تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1246

کلک خیال انگیز

        سوسن چو زبان داشت فرو شد به خموشی            در سینه او گوهر اسرار نهادند    "عطار"

تعطیلی روز جمعه و عید ،با هم مصادف شده بود و سفر ما به روستای داماش گیلان هم در این روز ، برنامه ریزی شده بود. روستائیان به شکلی دل انگیز ، با دادن شربت و و شیرینی که رسمی دیرینه در این عید است ، دور نمای سفر ما را در راههای پر پیچ وخم کوهستانی  ، که از نظر فنی  راه نا ایمنی هم بود ، طراحی کردند و مسافران ، سرخوش از پیش رو داشتن یک روز خوب از این پذیرائی استقبال کردند. مسافران می بایست به ار تفاع 1710 متری از سطح دریا می رسیدند تا بتوانند یک آفریده بیهمتا در جهان خاکی را ملاقات کنند. "سوسن سپید  چهلچراغ".

در ادبیات ما ایرانیان ، سوسن گلی سپید و خوش بو معرفی شده که آزادی و آزادگی او را مضمون قرار داده اند. زبان وزبان آوری این گل ، به سبب داشتن گل برگ های دراز از سوئی وخاموشی او در عین زبان داشتن از سوی دیگر ،تعبیر "گویایی و خاموشی" گل سوسن در اشعار شعرای قدیم پارسی زبان ، بوده است.  این گل به صورت متعارف وگونه های مختلف ، در بهار به صورت خودرو در کوه ودمن می روئیده. اما فقط ویژگی های طبیعی این گیاه وگل آن نمیتوانسته به تنهایی چنان شخصیتی  بدان بدهد که حافظ این چنین بگوید که:

          عارفی کو که کند فهم زبان سوسن             تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد

ویا خیام بگوید:

          دانی ز چه روی اوفتادست و چرا             آزادی سرو و سوسن اندر افواه ؟
         کاین دارد ده زبان ولیکن خاموش              وان راست دو صد دست ولیکن کوتاه

ویا عطار چنان بگوید که در عنوان دیدیم.

در کتاب بندهش (کتاب آفرینش آغازین ) آمده که: "این را نیز گوید که هر گلی از آن امشاسپندی است.... وسوسن خرداد را..."

 اگر به یاد بیاوریم که  مهین فرشته ( امشاسپند ) خرداد به نشانه کمال ورسائی ،یکی از هفت امشاسپند در باور ایرانیان قدیم وزرتشتی است، در می یابیم که دیدن و ملاقات با گل سوسن که نماد زمینی و این جهانی این مهین فرشته است به چه معنایی وبه کجا متصل است و روح آدمی را تا کجا وبه دیدار چه بی نهایتی می برد.

در همین کتاب درباره "انواع نبرد کردن آفریدگان گیتی به مقابله اهرمن" نیز آمده که :"چهارم نبرد را گیاه کرد.آن گاه که خشک بشد ،امرداد امشاسپند ، که گیاه از آن اوست ، آن گیاه را خرد نرم کرد ، با آبی که تیشتر (نام ستاره باران) بستد ، بیامیخت..."

در کتاب گات ها ،اغلب خرداد (کمال و رسائی) و امرداد (جاودانگی و بیمرگی) با هم می آیند.این جاست که دیگر ارزش این گل  و نیز گیاهان دیگر از حد متعارف خارج و تبدیل به یک هم سنگر برای آدمی ، در جدال با نیروهای اهریمنی می شود.

مگر سپندینه (قدیس) چیست که مردمان به زیارتش می روند وزائر چه کسی است و زیارتگاه کدامست ؟

               هرکو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز         نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

می گویند در ادبیات مغرب زمین نیز سوسن در اشاره به اشیا و اشخاص در غایت سپیدی ، پاکی و نجابت به کار رفته است. در تصاویر و نقوش کلیسا ، سوسن سفید با گلبرگ های سفید یکدست وبی خال نشانه مریم باکره بوده است.

منصفانه  بیندیشیم و دلبرانه به خود بنگریم تا ببینیم که ما چند قرن قبل تر ، از این باورها بهره می برده ایم ؟  شوربختانه اکنون آن چنان این باورها رنگ باخته اند که وقتی بعد از همه مشقات سفر ، به گل سوسن چهلچراغ  می رسیم که تازه سوای فلسفه وجودی وذات این گل ،  یگانه  بودن آن ، برتری اوست ، یعنی اگر همه دنیا را بگردی مانند آن را نخواهی دید ، خیلی بی تفاوت می گوئیم "همین"؟

ولی باهمه این ها من باتمام وجودم معتقدم که ما ایرانیان منتظر یک اشاره و تلنگریم. پس کافیست که بدانیم "همه جا خانه عشقست" و پس از دیدار از هر خانه عشقی به یکدیگر و به خودمان بگوئیم "زیارت قبول"

خوبچهر کشاورزی - 23 خرداد 93

استان مرتبط : گیلان  
عضو مرتبط : خوبچهر کشاورزی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید