ماده ۱) در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون‌اساسی جمهوری اسلامیایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می‌یابد.

ماده ۲) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست‌جمهوری» به «ریاست‌جمهوری و وزرا» تبدیل شود و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخست‌وزیر و وزرا (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه‌های گروهی به فصل دوازدهم، صداوسیما تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، شورای‌عالی امنیت ملی و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون‌اساسی افزوده شود.  ماده ۳) و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به‌جای اصول قانون‌اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون‌اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه‌جایی‌ها و اضافات در ۴۸ اصل مدون تصویب می‌شود.  در پی این همه‌پرسی شرط مرجعیت برای مقام رهبری نیز حذف شد.