داشته باشد و اعراب با دانش میتوانند این چنین گنجینه هائی را ارائه نمایند و در خاتمه ذكر شده اگر سكونت دانشمندان در ایران بوده دلیل پارسی بودن آنان نیست .

نكته نهم : كشور تركیه بعضی از مشاهیر ادبی و عرفانی ما را از آن خود میداند . بعضی از كشورهای عربی خلیج همیشه فارس را به غلط خلیج عربی می نامنند . سئوال اینجااست كه چرا چنین میشود .

نكته دهم : چرا این چنین برپیكر تاریخ و دانش و فرهنگ ایران ( پرسیا ) تازیانه میزنند و چرا این ملت متمدن مورد هجوم در این زمینه ها قرار میگیرد نگارنده نمیتواند به این سئوال پاسخ دهد زیرا معتقد است كه سارقان تمدن و تاریخ و فرهنگ ایرانیان با برنامه مدونی اجرای نقش میكنند زیرا ممالك و همسایگان حاشیه خلیج فارس دارای آن فرهنگ و تاریخ غنی نبوده و نیستند كه چنین ادعائی كنند و آنان با تحریك و برنامه ریزی مدون این چنین اشتباهاتی را انجام میدهتد كه باید گفت حفظ و پاسداری از تاریخ و فرهنگ و ادب و سنت های ملی به عهده آحاد ملت و مخصوصا" صاحب نظران و دولتمردان میباشد و ملت عزیز ایران و مسئولان و مقامات محترم مربوطه میبایست در حفظ و نگهداری و پاسداری و صیانت از تاریخ و فرهنگ و تمدن و اندوخته های غنی از گذشتگان آن كوشا بوده و امیدواریم با كوشش بیشتر این چنین تهاجمات را پاسخو بوده و اقداماتی بطور ریشه ای انجام كرددو ازتكرار آن خودداری شود .

زمانی كه خود بعضی ازوقایع تاریخی را درون پرده ای قرار و آن را از دیدگاه عموم و مخصو صا" نسل جوان پنهان میداریم كشور های دیگر نیز این چنین میكنند و تاریخ مارا تحریف میكنند و قسمتی از تاریخ و فرهنگ مارا عوض و یا حذف میكنند همچنانكه در افغانستان قسمتی از فرهنگ و گنجینه تاریخی و ادب را از بین برده و یا بسرقت برده اند و ملت افغان از آن آگاهی ندارد .

خلاصه كلام :

تاریخ ( تاریخ گذشتگان ) تكرار نمیشود بیائید به تاریخ و فرهنگ و ادب غنی و هنر ها ی كهن و قدیمی كشورمان ارج نهیم و آنان را در دسترس مطالعه ملت مخصوصا"نسل جوان قرار دهیم تا قشر جوان بتوانداز آنها مطلع واز آنها پاسداری نمایدو زمانی حس مسئولیت و پاسداری محقق میشودكه شناساندن تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر گذشتگان با نشیب و فراز های آن انجام گردد.تا همیشه این جمله بر زبان ایرانیان در ایران و یا خارج از ایران آورده شود:

خلیح فارس
خلیج همیشه فارس است این نام همچون كوه دماوند همیشه پایدار بوده و هست .

بیژن علی آبادی

مجموعه مقالات مرتبط : سرزمین مادری    
عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید