تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1815

كنكاشی درمعماری از واقعیت تاروایت ( برداشت آزاد )

دراین مقاله سعی نگارنده یر آنست كه  كنكاشی در معماری  واقعی ومعماری رویتی انجام دهد كه در این راستا ممكن است مطالبی بیان میگردد كه نظر نگارنده و امید است با نگارش اینگونه مقالات  باز بینی در معماری مجموعه ها و شهرهاانجام و منظر شهرهادارای هویت لازم گردد . 

 چكیده ای در مورد هنر معماری:

 هنر معماری را گوناگون  تعریف  نموده اند و عقیده برآنست كه هنر معماری رد مكان در زمان است وبعقیده  برخی دیگر معماری آمیزه ای از زمان و فضا و حجم و زندگی  است معماری  زمان  ندارد معماری از نظر شكل و فرم متعلق به قرن ها بوده و از نظر زندگی همیشه به روزاست.

معمار ی جدید تابع نظرات وخمیرمایه معماری كهن است.معماری كهن دارای منطق است. عظیم ترین آثار یك معمار همانند برج ها ویا مجموعه ها " از یك معمار ی پایه وكهن نشات گرفته است.
مجموعه بناها ی كولوسئوم در رم واگرتئاتر سرگشاده اپیداوروس در یونان خمیرمایه معماری مجموعه های های نمایشی ویا  ورزشی  به سبك معماری جدید میباشد استفاده بجا از معماری كهن میتواند معماری جدیدی را به ما عرضه كند  است و با الهام از آن میتوانیم  معماری منطقی همراه با زندگی را طراحی نمائیم .

اگر به معماری كهن ایران نظر كنیم خلاقیت وهنر معماران  ایرانی را با الهام و استفاده ازطبیعت را بخوبی میبینیم .
درمعماری هخامنشی و ساسانیان ستونها با صلابت تمام در كاخ ها در نظر گرفته شده است و خمیر مایه نقش آنها حیوانات و پرندگان و .. بوده است .

زیبائی معابد و كاخها و سایر بناهای ارزشمند چه در ایران وچه در اروپا مخصوصا" دریونان و ایتالیا و فرانسه  با ستونهاو سرستونهای با منطق زیباتر شده اند سقف ها و دور پنجره ها وكف سازی با استادی خاصی طراحی و اجراء شده اند و این روند در معماری نذهبی یعنی كلیساها و مساجد بسیار بچشم میخورد . بعد از چند قرن هنوز استفاده از آن قوس ها و سرستونها در ساختمانهای شاخص بطور منطقی استفاده میشود كه میتوان ساختمان بانك ملی واقع در خیابان فردوسی كه دارای ستونهای آن چنین است را بر شمرد .

استفاده از فرمهای كلاسیك و بناهای مدور دارای پله همچون تئاتر های روباز یونان و یا همچون بنای كلوسئو در رم خمیر مایه سینما و آمفی تئاتر ها گردیده است .

معماری ایران از بعد از اسلام  قالب ازاولیه خارج گردید وبه معماری  اسلامی تغیر حالت داده و  این  تغییرحالت معماری  در سایر  كشور ها اززمان مسیحیت در اروپا  به شدت مشاهده میشود.و كلیه آثار معماری تغییر فرم و حالت داده واین تغییر حالت از معماری درباری  و حكومتی به معماری مذهبی تغییر حالت داده ودر ادامه آن معماری جدید ومعماری مدرن شكل گرفت ابداع معماری های جدید یكی از این رهآورد است كه میتوان مرئی شدن سازه درنما و  الهام از طبیعت و تركیب  حجم ها ی منظم و غیر منظم را در معماری مدرن  برشمرد كه این تركیب تشكیل یك ایده ویك معماری  جدید را اعلام شد فرمهای تزئینی قدیمی انتخاب ودر منظر بنا اجراء گردید  از سرستون یونانی و یا ایرانی و یا رومی بدون همنشینی ساختمانهای دیگر كپی برداری در نمای ساختمان و پوسته گذر محله درنظر گرفته شد كه  این  عمل باعث آشفتگی منظر آن راسته میگردد  .

تركیب چند نقش برجسته ویا ستون از چند سبك قدیمی با یكدیگر غیر متجانس تشكیل پوسته های خارجی بعضی از بنا ها داد ه است این تركیبات در نماها عموما" با عث ناهماهنگی و  پدید آمدن منظر نامتعادل محله ای و شهری گردیده اند .

احداث برخی ساختمانهای بلند در كنار ساختمان كم ارتفا ع با تركیبی مناسب در نما ی برج محو و باعث كم رنگ شدن معماری  آن  بنای كوچك می شود.

كنكاشی درمعماری واقعی و معماری رویتی :

بجرات میتوان گفت كه دربعضی از كشورها معماران جهت خلاقیت ها ی هنری خود دارای امكانات بسیار هستند.و درایران  بدلیل محدودیت های خاص طراحی وآفریدن یك اثر معماری بی دلیل ها ی كم است.
ستوال این است كه انچه معماران با نبوغ و هنرخود آن را آفریده اند  ما آن را  رویت  می كنیم  همان معما ری حقیقی خلق شده توسط معماران و یا متفاوت آن را رویت میكنیم .
معماران  با هنر و تفكرات خود  خلق اثز میكنند  ما آن را  میبینیم ولیكن دید مان با هم متفاوت است  زیرا یكی معماری حقیقی و دیگری معماری  رویتی را میبیند .  

 شاید  بتوان معماری  یك مجموعه بنا را در یك  قاب عكاسی و یا یك فیلم دید ولیكن انسان  با چشمان  خود  نمی تواند آن  اثر  را بطور كامل ببیند  زیرا  زاویه چشم  انسان محدود است.
بعنوان مثال نماهای  ساختمان ها چگونه  رویت می شود  هر فرد  نمای  یك ساختمان  را   از  زوایای مختلف  وبا دید چشمی و فكری خود میبیند .
نمای  ساختمان  بصورت  رویتی  مجازی است و دارای یك منظردرصورتیكه از  نظر واقعیت  دارای منظردیگر است  زاویه دید انسان  محدود است  بنابراین نمیتوان نمای واقعی را دید .

منظر  ونمای  یك برج  ویا یك مجموعه دارای معانی  وتعریف ها ی  بسیار است   این  معانی وتعریف ها آن طرحی  نیست كه معمار در ذهن خود داشته وآن  اثر را خلق  كرده  است .
باید با دید مجنون  لیلی را دید وشنا خت ودر مورد آن  اظهارنظرنمود .
بقول استاد ارجمند جناب آقای دكتر باستانی پاریزی یك مورخ  برهه ای تاریخی از  زمان و مكان و وقابع خاص آن دوره  رامورد مطالعه قرارداده و در آن باب سخن  میگویند  ونمیتواند در باب دیگر سخن براند چون ورود به آن وادی  دانش آن را میخواهد .

معماران مورخین هنری تاریخ هستند با هنرآفربنی خود دردل تاریخ جا ی دارند  .
معمار بر اساس ایده و موضوع و طبیعت  و زندگی طراحی میكند ولیكن  بدلیل  رویت  یك  یا چندسویه واقعیت  معماری واثر او دیده و یا درك نمیشود..اگر  اظهار  نظری به معماری یك  مجموعه  ای می شود با رویت  از بیرون و یا درون برای  آن اثر  معماری است كه   بنظر میرسد كه نتیجه ای مجازی حاصل   می شود.
واقعیت  اینكه طبیعت   دارای  معماری خاص  خود  می باشد ولیكن  چه  می بینم وچه  برداشت  میكنم  مشخص است كه برداشت ما تا  واقعیت  فاصله بسیاردارد .

معماری  همانند  زندگی  است  هیچ  زندگی با یكدیگر  برابر نیست  و لیكن زندگی انسانها  نشانه ها و شباهت هایی را با هم تشكیل داده كه از یكدیگر تمیز  ویا سنجیده میشوند در معماری  نیز  اینگونه است با خلاقیت یك  اثر  بوجود  می آید وبا  رویت  آن  یك  اثر وبا منظردیگری بچشم میخورد .
شعر شناس دنیا ی شاعری را  می شناسد ودر آن  دنیا مجازی وارد  می شود ومعانی  و به مفاهیم شعر یی میبردو ظهارنظرمیكند.
مورخ  تاریخی برهه ای از  زمان و مكان و وقابع خاص آن دوره  رامورد مطالعه قرارداده و در آن باب سخن  میگویند . باید با دید مجنون  لیلی را دید وشنا خت ودر مورد آن  گردید
معماران مورخین هنری تاریخ و دوران هستند با هنرآفربنی خود دردل تاریخ جا ی دارند  باید زمان احداث بنا را شناخت ووادی اظهار نظر نیز باید مشخص شود بنا بر این  یك  اثر  معماری و خلاقیت های موجود در آن فقط  زمانی  مشهود  است  كه  بتوان  وارد آن وادی وآن  را كاملا" رویت  نمود وآن  فضا را حس  كرد.

نتیجه  كلام:

فرق بین معماری  حقیقی و معماری رویتی  بسیار است  وباید معماران  سعی كنند  این دومقوله را بهم نزدیك كنند.

 معماران  هنر خود را بابكارگیری نشانه ها و گوشه هائی از معماری گذشته طوری عجین كنند كه تضاد منظر و پس رفتگی معماری هرچند مورد پسند عده قلیلی باشد در آن دیده نشود وبا نظم و صلابت لازم معماری عرضه كنند كه شایسته است و شاید این و یا آن اثر معمار جاودان شود و در دل تاریخ  جاداده شود .

 طراحی ساختمان ها ی با  ارزش در ایران از نظر معماری رو به كاهش است كه یكی از دلایل مهم  عدم سرمایه گذاری  در بخش ساختمان های هنری است سرمایه داران سرمایه گزاری در بخش ساختمانهای بی بدیل و هنری را  سود آورنمی دانند و فقط از طریق بخش دولتی شاید بتوان به آن دست یافت .

در یك مجموعه  احداثی فقط سود آوری آن برای سرمایه دار مطرح  است  وفرم  وفضا  ومعماری و زندگی در  اولوبت بعدی می باشد  ودر نتیجه ساختمان ها از  نظر معماری  دارای  افت بسیار میباشند واین دگرگونی  باعث  آشفته بازار  كپی برداری  در بكار  گیری فرم هائی  از ستون های یونانی ویا ایرانی و .. با چند نقش  بر جسته  و یا ستونهای كلاسیك دیگر یك نمای غیر  منطقی  نا مناسبی را بوجود آورده و میاورد .

 پوسته خا رجی ساختمان با فرم وحجم ها ی مختلف و نا متعادل بودن ارتفاع بنا ها معظلی معماری  نابسا مان را رقم زده است. وجود بنا ها ی  بلند دركنار ساختمان های كم ارتفاع  و بی اعتنا ئی به معماری و نمای های حاكم بر آن  راستا و گذر نتیجه جز پس روی معماری مخصوصا"  درمعماری  شهر ی  چیز دیگری نیست .

 برخی از معماران سازه بنا را در نما مرئی می  كنند  وبرخی شیشه  وآینه رادر پوسته قرار می دهند و معماری حاكم برراستا را فراموش میكنند .لازم به ذكر است كه تمام كاربرد ها و نظریه ها بنوعی درست  است و لیكن  هم نشینی آنهاچگونه باید باشد كه برای آن  فكری  نشده است.

سرمایه گذاران فقط به نما ی غیر متعارف و عامه پسند فكرمیكنند  نمائی شاخص كه از نظر هنری دارای جایگاهی نیست در این زمان تعریف وخلق  اثر فقط سلیقه  فردی از نظراقتصادی دارد در آ ن تبلور هنر معماری مطرح نیست.
بیائید دست در دست هم دهیم و معماری واقعی منطبق با رویا را در شهرمان و كشورمان طراحی وپیاده كنیم.

بیژن علی آبادی

عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید