تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1246

معیارهای جهانی تاریخ شفاهی

انجمن جهانی تاریخ شفاهی، در سال 1967 به منظور ترویج و گسترش ابعاد مختلف تاریخ شفاهی در جهان تاسیس گردید و سعی کرد با زیر پوشش قرار دادن تمامی مؤسسات، دانشگاهها و افراد مستقل. که در زمینه تاریخ شفاهی کار می کنند. یک رویه واحد و مشخصی جهت یکسان سازی و هماهنگ سازی کار مراکز به وجود آورد. انجمن، در همین راستا معیارها و رهنمودهائی با عنوان راهنماییهای ارزیابی تاریخ شفاهی، از سال 1968 منتشر نمود و آن را در چندین بار بنابر تغییرات صورت گرفته در ماهیت تاریخ شفاهی و شرایط خاص، ویرایش و روزآمد نموده است.

متن حاضر،آخرین متنی است که آن را از انجمن در سپتامبر سال 2000 منتشر کرده و تمامی اعضا به عنوان شیوه نامه کاری، از آن استفاده می کنند.

معیارهای جهانی تاریخ شفاهی

انجمن تاریخ شفاهی (OHA)(2)، از هنگام تاسیس تلاشهای فراوان و مستمری، برای پیشبرد و گسترش معیارهای حرفه ای تاریخ شفاهی انجام داده است که البته به خاطر ماهیت خلاق و زنده تاریخ شفاهی، وظیفه ساده ای نبوده است.

دیدگاه انجمن، مبتنی بر انجام مصاحبه های بهتر، با ثبات تر و کارآمدتر و نفی مصاحبه های ناقص و ناکارآمد می باشد.

انجمن، در حال حاضر به این نتیجه رسیده است که کارشناسان تاریخ شفاهی، نمی توانند بدون در نظر گرفتن پیشرفتهای دانشمندان در فناوری، تنها به قوه ابتکار و خلاقیت خود اتکا کنند. اولین رهنمودها و خطوط کلی منتشره درباره تاریخ شفاهی - که می باید مصاحبه شوندگان، مصاحبه کنندگان، و مؤسسات مسئول رعایت می کردند - در سال 1968 انتشار یافت. در سال 1979، در کنفرانس وینگسپر(3) در راسین(4) ویسکانسن(5) مجموعه ای از رهنمودهای ارزیابی شده را تعیین کردند که تمامی مراحل تاریخ شفاهی را در ابعاد مختلف دربر می گرفت. هرچند این مجموعه رهنمودها، برآورنده تمام نیازهای تاریخ شفاهی نبود، اما زمینه های کلی گفتگو و بحث را برای پژوهندگان تاریخ شفاهی فراهم نمود. درطی دهه بعدی، تغییرات جدیدیدر تاریخ شفاهی پدید آمد و زمینه ساز بازنگری در رهنمودهای پیشین گردید.

همایش کارشناسی وینگسپرد در چهار کمیته تخصصی شکل گرفت و بعد از یک سال کاری، هدفها و طرحهای خود را در گالوستون (6) برای تصویب در کنفرانس سالیانه کمبریج.(7) ماساچوست(8) در نوامبر 1990 ارائه کرد. گرچه پیشبرد کار دشوار بود، ولی روی هم رفته خیلی از مراحل به گونه ای طراحی شد بود که بخوبی پژوهشگران تاریخ شفاهی را زیر پوشش قرار می داد.

در مجموع معیارهای تازه، و خطوط کلی نیازهای محققان آزاد و مستقل را با کیفیت مراکز آرشیوی منظور کرده بود. در آن معیارها، استفاده بالقوه از مصاحبه ها و نیز بهره گیری معلمان و دانش آموزان، از تاریخ شفاهی در کلاسها بررسی شده بود.

یکی از مباحث مهم - همانطور که پیش بینی می شد - بحث درباره مسائل اخلاقی بود. در جوامعی که مصاحبه ها هدایت شده است، آگاهی، به مراتب از طبقه، کلاس، جنس، نژاد و فرهنگ مصاحبه، نقش بیشتری در بالا بردن اهمیت تاثیر پروژه های تاریخ شفاهی دارد. معیارهای نوین، پژوهندگان تاریخ شفاهی را تشویق می کرد که مصاحبه ها را در دسترس جامعه قرار دهند، البته با در نظر گرفتن اشتراک در پاداشها و شناختی که ممکن است از پروژه هایشان با مصاحبه شوندگان به دست آید. آنها، استفاده از مصاحبه های گمنام را هم اگر چه تنها در شرایط فوق العاده حساس باشد، تایید می کردند.

در طی دهه 1990، پیشرفتهای وسیع فناوری، نیاز به تجدیدنظر مجدد در راههای جدید ضبط، نگهداری و پخش تاریخ شفاهی را به وجود آورد.

در سال 1998، کمیته HOC، خطوط کلی بیشتری برای بحث در همایش سالیانه در بوفالو(9) نیویورک(10) ارائه کرد. این اصطلاحات، قسمتهای جدیدی در ضبط، تجهیزات و نگهداری نوار دربرگرفت و شرکت کنندگان را به توجه بیشتر به معیارهای فنی و فناوری جدید و مسائلی که فناوری جدید مطرح می کرد، تشویق می نمود. تمامی افرادی که برای آماده سازی معیارها و خطوط کلی ارزشیابی و راهنماییها زحمت کشیدند، اطمینان دارند که پیشنهادهای مثبتی برای مصاحبه گران تاریخ شفاهی مطرح کرده اند. هنگای که این رهنمودها و معیارها، پایه هایی برای قضاوت و بازنگری آماده می کند، موفقیتهایشان نهایتا بستگی به پژوهشگران تاریخ شفاهی و پروژه های تاریخ شفاهی دارد که آنان را برای کارشان آماده می کند.

مبانی و معیارهای انجمن جهانی تاریخ شفاهی

انجمن جهانی تاریخ شفاهی، به منظور ارتقای تاریخ شفاهی، مصاحبه با دست اندرکاران حوادث گذشته را، به عنوان شیوه ای برای جمع آوری و نگهداری اطلاعات تاریخی ضبط می کند. انجمن، تولیدکنندگان تاریخ

شفاهی و استفاده کنندگان از آن را، به تشخیص مبانی، قوانین،معیارهای فنی، تعهد در قبال عموم و نگهداری مواد اصیل، مفید و قابل اعتماد، تشویق می کند؛ چیزی که تعهد نسبت به مصاحبه شونده، حرفه و عموم را، همانند تعهدات دوطرفه بین سازمانهای مسئول و مصاحبه کنندگان در بر می گیرد.

مردم و سازمانهای مسئول، مصاحبه های تاریخ شفاهی را، به منظورهای گوناگون رهبری می کنند:

 1. به وجود آوردن آرشیو اسناد؛
 2. تحقیق انفرادی؛
 3. برای جامعه(طرح های انتشاراتی مؤسسات و تولیدات رسانه ای).

هرچند که این مبانی و معیارها،چارچوبی کلی برای رهبری حرفه ای مصاحبه ها تهیه نموده، اما بهره گیری از آنها، ممکن است مطابق با طبیعت خاص پروژه های تاریخ شفاهی متفاوت باشد. صرف نظر از هدف مصاحبه ها، تاریخ شفاهی، می باید با جوهری نقادانه و پژوهشگرانه ، همراه با تعهد اجتماعی و شناخت از طبیعت ذهنی و مشارکت جویانه این امر مهم، اداره شود.

تاریخ شفاهی

تعهد در قبال مصاحبه شوندگان

 1. مصاحبه شوندگان باید به طورکلی از هدفها و شیوه های کایر تاریخ شفاهی و از کاربستهای پروژه ای که در آن مشارکت می کنند، آگاه شوند.
 2. مصاحبه شونده،باید از مقررات دوجانبه در مراحل تاریخ شفاهی مانند ویرایش،محدودیتهای دسترسی،حق نشر،استفاده اولیه،حق تالیف و انتظاراتی که از مصاحبه می رود، آگاه شود.
 3. مصاحبه شونده،باید بداند که از او درخواست امضای یک فرم قانونی خواهد شد. مصاحبه ها، باید تا زمانی که مصاحبه شوندگان اجازه استفاده از آنها را نداده اند، محرمانه باشد.
 4. مصاحبه کنندگان، باید از تعهداتی که به مصاحبه شوندگان می دهند، آگاه باشند و بدانند در مواردی از قبیل انتشار و کنترل استفاده از مصاحبه،به مصاحبه شونده اطمینان کامل بدهند؛هرچند در استفاده های آتی،باید تلاش صادقانه ای در کسب موافقت مصاحبه شونده صورت گیرد.
 5. مصاحبه، باید طبق موافقت قبلی با مصاحبه شونده صورت گیرد و این قبیل موافقتها،باید جهت ثبت مستند گردد.
 6. مصاحبه کنندگان ، باید میان موضوعات پروژه و نگرش مصاحبه شوندگان تعادل ایجاد کنند. آنها، باید نسبت به دگرگونی تجربیات اجتماعی و فرهنگی - که به طور ضمنی به جنس، طبقه،نژاد، سن،مذهب و موقعیت جنسی دلالت دارد- حساس باشند و باید مصاحبه شونده را تشویق کنند تا به روش و زبان خودشان پاسخ دهند و آنها را به سمتی که مورد نظرشان می باشد، هدایت کنند. مصاحبه کنندگان، باید تمامی جوانب تحقیق را مرتبط با مصاحبه شونده کشف کنند و به پاسخهای سطحی اکتفا نکنند.
 7. مصاحبه کنندگان، باید نسبت به سوء استفاده احتمالی از مصاحبه شوندگان و نسبت به راههای استفاده از مصاحبه مراقب و حساس باشند. مصاحبه کنندگان، بایدحق مصاحبه شوندگان را در رد صحبت در موضوعات خاص و محدودیت دسترسی به مصاحبه یا خط مشیهای که جهات شدیدی دارد، حتی در انتخاب چیزهای ناشناخته رعایت کنند.
 8. مصاحبه کنندگان، باید از بهترین تجهیزات برای ضبط دقیق صدا و تصویر مصاحبه شونده استفاده کنند.
 9. از فناوریهای جدید بسرعت استفاده کنند؛ مصاحبه شوندگان باید از دامنه گسترده استفاده های بالقوه از مصاحبه هایشان آگاه شوند.
 10. تلاشهای صادقانه،باید برای اطمینان استفاده از نوار و متن پیاده شده مصاحبه، با تهیه نامه و موافقت مصاحبه شونده صورت گیرد.

مسئولیت در قبال عموم و حرفه:

 1. پژوهندگان تاریخ شفاهی،موظفند از بالاترین معیارهای حرفه ای در پیشبرد کارها و تقویت موازین شغلی خود بهره گیرند.
 2. در تشخیص اهمیت تاریخ شفاهی برای درک گذشته،مصاحبه شونده و مصاحبه کننده، باید کوشش دو جانبه ای برای ضبط اطلاعات با ارزش مورد نظر داشته و اطلاعات را قابل دسترسی سازند.
 3. مصاحبه شوندگان ،باید بر اساس ارتباط تجربیاتشان با موضوع مصاحبه، انتخاب شوند.
 4. مصاحبه کنندگان،باید مهارتهای مصاحبه را چندان که شایسته شغل حرفه ای باشد، کسب نموده و از موضوع دردست بررسی، اطلاعات کامل داشته باشند.
 5. صرف نظر از اهداف و علائق خاص پروژه، مصاحبه کنندگان به منظور ضبط کامل و مفید مصاحبه، می باید توجه خود را به مسائلی فراتر از پروژه نیز معطوف نمایند.
 6. مصاحبه کنندگان، باید تلاش کنند تا گفتگویی آموزنده از طریق بحث و گفتگو و تحقیق هوشمندانه انجام دهند. آنها، باید زمینه فکری مصاحبه شونده را بررسی کنند و در صورت امکان از اسناد و منابع ثانویه مربوط به موضوع مصاحبه - که مصاحبه شونده، می تواند درباره آن صحبت کند- بدقت استفاده کنند.
 7. مصاحبه کنندگان، باید حداکثر تلاش خود را برای استفاده از بهترین وسائل جهت ضبط مصاحبه هایشان انجام دهند تا صدای مصاحبه شونده و در صورت امکان، تصویر او را به طور دقیق ضبط کنند. آنها، همچنین باید در صورت تناسب، سایر اسناد تاریخی را مانند عکسها، مواد چاپی، صداها و فیلمهای متحرک - که ممکن است مصاحبه شونده در اختیار داشته باشد- جمع آوری و ثبت کنند.
 8. مصاحبه کنندگان، باید اسناد کاملی از نحوه آماده سازی و روشهای کاری از جمله چندوچون مصاحبه ها، تهیه کنند.
 9. مصاحبه کنندگان و در صورت امکان مصاحبه شوندگان، باید مصاحبه را بازیابی و بررسی کنند و خلاصه نویسی یا پیاده کنند.
 10. با اجازه مصاحبه شونده، مصاحبه کنندگان باید متن مصاحبه ها را در بایگانیهائی نگهداری کنند که امکان حفظ و نگهداری و ارائه آنها به عموم ممکن باشد. مصاحبه کنندگان، باید اطلاعات کلیدی و اساسی مصاحبه را همچون اهداف پروژه ،حامیان مالی و سرمایه، تهیه کنند و قبل از انجام مصاحبه، برای مشخص کردن خطوط قانونی مورد نیاز، با سند پژوهان رایزنی نمایند. چنانچه مصاحبه کنندگان قصد استفاده از مصاحبه را دارند،می باید در زمانی مشخص و قبل از استفاده عمومی باشد.
 11. مصاحبه کنندگان، باید نسبت به جوامعی که از آن تاریخ شفاهی را گردآوری کرده اند، حساس باشند. مصاحبه کننده، باید نهایت تلاش خود را جهت دستیابی به اطلاعات و عرضه آن به عموم مبذول کند.
 12. مصاحبه های تاریخ شفاهی، باید با دقت و معیارهای سایر منابع تاریخی، مورد استفاده و استناد قرار گیرد. استفاده کنندگان، مسئول حفظ امانت صدای مصاحبه شونده هستند؛نه کلمات مصاحبه شونده را بدجلوه دهند و نه خارج از متن مصاحبه به آنها استناد کنند.
 13. منابع پولی تاریخ شفاهی یا مسئولیت پروژه های تاریخ شفاهی، باید در تمامی نمایشگاهها و انتشاراتی که از پروژه ها حاصل می شود، در معرض عموم قرار گیرد.
 14. مصاحبه کنندگان و برنامه ریزان تاریخ شفاهی، وظیفه شناسانه باید نحوه تقسیم نتایج حاصله از کارهای تاریخ شفاهی را با مصاحبه شوندگان و جوامعشان ، مدنظر قرار دهند.

مسئولیت مؤسسات آرشیوی و حمایت کننده:

تاریخ شفاهی

 1. مؤسسات حمایت کننده و آرشیوهای تاریخ شفاهی نسبت به مصاحبه شوندگان، مصاحبه کنندگان، حرفه و عموم مسئولیت دارند تا در ایجاد و نگهداری آرشیوی مصاحبه های تاریخ شفاهی و مواد آن ، بالاترین فنون حرفه ای و معیارهای اخلاقی را رعایت کنند.
 2. شرایط مورد نظر مصاحبه شونده را ، مؤسسات حمایت کننده (مجموعه داران شخصی) مجبورند برای استفاده آسان فراهم کنند و همگام با توسعه و پیشرفت فناوری برای نگهداری بهینه و انتشار مصاحبه حرکت کنند و ثبت دقیقی از آن و مراحل هر مصاحبه داشته باشند و نمایه و فهرستگان مصاحبه ها را مشخص کنند.
 3. مؤسسات حمایت کننده و آرشیوها، باید موارد گوناگون بهره گیری از مصاحبه ها را مانند نشر الکترونیکی و یا استفاده محققان بشناسند.
 4. از میان شاخصه های اهداف و منابعشان، مؤسسات آرشیوی باید مصاحبه هایی را جمع آوری کنند که با کمک محققان مستقل انجام شده است. و مصاحبه کنندگان را با فرمهای قانونی لازم کمک نمایند.
 5. مؤسسات حمایت کننده باید مصاحبه کنندگان را آموزش دهند. این آموزشها، باید به چارچوب اصلی چگونگی ضبط ماندگار مصاحبه و در صورت امکان سایر صداها و فیلمهای تصاویر متحرک بپردازد. اهداف برنامه، برای مصاحب کنندگان تشریح شود و از تمامی محذورات اخلاقی و قانونی - که بر مصاحبه حاکم است- آگاه شوند و الزاماتشان را نسبت به برنامه و مصاحبه شوندگان شرح دهند.
 6. مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان، باید اطلاعات مناسب برای کارشان در تمامی اشکال مورد نقل یا استفاده، دریافت کنند.
 7. آرشیوها، باید برای مطمئن ساختن استفاده از مواد ضبط شده یا پیاده شده بخصوص موادی که به مدد فناوری جدید فراهم شده، با گرفتن نامه موافقت از مصاحبه شونده حداکثر تلاش خود را به عمل آورند.

رهنمودهای ارزیابی تاریخ شفاهی/ رهنمودهای پروژه و برنامه /اهداف . منظورها

 1. آیا اهداف بروشنی مشخص شده است؟ چه اندازه آن واقعی است؟
 2. چه عواملی، مفاهیم مورد نیاز پروژه را اثبات می کند؟
 3. طرح تحقیق چیست؟ چه مقدار روشن و واقعی می باشد؟
 4. آیا اصطلاحات، شرایط واهداف سرمایه،بصورت دقیق برای قضاوت در مورد تاثیر بالقوه این سرمایه گذاری در تحقیق دانشمندان در پروژه مشخص شده است؟ آیا تخصیص سرمایه، متناسب با برآورده کردن اهداف پروژه می باشد.
 5. چگونه ارتباطات سازمانی،بر اهداف و نتایج تاثیر می گذارد؟

انتخاب تجهیزات مصاحبه

 1. مصاحبه، باید به صورت صوتی یا با تجهیزات بصری ضبط شود/
 2. آیا بهترین تجهیزات ممکن، با توجه به بودجه ای که برای اجرای پروژه منظور شده، در ضبط استفاده می شود؟
 3. ایا مصاحبه ها، در رسانه ای که متضمن معیارهای آرشیو است، ضبط می شود؟
 4. مصاحبه کننده، استفاده از تجهیزات مصاحبه را، چگونه بخوبی می آموزد؟

انتخاب مصاحبه کننده و مصاحبه شونده:

 1. راههای انتخاب صحیح مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان ، برای اهداف و موضوعات مصاحبه چیست؟
 2. علت حذف مصاحبه شوندگان و چرائی آن، چه می باشد؟

مدارک و منشاء

 1. روشهاو تمهیدات، برای نگهداری نوار اصلی مصاحبه چیست؟ آیا مناسب می باشد؟ چه کاری برای توسعه آن می توان انجام داد؟
 2. چه شیوه و روشهایی برای مصاحبه کنندگان، مصاحبه شوندگان، کارمندان و استفاده کنندگان، در ضبط کردن مشخص شده است.
 3. دستگاه ضبط، چگونه می تواند بر دوام و ماندگاری مصاحبه بیفزاید؟

دسترسی به مواد:

 1. راههای قطعی مخصوص انتشار مصاحبه ها چیست/
 2. چگونه اطلاعات مربوط به مصاحبه، به استفاده کنندگان منتقل می شود؟ آیا استفاده از وسائل جدید و روشهای الکترونیکی برای اطلاع رسانی مواد و در دسترس قرار دادن آنها ، استفاده می شود/
 3. مصاحبه چگونه استفاده می شود؟

پیدا کردن اهداف:

 1. طرح کلی برای پیدا کردن اهداف چیست؟
 2. آیا هدفهای پیش بینی شده، مناسب و شایسته می باشد؟
 3. اهداف پیش بینی شده، تا چه اندازه دست یافتنی است؟
 4. آیا از فناوریهای جدید، برای توسعه مؤثر هدفهای پیش بینی شده استفاده میشود؟

مدیریت کیفیت و آموزش:

 1. تاثیر مدیریت بر برنامه / پروژه چگونه است؟
 2. چه تمهیداتی برای نظارت و بررسی کارمندان فراهم شده است؟
 3. شرایط احراز توانایی جهت موقعیتهای شغلی کارمندان، جیست؟
 4. چه تمهیداتی برای جاذبه کارها و آموزش مؤثر ، اندیشیده شده است؟
 5. چه اطلاعاتی برای مدیریت پروژه یا برنامه ، می تواند صورت گیرد؟

خطوط کلی اخلاقی:

چه روشهایی برای اطمینان از اینکه مصاحبه کنندگان / برنامه ریزان، مسئولیتشان را در قبال مصاحبه شوندگان تشخیص داده و به آن احترام می گذارند، دنبال می شود؟

 1. مصاحبه شونده به طور کامل از اهداف، موضوعات برنامه ها یا پروژه های تاریخ شفاهی آگاه می شود؟
 2. مصاحبه شونده، به طور کامل از قسمتهای مختلف برنامه یا پروژه و ماهیت مشارکتش در هر قسمت آگاه می شود؟
 3. به مصاحبه شونده، فرصت و اختیار کامل برای پاسخگویی آزادانه داده شده تا مجبور به پاسخگوئی کلیشه ای در چارچوب خانواده، نژاد،نسل،طبقه یا سایر شخصیتهای اجتماعی و فرهنگی نباشد؟
 4. مصاحبه شوندگان، حق رد بحث در موضوع خاص یا قسمتی از مصاحبه را داشته و حتی در شرایط فوق العاده حساس ، گمنامی را انتخاب می کنند؟
 5. برای مصاحبه شوندگان،توضیح کامل و ساده و قابل فهم درباره اختیارات قانونی از درخواست برای امضای قرارداد یا فرم قانونی انتقال مصاحبه،داده می شود؟
 6. مواظب هستید که استفاده از مصاحبه ها همراه با نامه و موافقت معنوی مصاحبه شونده باشد؟
 7. تمام توافقهای اولیه با مصاحبه شونده، محترم شمرده می شود؟
 8. آیا مصاحبه شوندگان، به طور کامل از امتیازات بالقوه ای که ممکن است از قبل مصاحبه هایشان به دست آید، من جمله تمام اشکال برنامه های عمومی ، آگاه می شوند؟
 9. آیا مفاد مصاحبه ها و سایر مواد مرتبط،تا زمانی که مصاحبه شوندگان، به طور مطمئن نگهداری خواهند شد؟

چه روشهایی برای اطمینان از اینکه مصاحبه کنندگان و برنامه ریزان، مسئولیتهای دوجانبه و التزامات خود را تشخیص داده، و به آن احترام می گذارند، دنبال می شود تا:

 1. آیا مصاحبه کنندگان،استفاده های بالقوه از مصاحبه ها را برای برنامه های عمومی و تحقیقاتی در نظر گرفته و در جهت جلوگیری از بهره برداری نابجا و ضرر به مصاحبه شوندگان تلاش کرده اند؟
 2. مصاحبه کنندگان، برای هدایت مصاحبه به روش حرفه ای من جمله استفاده از تجهیزات ضبط مناسب و یا سایر رسانه ها ، آموزش صحیح دیده اند.
 3. مصاحبه کننده، در زمینه موضوع مورد بحث بخوبی تحقیق کرده است؟
 4. مصاحبه با روح انتقادی رهبری شده و تلاشها در جهت تهیه و تکمیل هرچه بهتر اسناد تاریخی صورت خواهد گرفت؟
 5. آیا مصاحبه شوندگان، با توجه به تجربیات کاریشان انتخاب می شوند یا متناسب با هر قسمت خاص از هر مصاحبه برگزیده می شوند؟
 6. ایا مواد مصاحبه من جمله نوار ضبط شده، متن پیاده شده، عکسهای مرتبط، فیلم و اسناد صوتی، بخوبی مراحل مصاحبه مستندسازی شده و در مخزن نگهداری خواهد شد تا بعد از اتمام زمان توافق شده با مصاحبه شونده، تحت نظر مخزن مورد استفاده قرار می گیرد؟
 7. روش کاری برنامه/پروژه، همانند اهداف و موضوعاتش برای عموم جهت ارزیابی در دسترس می باشد؟
 8. مواد مصاحبه به طور کامل دسته بندی شده است، من جمله اعتقاد و شناخت مصاحبه کننده و تواناییهایشان برای استفاده از تحقیقات، شناخته شده است؟

چه روشهایی برای اطمینان از آگاهی مصاحبه کنندگان و برنامه ها از مسئولیتهای دو جانبه و التزاماتشان دنبال می شود؛ بخصوص چه روشهایی دنبال می شود که اطمینان دهد که:

 1. مصاحبه کنندگان، از اهداف برنامه ها آگاه شده و به طور کامل از محظورات اخلاقی و ملاحظات قانونی اگاه هستند؟
 2. مصاحبه کنندگان، به طور کامل از تمام وظایفی که از انها انتظار می رود در پروژه تاریخ شفاهی انجام دهند،آگاه هستند؟
 3. مصاحبه کنندگان، به طور کامل از التزاماتشان نسبت به برنامه تاریخ شفاهی، پژوهشکده ها ، صرف نظر از علایق شخصیشان در برنامه / پروژه آگاه هستند؟
 4. آیا برنامه ریزان و مؤسسات مسئول، مصاحبه کنندگان را به طور شایسته آموزش می دهند تا بتوانند بین دانشی که از تولیداتشان منتج می گردد و معیارهای حرفه ای خود در وقت پیدایش اختلاف در قسمتهایی از مصاحبه، استفاده کنند؟
 5. مصاحبه کنندگان، به طور کامل از قوانین حقوقی و مسئولیتهایشان نسبت به مصاحبه شوندگان و مؤسسات مسئول آگاه هستند؟

چه روشهایی برای اطمینان از این هست که مصاحبه کنندگان و برنامه ریزان، مسئولیتهایشان را نسبت به جماعت و عموم تشخیص داده و به آن احترام می گذارند؛ بخصوص چه روشهایی دنبال می شود که:

 1. مواد تاریخ شفاهی و هرآنچه از آن به وجود می آید، برای طبقاتی که در آن پروژه شرکت داشته اند، در آینده قابل دسترس و استفاده می باشد؟
 2. سرمایه ها و منابع مالی خارجی، به طور واضح برای هر مصاحبه از پروژه مشخص می باشد؟
 3. آیا مصاحبه کنندگان و پروژه ها، تلاش می کنند که ارزشهایشان بر طبقات مورد مطالعه تحمیل نشود؟
 4. نوارها و متنهای پیاده شده، به صورت غیراخلاقی استفاده نخواهد شد؟

خطوط کلی حفظ نوارهای ضبط شده:

اهمیت برنامه ضبط شده برای تحقیقات تاریخی و فرهنگی و استفاده های بالقوه از مصاحبه های تاریخ شفاهی را در رسانه های غیرچاپی تشخیص دهد که روشهایی دنبال می شود تا مطمئن شود که:

 1. نگهداری و ذخیره مناسب نوارهای اصلی، بلافاصله بعد از ایجاد آنها شروع شده است.
 2. نوارهای اصلی، کپی برداری می شود و برطبق معیارهای پذیرفته آرشیوی نگهداری می گردد(به طور مثال جعبه های دربسته، در محیط سرد و خشک و دور از غبار، نگهداری می شود.)
 3. نوارهای اصلی،به منظور نگهداری بهینه رسانه ای،قبل از بروز خرابی کپی برداری می شوند.
 4. جهت نگهداری بهینه،از صدای مصاحبه شونده کپی برداری شده است؟
 5. متنهای پیاده شده، بازشنواییها و دیگر استفاده ها،از نوار کپی برداری شده بود یا از نوار اصلی؟

خطوط کلی نوار و فرآیند پیاده کردن آن :

اطلاعات در مورد شرکت کنندگان:

 1. آیا اسامی مصاحبه کننده و مصاحبه شونده به طور واضح در نوار،خلاصه آن،متن پیاده شده و فهرستگان مشخص شده است؟
 2. آیا زندگینامه ای مناسب در مورد مصاحبه کننده و مصاحبه شونده وجود دارد؟ کجا میتوان آن را پیدا کرد؟

اطلاعات مصاحبه:

 1. آیا نوارها،متنهای پیاده شده، خلاصه ها و دیگر مواردی که نشان دهنده افراد شرکت کننده در پروژه یا برنامه،آماده شده است؟
 2. آیا زمان و مکان مصاحبه به نوار،متن پیاده شده،خلاصه نمایه و کاتالوگ مواد اضافه می شود؟
 3. آیا جملاتی در مورد چگونگی آماده سازی مصاحبه کننده برای مصاحبه و کم و کیف مصاحبه هست؟ کجا؟ آیا در دسترس محققان می باشد؟ چه مقرراتی از مصاحبه شونده در برابر استفاده ی نابجا از چنین تفاسیری حمایت می کند؟
 4. آیا مصاحبه ضبط شده ، با موافقت بین برنامه و مصاحبه شونده صورت گرفته است؟ جزئیات آنها چه می باشد؟ آیا در دسترس محققان هست؟ اگر چنین است،با چه تدابیری به صورت شخصی و خصوصی داده می شود؟

اطلاعات نوار مصاحبه:

تاریخ شفاهی

 1. آیا نوار اصل، به طور کامل نگهداری می شود و از آن کپی تهیه می شود؟
 2. آیا اصل و یا کپی، ویراسته،مرتب،بریده و یا به هم وصل شده است؟ اگر چنین کارهایی در مورد نوار انجام شده،آیا سندی که کیستی، زمان و چرایی کار را نشان دهد،وجود دارد؟
 3. آیا برچسب نوار چسبانده شده و کاتالوگ مناسب. که سرعت ضبط،سطح و طول مدت مصاحبه را نشان دهد. وجود دارد؟ اگر نوار ویدئو است،برچسب نوار چسبانده شده و کاتالوگ اطلاعات و نوع (یوماتیک،وی اچ اس، 8میلیمتری و...)و تعداد ترکها و زمان ضبط نوار درج شده است؟
 4. در نبود متن پیاده شده،آیا وسیله ای برای دستیابی استفاده کنندگان به اطلاعات نوار وجود دارد؟ چگونه آنها(اطلاعات) را می گیرند؟ آیا نوشته ای از کسانی که آنها را فراهم می کنند،وجود دارد؟
 5. آیا محققان،اجازه گوش کردن یا بررسی نوارها را دارند؟ آیا محدودیتی در استفاده از نوار وجود دارد؟

اطلاعات متن پیاده شده مصاحبه:

تاریخ شفاهی

 1. آیا متن پیاده شده، دقیقا مطابق نوار است؟ آیا مدارکی دقیق از هر قسمت از فرآیند پیاده سازی وجود دارد که نشان دهد در کپی نهایی،چه کسی آنها را پیاده،ویرایش،تایپ و دوباره خوانی کرده است؟
 2. آیا ماهیت تغییرات متن پیاده شده از نوار مادر،برای استفاده کننده مشخص است؟
 3. چه تمهیداتی برای استفاده از متون آماده شده، اندیشیده شده است؟ آیا مناسب و شایسته می باشد؟ چگونه آنها را می توان پیشرفت داد؟
 4. آیا محدودیتی برای استفاده از متن مصاحبه وجود دارد؟ آیا آنها را به درستی ثبت کرده اند؟
 5. آیا عکس و یا سایر اسناد کمکی،برای مصاحبه وجود دارد؟آیا آنها را به متن افزوده اند؟

 
اگر نوار(مصاحبه) ویدیویی است، آیا متن پیاده شده زمان ارجاع ، و شرح کاملی از دیدگاههای مکمل نوار ویدئو دارد؟

راهنماییهای متن مصاحبه:

آیا مفاد هر مصاحبه و مدارک افزوده شده به آن،در کامل کردن اهداف برنامه یا پروژه دخالت داشته است؟

 1. هرمصاحبه و یا تمام مجموعه در چه جزئیاتی موفق بوده است؟ آیا قسمتی از اهداف پروژه یا برنامه، نقص داشته است؟
 2. آیا نوارهای صوتی و تصویری مجموعه با توجه به مفاد مصاحبه،یکدیگر را تکمیل نموده و اضافه بر یکدیگر نمی باشند؟

آیا برنامه یا پروژه،در کمک به درک تاریخی نقش دارد؟

 1. درچه قسمتهایی (جزئیاتی) مصاحبه یا تمامی مجموعه،در کمک به درک تاریخی موفق بوده یا شکست خورده است؟
 2. تا چه حدی مواد به اطلاعات تازه می افزایند؛ فاصله(اطلاعاتی) مدارک موجود را کامل می کنند یا ایده و مفاهیم تازه ای را آماده می کنند؟
 3. اطلاعات، تا چه اندازه معتبر و قابل اعتماد است؟ آیا آن(اطلاعات)، شواهد عینی یا نقل قول و زبانی است؟ با چه روشی داده ها از نظر بیرونی و درونی،هماهنگی و مغایرت، مورد آزمایش و تفسیر قرار می گیرد؟
 4. ارتباط اطلاعات مصاحبه با منابع موجود تاریخ نگاری،چگونه می باشد؟
 5. متن مصاحبه چگونه جزئیات،کلیات و ویژگی مدارک تاریخی را منتقل می کند؟
 6. ماهیت اطلاعات ارائه شده، چیست؟ آیا آن حقیقت، استنباط با توضیح و یا قضاوت می باشد و چگونه درک کردن را متاثر می کند؟
 7. آیا زمینه و ضرورتهائی که برای مصاحبه معرفی شده، برای هدفها مناسب و کافیست؟
 8. چگونه شکل دهی و پیکربندی ارائه اطلاعات برای قابل فهم ساختن محتویات، انجام می شود؟
 9. تا چه اندازه ای وسایل صوتی و تصویری، اطلاعات صوتی و تصویری مختص به فرد را ضبط کرده است؟
 10. آیا عناصر صوتی و بصری،اطلاعات شفاهی را تکمیل و کمک می کند؟ آیا مصاحبه پیشرفت داشته و توانسته در محیط دیداری و گفتاری،به اهداف خود برسد؟

راهنماییهای کلی انجام مصاحبه:

استفاده از منابع دیگر:

 1. آیا راهکار تاریخ شفاهی، بهترین شیوه برای کسب اطلاعات است؟
  اگرنه چه منابع دیگری موجود هست؟ آیا مصاحبه کننده، از آنها استفاده می کند و اعتقاد به نگهداری آنها در صورت لزوم دارد؟
 2. آیا مصاحبه کننده ، در مشورت با افرادی که مرتبط با تاریخ شفاهی هستند،تلاش می کند؟ آیا فن مصاحبه ، راه قابل اعتمادی برای کمک به منابع موجود است؟

آماده سازی مصاحبه کننده:

 1. آیا مصاحبه کننده،یه طور کامل درباره موضوعات مورد بحث آگاه شده است؟
 2. آیا از منابع اولیه و منابع ثانویه، برای آماده سازی مناسب مصاحبه استفاده می شود؟
 3. آیا مصاحبه کننده، فنون ضبط را - که ضبط نوار را با کیفیت بالا با بهره گیری از وسایل مناسب تضمین می کند - به طور مناسب فراگرفته است؟

انتخاب مصاحبه شونده:

 1. آیا مصاحبه شونده،برای موضوع مورد بحث مناسب به نظر می رسد؟
 2. آیا مصاحبه شونده،اهداف مصاحبه را درک کرده و پاسخ می دهد؟
 3. آیا مصاحبه شونده، برای مصاحبه آماده شده و به فرآیند آن کمک می کند؟
 4. در یک گروه مصاحبه، آیا ویژگیهای گروهی در انتخاب شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است؟

ارتباط مصاحبه کننده و مصاحبه شونده:

 1. آیا مصاحبه کننده و مصاحبه شونده ، در جهت اهداف مصاحبه،با یکدیگر همکاری می کنند؟
 2. آیا تعادلی بین قضاوت تحلیل گرانه و عاطفی، در مصاحبه وجود دارد؟
 3. در صورت ضبط ویدئویی،آیا ارتباط مصاحبه با مصاحبه شونده، به رغم حضور گروه فنی ، مؤثر می باشد
 4. آیا تهیه کننده،چگونگی تفاوت تهیه مصاحبه تصویری تاریخ شفاهی را از تولید نمایشنامه می فهمد؟

فنون و مهارتهای انطباقی:

تاریخ شفاهی

 1. چگونه مصاحبه،نشان می دهد که مصاحبه کننده از مهارتهای متناسب با شرایط مصاحبه شونده (سلامتی،حافظه، سلامتی روحی، قابلیت ارتباط، زمان برنامه ریزی شده) مکان و شرایط مصاحبه (اختلالات ، مشکلات تجهیزات،افراد نامرتبط با مصاحبه،اختلالات پشت صحنه)، استفاده کرده است؟
 2. چه مدارکی وجود دارد تا مصاحبه کننده به طور کامل خطوط مناسب فکری را کشف و کلیدهای عمده را دنبال کند؟ آیا تلاشی در جهت مشخص کردن منابع اطلاعات می کند؟ از انتقادهای بحث برانگیز در صورت نیاز استفاده می کند؟
 3. آیا برنامه / پروژه از وسایل صوت و تصویر مناسب برای اهداف کار استفاده می کند و از مواد غیرچاپی، بخوبی مواد چاپی استفاده کرده است؟ آیا نوارهای ضبط شده،بالاترین کیفیت را دارد؟ چگونه می توان آنها را پیشرفت داد؟
 4. اگر ضبط ویدئویی است، آیا دوربین ،نور،هماهنگیها، در نهایت کیفیت است؟
 5. در تعادل بین محتوا و کیفیت فنی، آیا کیفیت فنی بدون پیروی از فرآیند مصاحبه،خوب است؟

چشم انداز:

 1. آیا تعصبات مصاحبه کننده، در پاسخ مصاحبه شونده دخالت داشته یا تاثیر می گذارد؟
 2. چه اطلاعاتی در دسترس است که استفاده کننده را ممکن است از ارتباط قبلی و مجزای مصاحبه کننده با مصاحبه شونده،آگاه کند؟

مشارکت تاریخی:

 1. آیا مصاحبه کننده، تحقیق را با انسجام تاریخی انجام می دهد؟
 2. آیا اهداف دیگر به خاطر غنای مصاحبه تامین شده یا کاهش کیفیت یافته است؟
 3. چگونه مصاحبه در مجموعه بزرگ تر از دانش و درک تاریخی ، مشارکت می کند؟

راهنماییهای محققان وابسته و نامرتبط:

انجام مصاحبه ها و استفاده ازآنها

 1. آیا محققان وابسته و مستقل، از رهنمودهای پیشنهادی برنامه،در نحوه به دست آوردن مصاحبه،پیروی می کنند؟
 2. آیا نقل قول و مستندسازی مناسب در کارها(کتاب،مقالات،محصولات عمومی  و نمایشهای عمومی) صورت گرفته تا استفاده کنندگان را درباره استفاده از مصاحبه و مکان دائمی نگهداری آگاه کند؟
 3. آیا شرحی از مصاحبه و روشهای ویراستن آن نوشته شده است؟
 4. آیا محققان غیروابسته و وابسته، برای نگهداری و مدیریت تولیدات آرشیو،مناسب راهنمایی می شوند؟

انتقال مصاحبه ها به آرشیو نگهداری

تاریخ شفاهی

 1. آیا محققان غیروابسته و وابسته، به طور کامل موافقت مخزن را قبل از ارائه آن به دست می آورند؟
 2. آیا انتقال، با موافقت و درک مصاحبه شونده انجام می شود؟ آیا موافقتنامه قانونی از مصاحبه شونده گرفته می شود؟
 3. آیا محققان، برای مخزن شرح مناسب از مصاحبه های انجام شده در پروژه ضمیمه کرده اند؟
 4. فنون کیفی مصاحبه ضبط شده چیست؟ آیا مصاحبه پیاده شده خلاصه یا نمایه سازی می شود؟ اگر چنین است،کیفیت آن چگونه است؟

راهنماییهای دانش آموزان و مربیان:

مربی

 1. با راهکارهای ارزیابی تاریخ شفاهی آشنا شده و محتوای آن را به دانش آموزان ارائه می کند؟
 2. مطمئن است که هر دانش آموز، به طور کامل قبل از رفتن به جامعه، برای هدایت مصاحبه تاریخ شفاهی آماده شده است؟ و از جمله با پیامدهای اخلاقی تاریخ شفاهی مثلا گرفتن رضایت از مصاحبه شونده آشناست؟
 3. با ادبیات، تجهیزات ضبط، فنون و فرآیند تاریخ شفاهی به نحوی که بتواند بهترین ساختار رابه دانش آموزان ارائه دهد، آشنا می باشد؟
 4. با دیگر مؤسسات و مراکز حرفه ای. که بهترین تجربه را برای دانش آموزان فراهم می کنند. کار می کند؟
 5. در نظر می گیرد که پروژه،ممکن است مختص نگهداری باشد، و با دیگر مراکز حرفه ای  و آرشیوها، برای نگهداری و انتشار آن مواد کا رمی کند؟
 6. رغبت و تمایل برای تقسیم تجربیات با دیگر مربیان،مؤسسات و انجمنها نشان می دهد.

دانش آموز:

 1. آیا دانش آموز،به طور کامل با تجهیزات، فنون و فرآیند مصاحبه در تاریخ شفاهی و توسعه تحقیقاتی که از تاریخ شفاهی استفاده می کند،آگاه است؟
 2. به مصاحبه شونده،هدف از مصاحبه و چگونگی استفاده از آن را توضیح داده و موافقت مصاحبه شونده را برای مصاحبه گرفته است؟
 3. با مصاحبه شونده، با احترام رفتار می کند؟
 4. برای هریک از مواد برگشتی - که از مصاحبه شونده قرض می گیرد - قبض رسید امضا می کند؟
 5. فرم آزادسازی مواد را برای هر مصاحبه می گیرد؟
 6. پیشنهادهای شفاهی و کتبیش را - که به مصاحبه شونده می دهد - نگهداری می کند؟
 7. اعتبار مناسب( شفاهی، کتبی) هنگام استفاده از مدارک تاریخ شفاهی و استفاده از مواد در متن،داده می شود؟

 تاریخ شفاهی

 

پی نوشتها:

 1. مقاله ی فوق،ترجمه ی« استانداردهای جهانی تاریخ شفاهی» است که آن را، «انجمن جهانی تاریخ شفاهی » مستقر در آمریکا، به منظور هماهنگ سازی مراکز و مؤسسات تاریخ شفاهی تمامی کشورها، در سال 2000 م . بازبینی و منتشر کرده است.
 2. Oral History Association
 3. Wingespread.
 4. Racine.
 5. Wisconsin.
 6. Galveston.
 7. Cambridge.
 8. Msssachusetts.
 9. Buffalo.
 10. -New York.

 

 

 

 

بررسی و نوشته: ترجمه ی ابوالفضل حسن آبادی
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

موضوعات مرتبط : تاریخ شفاهی    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید