مقالات معماری و شهرسازی

آثار تاریخی رو به انهدام گذاشته اندآثار تاریخی رو به انهدام گذاشته اند

بانوی من! در حول حوش پایتخت، چندبار گشتی زده و به سیر و تماشا پرداخته ایم. ابتدا می خواهم به آنچه را که از نظر ما جالب بوده است برای شما توصیف کنم و بعد به مسائل دیگر بپردازم.
اولین بازدید ما از نگارستان آغاز شد؛ خانه ییلاقی کوچک و جمع و جوری که به عباس میرزا تعل دارد و از سوی وزیرش میرزا بزرگ، برای این شاهزاده ساخته شده است. این قصر که چندان چیز فوق العاده ای ندارد، در فاصله یک میلی تهران است؛ چهار طرف آن را دیوارگلی احاطه کرده و در سمت شرقی آن برج کوچکی ساخته شده است و در بالای این برج زنبورک برنجی درازی گذاشته اند.

 
ارزش اجتماعی فضاهای عمومیارزش اجتماعی فضاهای عمومی

شهر بارزترین تمایل و نیاز بشر به حیات مدنی و زندگی اجتماعی است حیاتی که از مجموعه برخوردها و روابط رودرروی مردم با محیط عینی پیرامون، با خود و با دیگران شکل می گیرد حیاتی که سبب می شود شهر چون موجودی زنده در گفت و گویی چند سویه با ساکنان و بینندگانش قرار گیرد اصولا شهری زنده است که تجربه ها و انباشتهای فرهنگی و اجتماعی ساکنانش در آن موقعیت ها و مکان هاست که احساس و ادراک شهری شکل می گیرد، ملاقات ها صورت می پذیرد