تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1734

چگونه بگويم؟

گويی همين بهار بود، شايد اصلا بهار نبود ولى چه رو...زى بود، روزها طول كشيد.
گرد هم آيى بود، در محله ما، يادم نيست شايد محله ديگرى بود، شايد شوراى شهر بود، نه نه شهردارى بود، وزارت مسكن نبود؟ اى بابا راه و شهر سازى کجا و شهر و خانه و معمارى کجا؟ جمعى بود ولى ! مردم بودند،دولتمردان بودند و ما معماران.
كمى با تشنج شروع شد، سنتش را نداشتيم که وقتی سه تکه چوب بر زمين بود، مثلثی ساخته و دورش گفتگو، حتما بايد جدلى در ميگرفت و هرکس چوب دستش ميرسيد محكم بر سر آن يكى. ما هر کدام نقشى داشتيم و از نقش ديگرى بى خبر، اولين بارمان بود که رو در رو گفتگو ميکرديم و چاره انديشی.

اولين صحبت معقول اين بود كه در اين محله، ما چهارديواره اى كه در آن جمع شويم و با هم اين حرف ها را بزنيم نداريم.

مرد سالمندی زمزمه ميکرد، تا کی لب يک هره زير آفتاب بنشينيم و شما ...
ديگرى ميگفت اگر خانه ما مهندسى ساز بود، نميريخت! شما چطور؟ مال شما كه خوب بود چرا ريخت؟ گفت اى بابا معمار ساز بود، تو اين شهر وقتى عمله اى خوب بيل ميزنه، به جاى اينكه تشويقش كنند، حقوقش رو زياد كنند و چند تا جوان بزارن زير دستش كار ياد بگيرند، بهش ميگن اوسا معمار!
گفتم ولى معمار با اوسا معمار فرق داره
گفت غصه نخور مادر تو هم روزى اوسا ميشی!
گفتم، مادر، من خيلى درس خوندم تا بشم معمار
گفت تو مهندس بودى و من بی خبر؟
از ضلع بزرگان، عزيزى كه در "راس مهندسى" بود و حالا بين دولتمردان "يليست"، با خنده گفت، يادت هست؟ هر بار گفتيم مهندس، گفتى نه "من معمارم"؟
سالهاست در آرزوى چنين روزى بودم، بايد پاسخ او را ميدادم و نقش روشنگرى خود را نيز ميازمودم. ولى هرچه ميگويم بايد با زبان آن ها مانوس.

مهندس و معمار را چگونه براى اين مادر تعريف كنم كه هم از فضا گفته باشم و هم اينكه هندسه معمارى نيست!
از سهم معمار در نظام مهندسى حرف بزنم و فرق معمار و اوستا معمار.
   چگونه با زبان ساده بگويم اين شهر اگر زشتست، مسئولش نه معمارست و نه مهندس و نه حتى اوستا معمار
   چگونه برايش تعريف كنم كه مثلث سه ضلع دارد
   چگونه او را قانع كنم كه هم منِ معمار درس خواندم و هم مهندس ولى آنچه نياموختيم، تعريفى بود از "خوب و بد"، شايد برای هم تعريف كرديم، قانونش نكرديم كه همگان تعريفش كنند..
   چگونه بگويم كه با راه سازى، شهر نميسازيم
   چگونه بگويم و نيازارمت، كه مادر من، "همكيش در دل نشسته من"، ميدانى چند نسل در اين ديار، معمار از دانشگاه بيرون آمده و تو هنوز اوسا معمار ميشناسى؟ دخترت را چه مينامى؟ دكتراى معمارى را هم گرفت!
   چگونه بگويم كه جامعه مهندسين ما امسال نام "معمار"  را در سالنمای خود از كنار نام شيخ بزرگ حذف كرد!
   چگونه بگويم...؟
   چگونه؟
...........

چه شبى بود ديشب
اى كاش روز نميشد و من بيدار نميشدم
روز معمار شما مبارك


داريوش زمانى
سوم ارديبهشت ١٣٩٢ "روز معمار"

موضوعات مرتبط : روز معمار    
عضو مرتبط : داریوش زمانی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید