مقالات معماری و شهرسازی

اصفهان پایتخت دائم فرهنگی شوداصفهان پایتخت دائم فرهنگی شود

انجمن مفاخر معماری با توجه به انتخاب اصفهان به‌عنوان پایخت فرهنگی جهان اسلامی در سال 2006، پیشنهاد کرد اصفهان به عنوان پایتخت دائمی فرهنگی کشور برگزیده شود.

 
ایران در تمدن اسلامیایران در تمدن اسلامی

اعراب سپاهیان یزدگرد سوم آخرین پادشاه امپراتوری ساسانی را بیست سال پ س از رحلت پیامبر اسلام در نبرد قادسیه شکست دادند. این یکی از اساسی ترین لحظات تاریخ خاورمیانه و جهان بود.
ظرف یک بعدازظهر، قلب سرزمین ایران را سربازان مسلمان عرب فتح کردند. این دیوانسالاری امپراتوری باستانی ساسانی و اسلام برای همیشه جایگزین دین زرتشت به عنوان دین ایران شد.

 
زنگ درالفنون کی به صدا در می آید؟زنگ درالفنون کی به صدا در می آید؟

دوباره مهر از راه رسید. دوباره حیاط مدرسه از هیاهوی بچه ها لبریز شد، دوباره صدای زنگ در گوش کلاس ها پیچید، دوباره شاگردان پشت نیمکت ها خزیدند و هزاران هزار چشم اچموش سیاه زل زد به تخته سیاه، این را ناصرالدین شاه خیلی خوب ی فهمید و گاه از آن بیمناک می شد، یک بار در جواب اعتمادالسلطنه که گفت در زمان فتحعلیشاه یکی نبود نامه ناپلئون به شاه را ترجمه کند و حالا چهار پنج هزار نفر فرانسه دان در تهران هستند، «دستی به سبیل مبارک کشید و فرمود: اآن وقت بهتر از حالا بود. هنوز چشم و گوش مردم این طور باز نشده بود.»

 
حفاظت از میراث فرهنگی به تضمینی جهانی نیاز داردحفاظت از میراث فرهنگی به تضمینی جهانی نیاز دارد

برای حفاظت از میراث فرهنگی لازم است تا در سطح بین المللی تضمینی جهانی به شکلی حقوقی به وجود آید تا از حراج میراث فرهنگی برخی کشورها که به شکل امانت در موزه های معتبر جهانی نگهداری می شود جلوگیری به عمل آید.

 
آثار تاریخی رو به انهدام گذاشته اندآثار تاریخی رو به انهدام گذاشته اند

بانوی من! در حول حوش پایتخت، چندبار گشتی زده و به سیر و تماشا پرداخته ایم. ابتدا می خواهم به آنچه را که از نظر ما جالب بوده است برای شما توصیف کنم و بعد به مسائل دیگر بپردازم.
اولین بازدید ما از نگارستان آغاز شد؛ خانه ییلاقی کوچک و جمع و جوری که به عباس میرزا تعل دارد و از سوی وزیرش میرزا بزرگ، برای این شاهزاده ساخته شده است. این قصر که چندان چیز فوق العاده ای ندارد، در فاصله یک میلی تهران است؛ چهار طرف آن را دیوارگلی احاطه کرده و در سمت شرقی آن برج کوچکی ساخته شده است و در بالای این برج زنبورک برنجی درازی گذاشته اند.

 
ارزش اجتماعی فضاهای عمومیارزش اجتماعی فضاهای عمومی

شهر بارزترین تمایل و نیاز بشر به حیات مدنی و زندگی اجتماعی است حیاتی که از مجموعه برخوردها و روابط رودرروی مردم با محیط عینی پیرامون، با خود و با دیگران شکل می گیرد حیاتی که سبب می شود شهر چون موجودی زنده در گفت و گویی چند سویه با ساکنان و بینندگانش قرار گیرد اصولا شهری زنده است که تجربه ها و انباشتهای فرهنگی و اجتماعی ساکنانش در آن موقعیت ها و مکان هاست که احساس و ادراک شهری شکل می گیرد، ملاقات ها صورت می پذیرد