البته در دوره سلاطین مقتدر سعی می‌شد از قدرت خان‌ها بکاهند و اعمال آنان را تحت‌نظر بگیرند. از سوی شاه وزیری برای حکام تعیین می‌شد تا امور ایالتی آنان را تحت‌نظر بگیرند که این وزرای حکام، اختیارات قضایی هم داشتند. گاه عسس بود که وظیفه نظارت بر خان را بر عهده می‌گرفت. با این اوصاف نباید انتظار داشت که در جامعه صفوی شاه می‌توانسته خان‌ها را تحت انقیاد خود درآورد؛ چراکه این خوانین از امرای قزلباشی انتخاب می‌شدند که دارای اختیارات زیادی بودند و دولت قزلباشی را به‌وجود آوردند. امرای قزلباشی نیروهای تحت‌امر خود را داشتند که این نیروها به غیر از خان از کسی فرمان نمی‌بردند. شاه صفوی برای نگه داشتن دولت صفوی به آنان نیاز داشت و در واقع خان و شاه، در نگهداری قدرت در دست خود، لازم و ملزوم یکدیگر بودند و از منافع همدیگر حمایت می‌کردند.

منبع: رضا الوندی، «واکاوی محاکمه و مجازات در عصر صفوی»، تاریخ نو، ۱۳۹۶.