تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :827

واكاوی مدیریت اجرائی كلان شهر تهران

پیش گفتار :

در این مقاله نگارنده  نگاهی متفاوت از نظر مدیریتی به كلان شهر تهران می اندازد كه شاید از منظری درست باشد و شاید  واز منظر دیگر اشتباه كه سنجش آنرا به خواننده و صاحب نظران محول مینمایم
هر دیده و منظر در برنامه اجرائی و سیاسی شهری  مبتنی بریك سلسله قوانین و معیار ها می باشد  كه برخی  اوقات  در  زمانی  نیاز  به بازنگری و تجدید نظر واصلاح آنها می باشد .   بنابراین مطالبی كه ذكر خواهد شد دارای موافقین و مخالفین خواهد بود وشاید مطالب تلنگری باشد به باز نگری در مدیریت های سیاسی و اجرائی كلان شهری مثل شهر تهران .

گفتار اول :مدیریت سیاسی شهر

 مدیریت سیاسی هر شهری توسط مسئول مربوطه كه بنام فرماندار نامیده میشود اداره میگردد . فرماندار علاوهبر وظائفی كه در قانون از نظر اداره سیاسی شهر دارد مسئول بررسی كننده مصوبات شورای اسلامی شهر و همچنین اداره كردن سیاسی حوزه شهرستان از میباشد  وفرماندار دارای معاونتهای مختلف بوده كه خارج از این مقاله است

گفتار دوم : مدیریت اجرائی شهر

مدیریت اجرائی شهر توسط شهرداری میباشد و ادارات و نهادها میبایست فعالیت های  اجرائی  خود را با موافقت و تصویب  شهرداری و شورای شهر انجام دهند . حوزه عملكرد و اجرائی هر شهری طبق  قانون  تعریف شده است كه به محدوده خدماتی و محدوده حفاظتی شهر تقسیم می گردد كه حوزه عملكرد شهرداری داخل حوزه خدماتی می باشد .

نكته :
حوزه عملكرد فرمانری ها طبق قانون تعین شده و فراتر از حوزه خدماتی شهرداری میباشد و فرمانداری هر شهر برحسب قانون در آن حوزه انجام وظیفه و ارائه خدمت میكند .

گفتارسوم  :  شهر داخل شهر ستان  ویا شهرستان داخل شهر

مدیریت اجرائی شهر داخل حوزه  استحفاظی شهرستان میباشد و نمیتوان شهری را یافت كه در داخل حوزه شهرستان  قرار نگیرد یا بعبارت دیگر شهر در قلب شهرستان واقع است . و امكان ندارد كه شهرستانی را بیابیم كه در داخل شهری قرارداشته باشد .

گفتار چهارم  :  مدیریت شهر تهران از دو منظر شهری

شهرتهران شهری است متقاوت و دارای سردر گمی خاص اداری زیرا دو شهر شمیران و شهر ری را در بردارد .
شهر شمیران دارای فرمانداری شهرستان میباشد .  شهر ری دارای فرمانداری شهرستان است .
هریك از این شهرها یك مرگز سیاسی بوده وبنام فرمانداری اداره می شوند .یعنی در تقسیمات كشوری دارای چهره و عملكرد  سیاسی برابر قوانین به خود بوده و  دخالت به مدیریت اجرائی شهر و یا شهرستان  نمی نمایند . طبق قانون قرمانداری ها مسئول كنترل و بررسی مصوبات شوراهای شهر می باشند و دراین زمینه قانون گذار نیستند .

گفتارپنجم : جایگاه فرمانداری های تهران -شمیران -شهرری در مدیریت سیاسی

كلان شهر تهران سه قرمانداری را در برگرفته و دارای یك شورای شهر است و اگر گفته شود كه شمیران دارای شورای اسلامی شهر است و یا شهر ری نیز دارای چنین سیتم قانون گذاری است پس دارای سه شهرداری مختلف میبایست باشد و حدودجغرافیائی و خدماتی و عملكردی هر سه شهر میبایست  مشخص گردد و تصمیمات اجرائی توسط مدیریت شهری آن شهر باید توسط شهرداری آن شهر  به اجرا درآید .

 اگر این دو شهر هركدام  شهر نامیده می شوند دارای یك شهرداری می باشند وكلان شهر تهران را بوجود آورده اند میبایست دارای یك فرمانداری باشند و وجود فرمانداری شمیران كه برشهر شمیران و فرمانداری شهرری كه برشهر ری مدیریت سیاسی ندارد دارای چه جایگاه اداری است و به عبارت دیگر این دو فرمانداری باید زیر مجموعه فرمانداری شهر تران باشند كه این گونه از نظر اداری و اختیارات  منطقی نیست .

چگونه فرماندار شمیران می پذیرد كه در حوزه ای كه جایگاه ندارد ساكن باشد چگونه فرمانداری میپذیرد كه بر مصوبات شورای شهر خود نظارت وكنترل نداشته باشد .

 اگر این چنین نیست پس چگونه است . اگر شمیران وشهر ری دارای شورای شهر هستند پس مستقل می باشند  و به شهرداری تهران مربوط نمی شود واگر این چنین نیست  دارای آشفتگی اداری  می باشد .

چگونه می توان توجیه نمود كه عوارض پرداختی اهالی شهرری در صندوق شهرداری تهران می رود  و نمی دانند كه دارای هویت شهری از نظر اجرائی نیستند و شهروندان شمیرانی نیز  دارای این سیرت هستند .

فرمانداران دو شهر ضمیمه تهران دارای حوزه جغرافیلئی تعریف شده خود می باشند  تا چه زمانی باید تحت قیومیت شهر تهران باشند .

پایان سخن

این سخن نگاهی متفاوت  ازمدیریت شهرتهران از منظر قانونی ومكانی  بوده مدیریتی  كه براساس قوانین چندین سال قبل  تدوین گرده  وهنوز اجرا میشود. بنظر میرسد كه شهر شمیران و همچنین شهر ری دارای بلوغ كامل شهری حتی بهتر لز تهران رسیده باشند كه بصورت شهری كامل ومستقل درآیند و مدیریت اجرائی آن شهرها باتوجه به تعریف قانونیدر محدوده های قانونی وتحت لوای فرمانداری محل  انجام پذیرد .

بیائید بدون تعصبات اداری و محلی نگاهی كامل به  مسئله بنگریم و در حل مشگلات و رفع نابسامانی ها بكوشیم .

 شاید این گفتار مقبول عده ای نباشد ولیكن مصرانه پیشنهاد  مدیریت شهر در داخل محدوده سیاسی شهرستان را  كه در قانون ذكر شده را دارد .

 

بیژن علی آبادی

 

استان مرتبط : تهران  
عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید