Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1252

معماری مدرن و هویت ملی

(مقالات گذشته)

شرایط اجتماعی هر عصری، هنرها را بویژه غنای هنر معماری را به تاراج برده است و این تاراجگری را در بیشتر شهرها میتوان دریافت و اگر به مقطع زمانی تاریخ هنرها نظر افکنیم موسیقی نیز در این رهگذر از این تاراج گری بی نصیب نمانده است.

 آن دسته از آثار موسیقی که در زمان آرامش و صلح بوجود آمده اند، با آثاری که بهنگام تشتت و نابسامانی های اجتماعی پدیدار گشته اند، تفاوت بسیار دارند. هنر معماری که در آن، این دگرگونی ها را میتوان دید، برخوردار از تمامی بخش های هنری است که مسیر تکامل و برخوردها و سازگاری اندیشه هنرمندان زمان را نشان میدهد. اکثر نقوشی که در متن دیوارهای بناهای عمیق به چشم میخورد نه تنها نشان دهنده افکار و اندیشه ها و ایده ها و تصورات هنرمندان زمان استف نمایانگر قدرت اقتصادی و فرهنگی آن دوره نیز هست.

 

 

اگر این نقوش را از کشوری به ارمغان آورده باشند، باید دید که عامل  این نفوذ هنری چه بوده است و همچنین دریافت که ارتباط آن کشور با کشوری که نفوذ هنری اش سبب این انگیزه شده، کدام بوده است.

Modern -architecture -2

به دیگر کلام، مجسمه ای در گوشه ای از بنای باعظمتی نصب شده است که از تمامیت و خاک آن کشور نیست و حاصل اندیشه و طرز تفکر هنرمندان سرزمین دیگر، درزمانی دیگر بوده است و این مجسمه برخوردار از ایده هائی است که شیوه کارهنری زمان را دگرگون ساخته است.

باتوجه به این نمونه ها به نتیجه ای خاص میرسیم و آن اینکه بطور کلی معمایر نشان دهنده تاریخ زمان و نمایانگر تمام رویدادهائی است که طی اعصار و ادوار مختلف در یک کشور بوقوع میپیوندد.

عوامل اثربخش

اگر درباره معماری به بحث می نشینیم باید وضع اقتصادی و فرهنگی جامعه را نیز مد نظر دهیم زیرا معماری بطور مجزا و تجریدی نمیتواند پیشرفتی داشته باشد و دیگر اینکه ما در دوره های گذشته وسیله ای برای ثبت و ضبط آثار هنری نداشتیم، مثلا نمیتوانستیم موزیک یا دیالوگ فرهنگی دوهزار سال پیش راضبط کنیم، فقط در زمینه هنرمعماری است که این آثار ثبت شده اند. اگر می بینید خانه ای یا اثری از گذشته بجای مانده است این تنها مظهری است که میتواند وجود پدیده ها و سنن آن دوره را برای ما برملاکند. این سنن و رسوم و عادات در نقاط مختلف کشور چهره های متفاوتی دارند و بطور کلی ناهمداستانند و یکی از آرمانهای اساسی این فرهنگ - فرهنگ ایرانی- نیز همین است که هر نقطه ای از کشور دارای عادات و سنن و رسوم خاصی است، مثلا وقتی به یزد میروید، مشاهدات شما با آنچه که در کاشان یا نقاط شمالی کشور می بینید، کاملا متفاوت است.

 Modern -architecture -3

اگر در کشوری، در یک زمان معین، تعداد زیادی مسجد بصورت پراکنده در شهرها احداث شده باشد، این امر دلیل بر مذهبی بودن صرف یک گروه خاص در یک زمان خاص است و اگر با زندانهای بسیار در یک زمان معین دریک منطقه روبرو شویم. این اثر گواه بر عدم ثبات و هرج و مرج و تشتت اجتماعی آن کشور است. بطور کلی معماری یک هنر شمولی است، باین معنی که تمام رخدادها و حوادث اجتماعی و انسانی را در بر دارد و میتواند در سالهای متاخر نیز وقایع و رخدادهای زمان حال را بازگو و برملا سازد. اگر ما در حال حاضر از یک تکنیک بسیار غنی برخوردار شویم. نخستین اثر این تکنیک در زمینه هنر معماری خواهد بود و در آینده یی بس نزدیک یا دور، آیندگان باین تکنیک غنی زمان ما (که خود نشان دهنده ثبات، قدرت فرهنگی و اقتصادی و بسیاری مسائل دیگر است) کاملا آشنا و معترف خواهند شد، همچنانکه ما به روحیه بسیار لطیف و اصالت قدرت هنری زمان گذشته خود در حال حاضر معترفیم. با توجه و تامل پیرامون این مسائل این حقیقت بدست میآید که اکثر هنرها را برای جوامع دیگر و نسلهای بعدی میتوان در هنر معماری جستجو کرد که نیز میتواند نشان دهنده کلیه قدرتهای زمان حال باشد . هنر معماری میتواند جوابگوی تمامی مسائل جامعه باشد در صورتیکه برخی از هنرهای دیگر مانند موسیقی و یا نقاشی نمی تواند جوابگوی مسائل اجتماعی زمان باشند. یک موسیقیدان با یک اقتصاد بسیار ضعیف میتواند آثار بسیار ارزنده ای را بوجود آورد. اما یک معمار نمی تواند با اقتصاد ضعیف یک معماری با ارزش و غنی بوجود آورد.

این هنرها در دو جهت متغایر به پیش میروند، و بطور کلی معماری بازگو کننده مسائل اجتماعی زمانه است.

اگر میخواهیم نسل آینده را از مواهب موجود و اقتصاد شکوفائی که از آن برخوردار داریم آگاه سازیم باید این مواهب را در متن هنر معماری منعکس سازیم.

چاره اندیشی های لازم

با توجه به آنچه که ذکر شد، برای نشان دادن معماری شکوفای ایرانی به نسلهای آینده و برای اینکه نیز از سیستم ها و روشهای زندگی ما الگوئی برای نمونه داشته باشند، باید این موارد را کاملا در مد نظر قرار دهیم :

باید بکوشیم که از پیروی و تقلید کورکورانه از شیوه ها و روشهای دیگران در مورد احداث واحدهای مسکونی بپرهیزیم.

سنن و رسوم و و آداب و خلق و خوی ایرانی را در زمینه احداث واحدهای مسکونی رعایت کنیم.

باید سعی کنیم که نمونه های سازندگی فیزیکی را (مانند آسمان خراش ها) که در کشورهای دیگر وجود دارد و در حال حاضر مردود شناخته شده است، در کشورمان رایج نکنیم.

در مورد آپارتمان سازی هرنوع شتابزدگی را به کنار بگذاریم و توجه داشته باشیم که کپسوله کردن مردم و در جدول و حصار قرار دادن آنها( بعنوان سکونت در آپارتمان) اگر بدون مطالعه دقیق و کافی انجام گیرد عوارض وخیمی بدنبال خواهد داشت.

ضوابط و معیارهای احداث مسکن را در نقاط مختلف کشور(برای شرایط اقلیمی مختلف) در دسترس معماران و سازندگان قرار دهیم.

در مورد استفاده از ساختمانهای پیش ساخته خارجی بصرف این که فقط در کار سرعتی ایجاد میکند و هیچگونه رعایتی در مورد خلق وخو و سنن و آداب ایرانی در آنها بکار گرفته نشده است، بشدت دور شویم.

هنر معماری نیروی تجربه های زندگی را با همه سختی ها و همه عصاره هائی که در آن است، از نسلی به نسل دیگر منتقل میکند.

هنر معماری آرمان زنده هرملت است ، آرمانی است که از انسان به انسان دیگر منتقل میشود و افسوس برحال ملتی که دست اندازی قدرت تکنولوژیف هنر معماری اش را متوقف و مختل کند.

این تنها دست اندازی به هنر معماری نیست، روح ملت را آلوده میسازد و ملت را از روان خود دور میکند، زیرا یکسانی معنوی را از او گرفته اند. مردم گرچه زبان مشترک دارند، از درک یکدیگر ناتوان خواهند بود .

یکی از هدف های اساسی آموزش و پرورش منتقل ساختن فرهنگ معماری ملی است. با این همه، در بسیاری از کشورها آنچه بوسیله آموزش و پرورش منتقل میشود نه تنها فرهنگ معماری نیست، بلکه فرهنگ معماری بیگانه است. وظیفه اصلی آموزش و پرورش نمایان ساختن ارزش و هویت ملی است که متاسفانه از یاد رفته است.

هدف من این نیستکه بگذشته بازگردیم و دنیای تازه را فراموش کنیم، بلکه باید قدرت های عظیمی را بازجوییم که روح بقای ملت، یعنی فرهنگ معماری بوده اند. و این نیروها وسائل بقای حیات آینده ملت و همداستانی و پیوستگی اش را فراهم خواهد ساخت.

کشورهای در حال رشد باید مواظب باشند که به راهی نروند که در این راه عصرصنعتی را گرفتار کرده است.

مشکل واقعی معماری امروز تغییر شتابناک فضایی است که در آن بسر میبرد و این تغییر یکی از علتهای دگرگونی معماری امروز است.

افزایش بی رویه جمعیت و دگرگونی لجام گسیخته طرح ها و برنامه ها نیز از دیگر عواملی است که معماری را به مخاطره افکنده است میشناسیم :آلودگی محیط ،رشد جمعیت، بیگانگی پدیده ای نو، افکار و عقاید و اندیشه ها و دیگر و دیگر ...

مردم هرعصر و زمانه یی، خلق و خوی خاص خود را دارند و معمار در ساخت های خود نمایانگر خلق و خوی و آداب و سنن مردم زمانه خویش است.

معمار هرگز نمیتواند چون یک نقاش در انزوای خویش باقی بماند و به آنچه آیندگان درباره اش میاندیشند نیاندیشده معماربازتاب افکار و عقاید و اندیشه های مردم یک عصر است. زیرا آنچه که میسازد، با مردم، روابط مستقیم دارد.

گوته میگوید: « معماری کریستالیزاسیون موسیقی است.» پل والری نویسنده نامدار معماری را چنین تصویر کرده است: «معماری باید بخندد و آواز بخواند، نه آنکه لال باشد.»

اما معماری امروز، با اندازه های کوچک و بزرگش فضایی هرچه بیشتر تصنعی و هرچه بیشتر صنعتی بوجود آورده است.

 

 بررسی و نوشته: عبدالحمید اشراق

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

  نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید