تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1750

ناپایدار اقتصاد و دگرگونی فضای شهری از منظر دیگر

نخست   شناخت واژگان (شهر-شهرداری-شهردارومصوبات شهری-اقتصاد  ناپایدار شهری )

پیش گفتار :
قصد نگارنده بر آن است که در ابتدا تعریف هر یک از واژگان فوق بیان گردد و سپس رابطه آنان با یکدیگر مورد بررسی قرار گیردو این مقاله در چهار فصل به شرح زیر بیان می گردد :

فصل اول : شهر 

به منظور رسیدن به تعریف و معنای شهر لازم است در ابتدا شناختی در مورد مسکن از زمانی دور داشته و سپس در مورد تشکیل شهرها سخن گفته شود  زیرا هسته اصلی شهرها را مسکن تشکیل می دهند است .

بشر اولیه طبق مدارک در غارها زندگی میکرده و کم کم نسبت به احداث حجمی به نام مسکن و یا پناهگاه  اقدام نموده است در این احجام و یا به عبارت دیگر پناهگاه ها شب بیتوته می نمود و این محل ها حافظ فیزیکی  آن انسان ها در مقابل حیوانات بوده است .این مکان ها در دراز مدت تبدیل به استرحتگاه نیز گردید . الفت پذیری انسان باعث تشکیل تجمع شد و این تجمع انسانی موجب  ساخت سرپناه ویا مسکن درکنارهم شد.زندگی فردی کم کم به زندگی گروهی تبدیل شدواین حرکت باعث پیدایش کلونهاو توده های جمعیتی شد . مسئله مهمی که انسان ها را به دور هم آورد مسئله نیاز به بقاء بوده است . این نیاز باعث پیدایش شهر ها گردید . شهرها با نظم و بی نظم یکی بعد از دیگری با جمعیت های مختلف شکل گرفتند . شهرها با توجه به جمعیت ساکن در آن و نوع فعالیت به نامهای مختلف نامیده شدند برخی از شهرها مراکز مذهبی ودر دیگر شهر مرکز صنعتی ...

طبق تقسیمات کشوری مجموعه های یک منطقه ( ده یا دهستان ) بیش از پنج هزار نفرسکنه را شهر اعلام گردیده است . این تعریف برای تمام شهرها یکی بوده و ولیکن از نظر درجه بندی شهری ملاک جمعیت و سایر موارد لازمه شهر ها بوده است . 

اصل دوم : شهرداری

شهرداری بنگاهی غیرانتفاعی و نیمه دولتی که قوانین آن دولتی و در آمد آن از محل دریافتی از شهروندان است . منابع مالی شهرداری ها جهت انجام وظائف قانونی و اجرای طرح های عمرانی از طریق پرداخت های شهروندان آن شهرتامین می شود  .کلیه شهرها دارای مدیریت شهری به نام شهرداری بوده و شهرداریها هر شهر بستگی به جمعیت و وسعت و سایر موارد تعیین شده در قانون دارای درجه بندی شهری و شهرداری گردیده اند .

شهرداریها دارای چند معاون بستگی به درجه بندی شهرداری میباشند که در شهرداریهای کوچک میتوان معاون مالی و اداری و همچنین معاون فنی و شهرسازی و همچنین معاون خدمات شهری را بر شمرد و موارد لازم در زیرمجموعه این معاونین قرار میگیرند در شهرهای بزرگ این تقسیمات سازمانی با شرح و پرسنل بیشتری میباشد و در بعضی شهرداریها برای بعضی امور عنوان سازمان و یا اداره مستقل و ناحیه در نظر گرفته شده در شهرهای بزرگ این تقسیمات به مناطق و نواحی تقسیم شده است . در برخی شهرداریها با توجه به اهمیت شهرووسعت دارای مشاورین مستقل و یا سازمانی نیز می باشند .

فصل سوم : شهردار

شهرداریهادارای تشکیلات سازمانی واداری بوده ودرراس امورشهرداری شخصی بنام شهردار است . باتوجه مطالب فوق شهردار طبق قانون میتواندبعضی ازحقوق اداری قانونی خودرابجزقوانین مندرج درشرح وظایف مخصوص به شهرداررابه مشاورین ویامعاونین وروسای مربوطه ویاسایر قسمتها تنفیذ نمایدومسئولیتهای کارهای انجامی آنان بعهده شخص شهرداراست.یکی ازاختیارات شهردارعزل و نصب کارکنان شهرداری باتوجه بشرح وظایف و قانون است . پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان شهرداری به عهده شهرداری است که طریقه وصول و پرداخت آن توسط شورای شهر تعیین می شود

عزل ونصب کارکنان شهرداری باتوجه بشرح وظایف وقانون دراختیارشهرداراست.شهردار نمادریاست انسانی واجرائی شهرداری وهماهنگ کننده نیروهای تحت امروشاغل در شهرداری است.شهردارمقام مسئول وجوابگوی اقدامات انجامی توسط کادرشهرداری میباشد.

نکته 1 : شهرداریها دارای شورای اسلامی شهربعنوان مقام عالی وتصمیم گیرنده برنامه های لازمه ای که توسط شهردار ارائه میگردد میباشند. شهردار منتخب شورای اسلامی شهر است و شهردار علاوه بر مدیریت پرسنل شهرداری مجری مصوبات و دستورات قانونی شورای اسلامی برای اجرای بر نامه های شهری میباشد.مصوبات شوراهای شهر پس از طی مراحل قانونی و جنبه قانونی پیدا میکند.شورای شهرحق دخول درمسائل فنی را ندارد و اگر پیشنهاد فنی و یا مالی خارج از مصوبات و ضوابط از طرف شهردار جهت تصویب و ابلاغ به شورا ارائه شد شورا مکلف است در چهار چوب قوانین نسبت به تصمیم گیری اقدام نماید

نکته 2 : پیشنهاد شهرداردرموردتغییرکاربری ویاپروژه ای بانام جدیدویا موارد مالی که نیاز به کسب مجوز از سایر مقامات است شورای شهر مکلف است آن مطالب و موارد را بررسی و در صورت موافقت با نظر موافق به استانداری و کمیسیون ماده پنج ( کمیسیون مربوط به ساخت و ساز و یا تغییر کاربری و اعلام نظر در مورد طرحهای مورد درخواست شهرداری اعلام نظر می کند ) و در مورد مسائل مالی با موافقت استاندار و تصویب کمیسیون مربوطه پیشنهاد شهرداری مورد موافقت قرار می گیرد . برخی اوقات کمیسیون ماده پنج و یا سایر ارگانهای تصمیم گیرنده با آن طرح مخالفت میکنند

نکته 3 : درآمدهای شهرداری چه بصورت پایداروچه ناپایدار محاسبه وبودجه کلی شهرداری تنظیم وپس ازتصویب شورای شهرملاک درآمدی وهزینه ای شهرداری می باشد .درآمد ها همچون عوارض نوسازی و امثالهم درآمدهای پایدار بوده و برخی همچون فروش تراکم درآمدها ی نا پایدار است .

برخی شهرداریها(شهرهای باکمتراز سی هزار نفر جمعیت ) به دلیل نداشتن درآمد کافی  حتی قادر به پرداخت حقوق و مزایای ماهانه کارکنان و شاغلین نیستند که در این مورد وزارت کشور کمک های لازمه مالی را در مورد پرداخت آن موارد و یا انجام امور عمرانی در اختیار آن شهر داری قرار میدهد .

نکته 4 : برخی اوقات شهرداریها به منظور کسب درآمد و تامین هزینه ها خود در خواست فروش تراکم مازاد ساختمانی با موافقت مهندس مشاور طرح جامع و شورای شهروسایرموارد قانونی را در دستور کارقرارمیدهدکه باتوجه به پیشنهادشورای اسلامی شهربه کمیسیون ماده پنج به دور از مطالعات و ضوابط طرح جامع تغییرات و کاربریها انجام و مصوب میشود و بدین گونه است که که هرج ومرج درساختارفضایی شهربوجودمی آیدودراین حالت فقط کسب درآمدموقتی برای شهرداری مطرح است وبه جرات میتوان گفت که اهمیت فضای زیست محیطی وسلامت شهروندان نا دیده گرفته می شود .

شهرداریها برای کسب درآمدناپایداروموقتی مصوبه ای قانونی اخذمیکند که درآمد ناپایدار را تقریبا" به صورت پایدار در آورند .

نکته 5: برخی اوقات شهروندان ازبعضی مصوبات قانونی شهرخودبی اطلاع هستندواگر در آن مورد اقدامی شود همه آن را قدرت قانونی و تصمیم گیری شهردار یا شورای اسلامی شهر می دانند .

شهرها دارای دو محدوده بشرح زیر می باشند :

  1. محدوده خدمات شهری
    دراین محدوده شهرداری مکلف به ارائه خدمات شهری لازمه میباشدودرمحدوده خدماتی صدور هرگونه مجوزساخت وسازباشهرداری درچهارچوب ضوابط وقوانین شهرسازی وطرح جامع می باشد.
  2. محدوده خارج ازمحدود ه خدماتی شهر
    دراین محدوده شهرداری حق صدورمجوزبرای احداث ساختمان وارائه خدمات شهری را ندارد و هر گونه ساخت وسازدر چهارچوب قوانین مربوطه بدون تصمیم گیری شهرداری است .

برخی اوقات در این محدوده ها  شهرداری با کسب مجوز لازمه نسبت به احداث بعضی مراکز از قبیل گورستان و یا کشتارگاه و امثالهم اقدام می کند .  

اقتصاد ناپایدار شهری و دگرگونی فضای شهری

شهراگردارای یک برنامه وضوابط شهرسازی مدون باشد میتوان آن شهررابرای شهروندان تعریف نمود ومیتوان جهت ارتقاء شهر نشینی وارتقاء امنیت شهری اقدامات لازم انجام داد .هرچند گاه بنابه دلائلی ضوابط شهرسازی یک شهرتغیرمیکند ویک نابسامانی در ساخت و ساز شهری به وجود می آید که این نابسامان باعث ایجادتبعیض وتفاوت دراقتصادشهری میگردد . زمانیکه شهرداری تهران برج سازی را ارائه میکند یک شوک اقتصادی به بدنه شهر وارد میشودوطبیعت زیبای بی بدیل شهر فنا میشود. متاسفانه افراد سودجو و نزدیک به تصمیم گیرندگان نسبت به انجام معاملات صوری اقدام و شهررابه بی برنامگی سوق میدهند.هراز گاهی تغییرات در ضوابط شهرسازی وساخت وسازبوجودمی آیدکه دراکثر اوقات نفی بعضی ازموارد قبلی بوده این ناهماهنگی هافقط ازمدیریت غلط شهرداروشورای اسلامی شهرها پدیدمیاید.طرح جامع بعنوان طرح بیست و پنج ساله شهر معروف است در صورتی که حتی استقرار آن به سه سال هم نمی رسد و حتی تغییرات روزانه است  .

خلاصه کلام

بیائید شهرمان را دوست بداریم / بیائید به برنامه ریزان و طراحان شهری این فرصت داده شود که از علم ودانش خوددربرنامه ریزی استفاده کنند/بیائیداز تصمیمات غلط شهرسازی فرمایشی مخصوصا" در شهرهای بزرگ جلوگیری نمائیم .برای تامین منافع قشر خاص و یا موسسه ای شهر را همچون کالابه چوب حراج نفروشیم./زمین شهری محدود است ساختمانها چندین طبقه ساخته میشوند ولیکن با کدام بها و آسایش شهروندی و با کدام فرهنگ شهرنشینی /.احداث بزرگراهها و پلهای بزرگ شهری نشانه پیشرفت شهر نیست فقط  نشانه ای از عملیات عمرانی و گره گشای بعضی از گرههای ترافیکی است ما نباید به آن افتخارکنیم / ما باید به متفکران و طراحان آن افتخار کنیم .

ختم کلام  :

طبق سوگندی که برای پایداری و عزت و سربلندی  ایران خورده ایم تحت تاثیر شخصیتها و افراد خاص قرارنگرفته و مسئله خارج از عرف و مسائل فنی و شهر سازی را از طریق شوراهای اسلامی شهرو با کمک سایر تصمیم گیرندگان تغیر ندهیم . به شهروندان احترام بگذاریم زیرا شهروندان ارکان اصلی شهر هستندو نیازمند به شهر سلامت وشهر با فرهنگ وشهربا شهروندان علاقمند به شهرداری و مقامات ومدیران شهری هستیم . اهل تبلیغ و آمار های دروغین نباشیم /  شهروندان شهر بدون دغدغه را دوست دارند شهری با هویت فرهنگ ایرانی و بالاخره شهری با هوای پاک ومدیران متعهد که شهر را مدیریت کنند و حافظ حقوق شهروندان باشند  .

عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید