مقالات معماری و شهرسازی

معماری در فرآیند جهانی شدنمعماری در فرآیند جهانی شدن

از آن جا که معماری مدرن مرزهای جغرافیایی و تاریخ مندی را از شمول آرمان های خود نفی کرده بود، می توان گفت که از منظر نهضت معماری مدرن ،تاریخ و جغرافیا به مثابه شروط اصلی فرهنگ انسانی نسبت به نوآوری فن آورانه و بیان گرایی تجسمی ، تاثیر بسزایی در تکوین معماری ندارند.

 
تئاتر و معماریتئاتر و معماری

می توان گفت که هنر نقاشی و معماری می توانند با هم در فضا و یا بنائی به طور ترکیبی باشد و هنر تئاتر جایگاه هنری خود را در فضا و محدوده معماری لازمه پیاده می کند .

 
معماران ما عارف نیستندمعماران ما عارف نیستند

گنبد ، منار و کاشیکاریهای مزین به آیات قران شناسنامه ای از معماری ایرانی – اسلامی محسوب می شوند . همزمان با ورود اسلام فرهنگ ایرانی با مفاهیم اسلامی ممزوج شد تا قالبی جدید از فرهنگ پدید آید . در این بین معماری نیز بی نصیب نماند و با اساس و بنیان های اسلامی در آمیخت تا زبان گویایی از غنای تمدن ایرانی – اسلامی با محوریت معنویت و فلسفه را شکل دهد .

 
زاینده رودزاینده رود

هرچه از آب زاینده رود بگیریم و تقسیم کنیم باز هم آب دارد. انگار آبش پیوسته زاییده شود. کم نمی آورد. تمام مزارع را که سیراب کند، ده ها فرسنگ هم پیچ و تاب می خورد تا به گاوخونی برسد آن را هم سیرآب کند.

 
شهر خرد – دکتر گیتی اعتمادشهر خرد – دکتر گیتی اعتماد

اگر شهر خرد را میراث شهرهای آرمانی یا یوتوپیای قرنهای گذشته بدانیم كه اكنون آن را تحقق‌پذیر می‌سازیم مسلماً ریشه از دوران افلاطون و شاید ماقبل از او دارد. اما آنچه كه شهر خرد را متمایز می‌سازد تدوین برنامه و راهبردهایی است كه امكان تحقق اینگونه شهر یا سكونتگاه را عملی می‌نماید.

 
خرد شهر - نسیم ایران منشخرد شهر - نسیم ایران منش

...انسان تا چه حد از بقیه آفریدگان و موجودات افضل ترو برتر است و علت آن نیز خرد و ادراكی است كه در انسان وجود دارد ولی در موجودات دیگر نیست ، خردی كه براساس آن انسان تفكر و بررسی می كند ، نتیجه می گیرد و عمل می كند

 
خرد شهر - مرضیه کیائیخرد شهر - مرضیه کیائی

بی نهایت آسمان "خرد شهر من" آبی آبی است، حتی اگر دیده ام خاکستری و پر غبارش ببیند.ابرهای بی نهایت آسمان "خرد شهر من" وقتی که می بارند، گویی قطره قطره زندگی، به رگهای آدم ها، گیاهان، چشمه ها و زمین می دهند، حتی اگر گاهی این قطرات زلال نباشند

 
سرزمین مادری وارث خاطرات نسل‌هاسرزمین مادری وارث خاطرات نسل‌ها

سرزمین مادری شناسه‌هایی همچون فرهنگ، آئین‌، اقلیم و نحوه معشیت مردم را در بردارد. در این سرزمین علیرغم اینکه انسان‌ها هم‌نژاد و هم مذهب با یکدیگر نیستند و اغلب کیلومترها دور ازهم و بسیار متفاوت زندگی می‌کنند

 
میمند نمونه ای از معماری صخره ای در ایرانمیمند نمونه ای از معماری صخره ای در ایران

میمند نمونه ای از معماری صخره ای در ایران
شاید باور نکنید در روزگاری که آسمان خراش ها هر روز سر به فلک می کشند هنوز هم مردمانی در میان صخره ها و سوراخ های کوه زندگی می کنند. حفره هایی سه هزارساله که جای تیشه های سازندگان ان پس از سالها باز هم قابل رویت است.

 
بام سبز در قوانین شهری نمی گنجد! جایگاه خانه های اکولوژیک در کشور ناشناخته استبام سبز در قوانین شهری نمی گنجد! جایگاه خانه های اکولوژیک در کشور ناشناخته است

گروه شهری- توسعه شهرنشینی، نیاز به افزایش فضای مسکونی و معابر، ساخت و سازهای غیر اصولی به تدریج موجب کاهش فضای سبز و محیط های طبیعی در جوامع شهری شده است در این راستا معماری نوین توانسته به کمک فناوری سبز بزرگترین تحولات مثبت زیست محیطی را در زندگی شهری ایجاد نماید.
احداث بام های سبز یکی از روش های ساخت است که از طریق رویش گیاهان بر فراز پشت بام تصویر دلنشین از نمای ساختمان بوجود اورده است.

 
معماری در فرایند جهانی شدن.معماری در فرایند جهانی شدن.

در این جا ما از استیل زندگی صحبت می کنیم که تا حدی متغیّر است و معماری هم قالب منعطف آن است. در استیل و مدل و الگو و دیاگرام زندگی ما انسان ها یک بخش مهم هست که آزادی است. چیزی که ظاهرا مورچه ها، موریانه و زنبورها ندارند مگر ....

 
جشن مهرگان و باغ ایرانی- داستانجشن مهرگان و باغ ایرانی- داستان

نیمه ی دوم سال آغاز می شود. زیاد طول نمی کشد تا نیمه ی دوم سال آغاز شود. به طرف زمستان می رویم. پائیز ناگهان می رسد و اگر نجمبیم آنقدر سرد می شود که فرصت چیدن گردوها هم نمی ماند. در کوهستان که این طور است و در فلات بلند ایران هم همین طور است.

 
جایزه بزرگ انجمن مفاخر معماری ایران به مناسبت روز کتابجایزه بزرگ انجمن مفاخر معماری ایران به مناسبت روز کتاب

در این مراسم که در سالن بتهوون خانه ی هنرمندان در تهران برگزار شد جوایز زیا د به رده های درجه بندی شده ی معماران و نویسندگان اهدا شد. برنامه های پیشین زیاد وقت گرفته بود و جای زیادی برای این مراسم باقی نگذاشته بود و برندگان جوایز پشت سر هم روی صحنه بالا و پایین می رفتند و گهگاهی در همدیگر کمی گیر می کردند.

 
خرد شهر - بیژن علی آبادیخرد شهر - بیژن علی آبادی

اگر بخواهیم خرد شهری را مورد بررسی ومطالعه قرار دهیم در ابتدا میبایست اقلیم آن شهر را شناسایی وپس از شناخت کامل آن نسبت به شناخت رسم ورسوم وجامعه ومردم شناسی و جامعه شناسی وجامعه رفتاری عقاید وباورها وبطور کلی روح شهریت آن اقلیم را بشناسیم . آنگاه درآن مورد اعلام نظر نماییم .

 
خرد شهر - یزدان هوشورخرد شهر - یزدان هوشور

خرد مقدس و خرد خبیث دو گوهر همزاد هستند . آنها در بنیاد نیکی و بدی و زاییده اندیشه آدمی هستند این دو گوهر در سرشت آدمی وجود دارد اگر به باور شیخ اشراق خداوندگار را نورالانوار بدانیم شاید بتوان خرد مطلق را بدان نسبت داد .

 
خرد شهر - خوبچهر کشاورزی خرد شهر - خوبچهر کشاورزی

در فرهنگ فارسی معین برای معنای خرد آمده "دریافت – ادراک – فهم " این سه لغت ما را در برابر دریای عظیمی قرار می دهد که بدون آنکه به زمان تعلق داشته باشد هر جانداری در خود "دارد " و یا "خواهد " داشت و آن در صورتی است که در قاب زمان معینی قرار گیرد .

 
خردشهر - محمد مهدی محمودیخردشهر - محمد مهدی محمودی

شهر موجودی است زنده، روزی متولد می‌شود و دورانی را در کودکی می‌گذراند و سپس جوان و توانمند و خردمند می‌شود. سرشار از فعالیت و تکاپو و زمانی هم پیر و فرسوده می‌گردد.

 
سرزمین مادری - فرخ باورسرزمین مادری - فرخ باور

هرجا که درخت تبریزی می بینم آن جا سرزمین من است. وقتی برگهایش را می بینم که سرش را برای باد تکان میدهد انگاری بگوید نه بابا! ای وای! آخ آخ. به به، چه خوب. آنجا جای من است.

 
نقاش و هنر نقاشینقاش و هنر نقاشی

نقاش زندگی را نقاشی می کند. اگر نقاش نسبت به زندگی بد بین باشد آن را بد نقاشی می کند. و بد معرفی کردن زندگی هنر نیست. هنر میان بد و بدتر جائی ندارد. زندگی خودش بد است.

 
یونانیونان

یونان برای مدتی طولانی مرکز تجمع بیشترین رشد و پیشرفت دانش و توانایی تمدن بشری شد اما اروپا محورها عقبه ی آن را جدا کردند و توانستند تاریخ را حذف یا تحریف کنند، به همان گونه که تاریخ تمدن عالی اتروسک ها که تا آن زمان نوشته شده و وجود داشت، با آغاز امپراتوری پس ازاگوستوس نابود و خط آن ها نامفهوم شد.