تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1602

مقدمه ای برای موسسه مطالعاتی منظر پایدار

دیری است که پدیده های فرهنگی ، مجموعه ارزش های نازل بیگانه را از یک سو و ضد ارزش های درون خود را تاب نمی آورند و رنگ می بازند و وا می گذارند عرصه را و حاصل ، گسیختگی از اصل ، بی نظمی و سلطه ناهنجاری هاست .

در جریان این سقوط دردناک ارزش های فرهنگی ، جلوه های پیش چشم بیرونی زودتر از لایه های زیرین فرهنگی درهم می شکنند و دست کم رنگ می بازند . اشیاء پیرامونی کالبدهای معماری ، جلوه های بصری و ذائقه زیباشناسی ، یکسر رو به انحطاط می گذارند.

در این استحاله ، آنچه می تواند از شتاب زوال فرهنگی بکاهد ، نقش در افزودن توان فرهنگی و ارتقاء دانش و آگاهی و ذوق و سلیقه لایه های زیرین جامعه است و این تنها با انتشار آگاهی از سوی نخبگان و کوشش در نمایش بالندگی فرهنگ ملی در همه ابعاد آن است .

آنجا که فرهیختگان هر عرصه از فرهنگ ، در تنگناهای تاریخی و تحت فشار ، نقش پیشاهنگی خود را فراموش می کنند و در حصار بی عملی ، از کنج خلوت و ملال خویش ، جریان یکسویه زوال فرهنگی را به باد نقد و نکوهش می گیرند عاقبت خود نیز در چنبره ذوق مبتذل جاری گرفتار می آیند .

جریان های پیشگام ، در طول تاریخ ، نهضت هایی را سردمداری می کنند که تنها فروغ امید را بر تباهی موجود می تاباند هر چند عاقبت اندیشان به عزلت نشسته غالبا اینان را نیز به چوب تفکیر می رانند .

جمعیت کوچک از نخبگان تحت هر نام گرد می آیند تا حافظ و نگهبان و مروج ارزشهای گرانقدر بومی باشند با این امید که دمیدن نفخه نور و آگاهی درخت فرتوت فرهنگ ملی را جان دوباره بخشد که اینچنین نیز هست ، هماره بوده و پس از این نیز خواهد بود .

پرچمداران نهضت های فرهنگی در عرصه های ادب و شعر و موسیقی و دیگر شاخه های کم پیدای فرهنگ ، بیشترین هم و غم خود را پرداخته اند و اما در عرصه های بیش پیدای فرهنگی چون جلوه های تجسمی فرهنگ و به ویژه معماری ، تاریخ معاصر کمتر شاهد حضور این نخبگان و موجان آگاه و فرهنگ است .

انجمن مفاخر معماری ایران از این دست کوششهاست که در ابعاد گوناگون به اشاعه دانش روز و حفاظت از ارزش های ملی و بومی همت بسته و در جریان پویای رشدش ضرورت افزودن به پیکره این نهضت و جستارهایی در عرصه های بی حد و مرز معماری را به خوبی باز شناخته و از اینرو پرداختن به معماری منظر را به عنون گام نهدن در مسیری دشوار ، به دیگر نهاد پیشاهنگ واگذار کرده است .

پیدایی موسسه تازه تاسیس مطالعات منظر پایدار ، ادامه مسیری است که احیاء فرهنگ شکوهمند معماری در ابیعاد متکثر خود که همانا منظر به معنای اعم آن است هدف قرار داده و انگیزه های موسسین آن را در عناوین زیر می توان برشمرد :

 1. اشاعه فرهنگ معماری
 2. بازشناسی مناظر فرهنگی ، تاریخی
 3. پژوهش در ریشه های مشترک بین مفهوم معماری منظر و سایر جلوه های فرهنگ
 4. تلاش در ثبت و ضبط آثار مهجور منظر نزد محافل علمی
 5. تلاش در ایجاد پیوستگی با سایر فعالیتهای جمعی مرتبط مانند انجمن های حامی طبیعت و آثار ملی
 6. کندو کاو در عرصه های پژوهشی مرتبط با منظر
 7. کوشش برای ارتقاء سلیقه زیبا شناسی معماری و منظر نزد عموم
 8. تلاش در احیاء هویت ایرانی آثار و منظر های فرهنگی و تاریخی
 9. تلاش برای پاسداری از سیمای شهرها و زدودن آثار مخرب
 10. ورود به عرصه های مجاز ی
 11. همکاری و هماهنگی با نهادهای دارای فصل مشترک مانند زیباسازی شهرداری ها ، میراث فرهنگی ، دانشگاه ها ........

حبیب اله شیبانی

عضو مرتبط : حبیب اله شیبانی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید