میخالکوف اظهار کرد: نوشتن سناریو ۵ سال طول کشید و در این مدت اسناد فوق‌العاده جالبی از جمله در آرشیو وزارت امورخارجه فدراسیون روسیه به‌دست آمد. به گفته رئیس اتحادیه سینماتوگرافی «مسلمانان خشمگین» مسبب قتل گریبایدوف نبوده، بلکه این قتل سیاسی خونسردانه توسط انگلیسی‌ها طراحی و اجرا شد. وی افزود: «گریبایدوف مانعی در راه ابریشم» بود و آنها از تمام خصوصیات اخلاقی دیپلمات روس مانند تندخویی، جاه‌طلبی و حسادت نسبت به پوشکین سوءاستفاده کردند و او را به لحظه‌ای رساندند که دیگر راه خروجی وجود نداشت و به قتل رسید». وزیر مختار ۳۴ ساله روس مقیم تهران در زمان فتحعلی‌شاه قاجار پیش‌نویس قرارداد ترکمانچای را پس از امضای فتحعلی‌شاه به سن پترزبورگ برد و به تزار وقت (نیکلای‌اول) داد. گریبایدوف پس از دادن قرارداد ترکمانچای به تزار، از جانب او به سمت سفیر روسیه (وزیر مختار وقت) در تهران منصوب شد. طبق قرار داد ترکمانچای (و البته قرار داد گلستان منعقده در سال ۱۸۱۲ ) نزدیک به ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع از بکرترین و بهترین اراضی از ایران جدا شده و ضمیمه امپراتوری روسیه شد که هم اکنون این قسمت‌های جدا شده تحت حاکمیت سه دولت مستقل عضو سازمان ملل(آذربایجان، ارمنستان و گرجستان ) قرار دارد

برگرفته از دنیای اقتصاد