تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1786

كنكاشی درمعماری از واقعیت تااجراء ( برداشت آزاد )

دراین مقاله سعی نگارنده یر آنست كه  كنكاشی در معماری  واقعی ومعماری رویتی انجام دهد كه در این راستا ممكن است مطالبی بیان گردد كه نظر نگارنده میباشد امید است صاحب نظران و هنرمندان واساتید و دانش پژوهان هنر مخصوصا" معماران نظرات خود را درمورداین مقاله بیان كنند و پذیرای نقطه تظرات هستم . 

هنر معماری:

 هنر معماری را هنرمندان و معماران و صاحب نظران گوناگون  تعریف  نموده اند .
اكثرا"برای  عقیده اند كه هنر معماری رد مكان در زمان است و برخی دیگرمیگویند معماری زمان-  فضا- حجم و زندگی را با هم میامیزد و آن را جاودان می كند .
عقیده نگارنده برآنست كه معماری  زمان  ندارد زیرا معماری از نظر شكل و فرم و زندگی متعلق به قرن ها بوده و میباشد و از نظر حجم وزندگی وفضا همیشه به روزاست.

اگر معمار ی جدید ی را ابداع  میكنم آن معماری تابع نظرات وخمیرمایه معماری كهن است معماری كهن دارای منطق و فنا ناپذیر است.
اگر به بنا های معماری كهن را در ایران نظر كنیم  مشاهده میشود كه خلاقیت وهنر معماران  ایرانی در آنها غیر قابل توصیف است.
اگر مجموعه بناها ی كولوسئوم در رم واگرتئاتر سرگشاده اپیداوروس در یونان نبود آیا مجموعه های های نمایشی ویا  ورزشی  به سبك معماری جدید شكل می گرفت معماری كهن خمیرمایه معماری جدید است و با لطافت  و طراوت توسط هنرمندان آن زمان  فكرو خلق شده است . 

از سلطنت هخامنشی و ساسانیان به بعد معماری ایران از قالب اولیه خارج گردید و یا ظهور اسلام به معماری  اسلامی تغیر حالت داد و  این  تغییرحالت معماری  در سایركشور ها از جمله  اروپا  با گرایش مذهب مسیحیت به شدت اتفاق افتاد .

از زمان یكتا پرستی ومرحله دینداری كلیه آثار معماری تغییر فرم و حالت داده واین تغییر حالت از معماری درباری  و حكومتی به معماری مذهبی تغییر حالت داده است وشكوفایی معماری  مخصوصا" در اروپااز قرن پازدهم  به بعد میباشد كه میتوان معماری گوتیك را سرآمدمعماری اروپایی دانست ودر ادامه آن معماری جدید ومعماری مدرن شكل گرفته و با الهام از طبیعت و معماری كهن توسط هنرمندان عرضه شد .

عظیم ترین برج ها ویا مجموعه های احداثی تماما" از معمار ی پایه وكهن نشات گرفته است .
بعضی از آثار ارزشمند معماری  در نقاط مختلف گیتی در اثر جنگ و جاه طلبی اشغالگران تخریب و ازبین رفته  و یا در حال ازبین رفتن است بعنوان مثال  تخریب معابد در یونان و حمل مصالح به روم و یا آتش زدن تخت جمشید یا پارسه و یا در اثر حوادث غیر مترقبه و امثالهم .

بنظر می رسد در جهان كنونی معماری دارای سردرگمی خاصی میباشد  زیرا رقابت  نسبت به  ابداع معماری های جدید به سبكهای مختلف یكی از این رهآورد است.
مرئی شدن سازه درنما و یا الهام از طبیعت ویا تركیب  حجم ها ی منظم و غیر منظم ملقمه ای در معماری مدرن  رابوجود  آورده است كه این تركیب ها و تئوری ها و ابداعات در معماری تشكیل یك ایده ویك معماری  جدید را داده است و معماری جدید با امكاناتی در مكان هائی احداث گردیده است .

در بعضی از كشورها معماران جهت خلاقیت های هنری دارای امكانات بسیار برای عرصه هنر خود هستند ولیكن در ایران بدلیل محدودیت های خاص طراحی وآفریدن یك اثر معماری بی بدیل بسیاركاهش پیدا كرده است كه یكی از دلایل مهم سرمایه گذاری جهت احداث اینگونه بنا ها میباشد و سرمایه داران وسرمایه گذاران دربخش ساختمان با تردید به  سودآوری سرمایه گذاری اندك  قناعت میكنند و اگر ساخت وسازدر هر كاربری میكنند كمتر هنر معماری بچشم میخورد. احداث شهركهای متنوع دلیل وجود یك معماری خوب نیست .

 در امارات متحده مخصوصا" در دبی ساختمانهای بسیار بنا شد ولیكن اكثرا" فاقد روح و هنر معماری است زیرا از یك فرم نامانوس تبعیت نموده همانند یك الت موسیقی  و یا امثالهم كه این هنر معماری نیست  بلكه تبدیل منظر بنا به بفرم مورد نظر استو در داخل اینگونه بناها خبری از آن منظر نیست .

در ایران متاسفانه در انتخاب محل احداث مجموعه ها مخصوصا´ مجموعه هائی بنام مجموعه های مسكونی ارزان قیمت فقط ساخت مجموعه در نظر گرفته میشود  اساس اولیه زندگی انسانها را در نظر نمیگرند ونتیجه كار به انسانهای نیازمند به مسكن در مجموعه ها ی ارزان قیمت كه فاقد رفاه زیستی اولیه شهری میباشد واگذارمیشود وآنان در آن مجموعه ها مستقرمیشوند واینگونه است كه كشوراز نظرمعماری دارای افت بسیار شده است واز طرف دیگر در ساختمانهای با هزینه بالابرای طبقه پر درآمد فقط به منظر عامه پسند و مصرف مصالح لوكس در ساختمان فكر میشود و معماری فراموش میشود نمایئ كه دارای دگرگونی بی محتوی بسیار گردید اند .

 فرمهای تزئینی قدیمی انتخاب ودر منظر بنا بدون جایگاه اجراء میگردد.  كپی برداری از سرستون یونانی و یا ایرانی و یا رومی كه بدون منطق و همنشینی ساختمانهای دیگر در نمای ساختمان و پوسته گذر محله درنظر گرفته می شود كه باعث آشفتگی منظر آن راسته میگردد  و.مهمتر آن كه انتخاب و تركیب چند نقش برجسته ویا ستون از چند سبك قدیمی با یكدیگر غیر متجانس تشكیل پوسته های خارجی بعضی از بنا ها داد ه است این تركیبات در نماها عموما" با عث ناهماهنگی و  پدید آمدن منظر نامتعادل محله ای و شهری گردیده اند .

 احداث برخی ساختمانهای بلند در كنار ساختمان كم ارتفا ع با تركیبی مناسب در نما ی برج محو و باعث كم رنگ شدن معماری  آن  بنای كوچك می شود.

معماری  جدید  در ایران كه از  اوایل  سلطنت پهلوی اول شكل  گرفت ودر سالهای 1330تا 1350 ایران دارای  اوج معماری خود شدو معماری نوین و جدیدی بابه گذار گردید . اگر ساختمان های تا قبل  از سال 1350  را مورد  بررسی قراردهیم مشخص میگردد كه معماری آن دوران دارای یك ریتم و حركت و زندگی میباشد ومیتوان در  بناهای احداثی بجا مانده از آن دوران مخصوصا" در تهران آن را مشاهده كرد. و یكایك بناها دارای اصالت معماری بوده اند.

معماری  همانند  زندگی  است   هیچ  زندگی با یكدیگر  برابر نیست  و لیكن زندگی انسانها  نشانه ها و شباهت هایی را  تشكیل میدهد كه از یكدیگر تمیز داده میشوند.   در معماری  نیز  اینگونه است با خلاقیت یك  اثر  بوجود  می آید وبا  رویت  آن  یك  اثر وبا منظردیگری بچشم میخورد .

شعر شناس  دنیا ی  شاعری را  می شناسد  ودر آن   دنیا مجازی وارد  می شود ومعانی  و به مفاهیم شعر یی میبرد.
اظهارنظرنمود .یك  مورخ  تاریخی برهه ای از  زمان و مكان و وقابع خاص آن دوره  رامورد مطالعه قرارداده و در آن باب سخن  میگویند . باید با دید مجنون  لیلی را دید وشنا خت ودر مورد آن  گردید 
معماران مورخین هنری تاریخ هستند با هنرآفربنی خود دردل تاریخ جا ی دارند  وآنان مورخین هنری دوران هستند زمان احداث بناوزمان اظهار نظر نیز باید مشخص شود

بنا بر این  یك  اثر  معماری و خلاقیت های موجود در آن فقط  زمانی  مشهود  است  كه  بتوان  وارد آن وادی وآن  را كاملا" رویت  نمود وآن  فضا را حس  كرد.

نتیجه  كلام:

فرق بین معماری هنری - حقیقی و معماری رویتی  بسیار است  وباید معماران  سعی كنند  این دومقوله را بهم نزدیك كنند  و هنر خود را با اعمال نشانه ها و گوشه هائی از معماری گذشته طوری عجین كنند كه تضاد منظر و پس رفتگی معماری هرچند مورد پسند عده قلیلی باشد در آن دیده نشود وبا نظم و صلابت لازم معماری عرضه كنند كه شایسته است و شاید این و یا آن اثر معمار جاودان شود و در دل تاریخ  جاداده شود .

عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید