در تیرماه ۱۲۸۷ چند روز پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی از طرف سرهنگ لیاخوف روسی به فرمان محمدعلیشاه، محمدولی‌خان تنکابنی سپهدار اعظم و یاران او در صدد نجات مشروطه برآمدند. سردار اسعد بختیاری و معروف به صمصام‌السلطنه نیز پس از چندی به او ملحق شده و پس از مقداری درگیری با قوای دولتی، وارد تهران شدند. در تهران نیز مقداری زد و خورد روی داد و محمدعلی شاه که خود را در برابر آزادی‌خواهان و مشروطه‌‌طلبان ناتوان می‌دید به سفارت روس پناهنده شد. بیستم تیرماه با حضور فاتحان و نمایندگان مجلس جلسه‌‎ای فوق‌العاده در بهارستان منعقد شد و پس از خلع محمدعلی شاه از سلطنت، احمد میرزای ولیعهد را در ۱۲ سالگی به شاهی برگزیدند.