تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2357

گفتاری در مورد مطالعه كتابخانه ای و اینترنتی

شناخت معنی و مفاهیم كتابخانه :
مخرن كتاب = خانه كتاب - درقدیم به محل فروش كتاب گفته می شد .

تحول در تكثیر و چاپ كتاب و پیامد های آن :

كتب قدیمی بصورت دست نویس و اكثرا" برروی كاغذ از جنس پاپیروس نوشته شده است و با توجه به صنعت چاپ تغییرات عمده وپیشرفت بسیار در چاپ و تكثیر و كاغذكتابها انجام گردید.این تحول موجب قابل دسترس بودن تقریبا" همگان به كتاب گردید .

كتابهای خطی باز نویسی وآماده چاپ گردید و متاسفانه در این باز نویسی بعضی از مطالب توسط برخی نویسندگان و یا چاپگران دارای تغییراتی گردید كه از دید پژوهشگران دور نمانده و به كرات در این مورد پژوهشگران در هامش كتاب توضیح داده و یا مقاله ای برآن نگاشته اند. این دغدغه هنوز ادامه دارد و البته به نوعی دیگر .

كتابها و یا مدارك از طریق سیستم رایانه ها قابل دسترس و از طریق كاربرها برداشت میشوند و در این موارد برخی اوقات بدلیل سواد اندك كاربر و یا عدم تسلط به موضوع و یا مسائل سیاسی و اجتماعی تغییراتی در متون و یا كلمات ایجاد میشود كه برخی اوقات باعث تغیر در ماهیت كلام و مفهوم میگردد .كفایت مطالعه در مراجعه مستقیم به كتابخانه و استخراج موارد از متون اصلی و معتبر است .

كتاب و كتابداری در قدیم مخصوص قشر فرهیخته جامعه كه همان دانشمندان و پژوهشگران و محققین بوده است ولیكن اكنون جنبه عمومی یافته وتمام قشرهای تحصیلی از آن استفاده می كنند .

كتابخانه در چندسال اخیر از نظر ، تعریف كلی به دوفضای كلی تعریف شده است :
  1. كتابخانه حقیقی
  2. كتابخانه مجازی

كتابخانه حقیقی

همانگونه كه در لغت مشخص است این كتابخانه دارای فضای استفاده ای از كتاب ومطالعه اصل كتاب می باشد كه مراجعین می توانند به آن محل مراجعه و با توجه به نیاز تخصصی از منابع وكتابها مربوطه استفاده كنند وكتابخانه های عمومی متعلق به دولت ویا ارگان ویا نهادی می باشد .

كتابخانه ها از نظر مدارك و مطالب به دو گروه عمومی و تخصصی تقسیم گردیده اند . در هر شهری كتابخانه احداث شده است و لیكن همزمان در دانشگاه ها و مدارس عالی و همچنین وزارت خانه ها و ادارات قسمتی به كتابخانه اختصاص یافته است كه غالبا" این كتابخانه ها دارای مدارك كلی مربوط به خود بوده اند كتابخانه ها در بیشتر دانشگاهها و ادارات و یا سایر موسسات دارای ساختمان مستقل نبوده و قسمتی از ساختمان به آن اختصاص داده شده است و به تعبیر دیگر اینگونه كتابخانه ها دارای هویت معماری كتابخانه ای نمی باشند و از نظر كلی نمی توان آن فضاهای ادغامی را معماری كتابخانه ای تعریف نمود .اینگونه فضاها هر چند از نظر علمی دارای جایگاه ویژه ای هستند ولیكن از نظر معماری دارای جایگاه لازمه نیستند . زمانی كه از كتابخانه مجلس شورای اسلامی سخن به میان می اید و یا كتابخانه های مراكز آموزش عالی هویت معماری كتابخانه بطور یك مجموعه كم رنگ و حتی در بعضی موارد وجود ندارد .

كتابخانه مجازی

با پیشرفت علم وتكنولوژی وفراگیر شدن علم ودانش رایانه ای امكان دسترسی به كتابها ومدارك از طریق اینترنت امكان پذیر شده است وبه تجربه ثابت شده است و كتابخانه ها كه دارای استانداردهای كتابداری هستند سعی نموده از سیستم جدید ( بهره وری از سیستم رایانه ای و ارایه اطلاعات ) استفاده نموده بطوریكه كلیه كتابها و مدارك علمی از طریق كتابخانه مجازی قابل دسترسی باشد و این مهم انجام گردیده است و همزمانطبق آماراز مراجعین به كتابخانه ها با توجه به پیدایش كتابخانه مجازی كاسته بسیارشده است واستفاده ازاین كتابخانه ها دارای محدویت تحصیلی و سن وسال وتخصص وموارد دیگر مطرح نیست وفقط كاربر باید استفاده از اینترنت را آموزش دیده باشد .
نكته ای كه بعنوان زنگ خطر مطرح میگردد آن است كه مطالب استخراجی از سیستم كتابخانه مجازی تا چه حد میتواند صحت داشته باشد و مرجع ارائه دهنده مدارك و مطالب را بنا به ضروریات خود تغییر و یا تفسیر و یا دستكاری نكرده باشد كه این مورد دربسیار موارد مشاهده شده است .

پیامد های حاصله ازتحول تكثیر و چاپ كتاب :

كتب قدیمی بصورت دست نویس و اكثرا" برروی كاغذ از جنس پاپیروس نوشته شده است و با توجه به صنعت چاپ تغییرات عمده وپیشرفت بسیار در چاپ و تكثیر و كاغذكتابها انجام گردید.
این تحول موجب قابل دسترس بودن تقریبا" همگان به كتاب گردید .

كتابهای خطی باز نویسی وآماده چاپ گردید و متاسفانه در این باز نویسی بعضی از مطالب توسط برخی نویسندگان و یا چاپگران دارای تغییراتی گردید كه از دید پژوهشگران دور نمانده وبه كرات در این مورد پژوهشگران در هامش كتاب توضیح داده و یا مقاله ای برآن نگاشته اند. این دغدغه هنوز ادامه دارد و البته به نوعی دیگر . كتابها و یا مدارك به سیستم رایانه های و قابل دسترس از طریق كاربرها منتقل می شوند و در این موارد برخی اوقات بدلیل غلط سواد كاربر و یا عدم تسلط به موضوع و یا مسائل سیاسی و اجتماعی تغییراتی در متون و یا كلمات ایجاد میشود كه برخی اوقات باعث تغییر در ماهیت كلام و مفهوم میگردد . كفایت مطالعه در مراجعه مستقیم به كتابخانه و استخراج موارد از متون اصلی و معتبر است .

نتیجه گیری

لازم است برای تحقیق در مورد مطالب پایه و بنیادی لازمست به كتابخانه مراجعه و با رویت مدارك تحقیق انجام گردد و سعی گردد دانش پژوهان را به ترتیبی به سمت مطالعه بنیادی بسمت كتابخانه هدایت نمود و به محققین و دانش پژوهان به طریقی اعلام شود كه اگر فقط به مطالب مندرج در اینترنیت بسنده گردد شاید مطالب استخراجی از اینترنت دارای انحراف باشد ونمیتوان به تحقیق و گزارش حاصله نتیجه گیری نموده ودارای خطا خواهد بود.
مراجعه یه كتابخانه ها هرچند نسبت به استفاده از كتابخانه های مجازی نیاز به زمان و فرصت بیشتری دارد ولیكن اصل و پایه مطالعه و نتیجه گیری صحیح خواهد بودو مطالعات پایه علمی بوده و دارای ارزش و اصالت میباشد .

بیژن علی آبادی

عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید