تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1102

واکاوی در مورد گود برداری و تحکیم بدنه گودساختمان های رفیع

گفتار :

دراین مقاله مسئله گودبرداری و تحکم بدنه ازمنظرحقوقی وفنی تواما"موردبررسی قرارمیگیردشایان ذکراست که دراین مورداساتیدوکارشناسان محترم قبلا"نظریه اعلام نموده اندوتصورمیرودکه مطالبی دراین باب ازآن کلام  دورمانده است .

در این گفتار مطالبی درمورد مالکیت اراضی بیان می گردد و سپس نتجه گیری می شود.

سخنی چند درباب مالکیت اراضی و قوانین مربوطه .

شناخت محدوده مالکیت و مالکان :

  1. طبق قوانین ثبت املاک  کشور : مالکیت اراضی  متعلق به فرد و یا افراد ی ( حقوقی و یا حقیقی ) گفته می شود که هویت آنان احرازشده و مالکیت آنهادر دفاتر املاک به ثبت رسیده باشد و براساس قانون مالک و یا مالکین آن محدوده نامیده می شوند .
  2. حدود اراضی و جهات اربعه در سند مالکیت تعریف  شده ودر یدو تصرف مالک  میباشد ومالک می تواند نسبت به انجام عملیات عمرانی در چهار چوب قوانین و مقررات وکسب مجوز از  مقامات  و ادارات  مربوطه وشهرداری اقدام نماید .         

تبصره :انجام  بعضی از موارد  در محدوده ملکی از نظر کلی  نیاز کلی  به کسب مجوز نداردهمانند باغچه ساز ی  و کاشت  درخت و امثالهم.

  1. براساس قانون دسترسی و حق  تشرف ها برای اراضی در دفترچه مالکیت  تعیین گردیده و نظریه  وزارت  راه  و شهر سازی و شهر داری ها برای  گذر  بند ی اراضی  ملاک  است .      
  2. مجاورین  ( همسایگان )  ملک مکلف به رعایت  حقوق  مالکین مجاور مطابق قانون می باشد .     

نکته :انجام عملیات عمرانی و ساختمانی اعم از  ساخت  و سازوتصرف خارج از محدوده ملکی خارج از سند  مالکیت منع  قانونی دارد و اگر مالکی در این مورد  اقدامی  انجام داد  طبق  قانون اقدام مذکور تصرف غیر مجاز ( تصرف عدوانی ) نامیده می شود  و مالک  ویا مالکین  ملک  مجاور  حق در خواست  خلع ید و رفع تصرف آن را ازمقامات قانونی خواهند داشت .

  1. حق تشرف در املاک  با توجه به  قوانین  مالکیت وقوانین  شهر سازی   ومعماری میباشد.
  2. مالک میتواند درمحدوده ملکی خود نسبت به احداث عملیات عمرانی لازم یا داشتن مجوز اقدام نماید

تبصره :

  1. اگر مالکی خواسته یا نا خواسته  به ملک  دیگری داخل شود و یا قسمت و یا کل آن را تصرف تماید  ورود و تصرف  نامبرده غیر قانونی و تجاوز  نامیده می شود طبق  قانون با آن برخورد خواهد شد .
  2. در هنگام خاک برداری و گودبرداری  لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از خطرات و صدمات وتجاوزات احتمالی انجام آن کار اندیشید ودرصورت نیاز مجوزهای لازم اخذ شود

نکته  بسیار مهم :در بعضی مواردمالکین املاک مجاور بدون اطلاع از اقدامات عمرانی مجاورین فقط تماشاگرمیباشددرصورتیکه عملیات انجامی ازنظرفنی درست ولیکن ازنظر قوانین مالکیت  دارای  مشکلات حقوقی بسیار است .

  1. گود برداری و تحکیم بدنه گود  توسط  سیستم های  مختلف ازقدیم رسم بوده که مالکین ازمحدود ه مجاورتی ( همسایگان ) چندین متر  فاصله  در نظرمی گرفتند ونسبت  به گود برداری اقدام می نمودند وسپس جای ستونها ونوارهای فونداسیون را با دست کنده و آرماتورکذاری مینمودند ویا بامیل گرد انتظارآمادگی برای کارهای بعدی را فراهم میکردند ودر مورد حفظ و حراست از بدنه گود ایجاد دار بست وتخته کوبی وقالب بندیهای لازم ( چوبی و یا فلزی )  انجام  می شد  این روند تا چند سال گذشته  ادامه  داشت تا اینکه عمق خاک برداری ازحدود شش متر(دوطبقه زیرزمین)بیشتر شد ودر نتیجه  طلب  نمود  که  در این مورد   تکهیدات لازم پیش بینی  شودکه  سیستم های  مختلف تحکیم بدنه گود توسط صاحب نظران ارائه گردید  که یکی  از آن سیستم ها رومینگ و آنکراژ می باشد که در این سیستم  میله مخصوص  فولاد ی در بدنه گود ( محدوده ملکی همسایه ) تا عمق  لازمه فرورفته وسپس آن میله بصورت پنجه ای باز می شود که بدین سان با اطراف درگیر میگردد و با قطعه ای فلزی ویا فولادی  به فواصل لازم در ارتفاع قطعاتی نه به صورت مربع و دایره نصب و با مهرهای این اتصال محکم می شود و این روند از شروع  گود یا انتهای گود ادامه دارد وتا کنون چندین برج ویا ساختمان بدین گونه انجام شده است .

نتیجه گیری :  

باتوجه به موردفوق بنظرمیرسدکه مالک ویاسازندگان ساختمانهای رفیع وباعمق زیادرعایت قوانین ثبتی  و مالکیتهای خصوصی رانمیکنندزیراهمانگونه که درقانون ذکرشده جداره تاحدمالکیت متعلق به مالک است وخارج ازآن تجاوزبه جدارمالکین مجاوراست بنابراین اگرتوسط مجاورین شکایت نمیشودودرخواست جلوگیری عملیات عمرانی رانمیگردددلیل برپذیرش آن نیست مهمترآنکه گود  برداری باعمق زیادمیتواندبرای املاک مجاورتی خطرسازگرددزیراعدم شناخت رفتار خاک وعدم مطالعه  آبهای سطحی وعمقی منطقه میتوانددرآن اثرات منفی  بگذارد .

نکته :  برخارجی فونداسیون ها حد نهائی برگذر است وبرآن اساس طراحی میگردد. 

پایان سخن :

احترام  به قانون  مالکیت  ها از واجبات  است  ودر مورد  تجکم  بدنه بنظرمیرسد که از  نظر مالکیت و حقوقی دارا ی اشکال  بوده که باید  به آن توجه بیشتر ی شود .

پروژه کلان به نامcarge  -  scaleرادرصورتی میتوان ازنظرفنی سریع انجام دادکه برنامه ریزی لازم اجرائی وقانونی انجام شودکه دراین مورد الزامات لازم در مورد زعایت موارد فنی و اجرائی و مالکیت ها انجام شود  .

مثال :ساختمانی در بلوار آفریقا ( تهران ) با عمق 32 متردر زمین در دست ساخت است که مسئله عدم  رعایت حقوق مجاورین و حتی شهرداری در نظر گرفته نشده است . اگر قرارباشد درقالب تحکیم بدنه گود به ملک مجاور تجاوز شود و یا اگر قرارباشد که مسیر فاضلاب ها و یاکانالها در زمین و املاک مجاور هدایت شود این خود یک تجاوز آشکار به حقوق و قوانین مالکیت ها میباشد

پایان کلام : (ندانستن قانون دلیل بی گناهی نیست )      

برکلیه مهندسان و کارشناسان فنی واجب است که قبل از طراحی هرنوع سازه در ساختمان و یا ابنیه موارد و مسائل حقوقی ملک مجاورین را بررسی کنند وسپس نسبت به طراحی و آنالیز آن اقدام کنند .  

باید در زمان طراحی علاوه برقوانین فنی و استاتیکی و اجرائی نسبت مسائل مالکیت ها و حقوق شروندان در آن باب را شناخت وسپس اقدام نمود . شهرداری ها اجازه نمیدهند که به حریم گذر تچاوز شود . مالکین ومجاورین نمی توانند از نظر مالکیت تجاوز ملکی را به پذیرند و در نهایت زمانی آگاه میشوند که تجاوز ملکی بصورت پنهان انجام شده و چاره ای جز پذیرش نیست که در این مورد پیشنهاد راه کار و یا برخورد قاطعانه را میتوان تنها فرآیند جلوگیری از آن دانست . امید است صاحب نطران حقوقی و فنی با یکدیگر مشورت نموده وراهکار قانونی و فنی ارائه دهند تا این معظل برای همیشه ازبین برود .

عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید