مقالات معماری و شهرسازی

 ایران تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران خارجی ایران تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران خارجی

یک روزنامه هندی با اشاره به شکوه و جلال تاریخی مشترک این کشور با ایران نوشت: ایران به شکلی شگفت انگیز خلاف تبلیغاتی است که غرب سعی دارد به وسیله آنها این کشور را به جهان معرفی کند.

 
روايت ناصرالدين شاه از ديدار با سلطان عبدالعزيز، امپراتور عثمانيروايت ناصرالدين شاه از ديدار با سلطان عبدالعزيز، امپراتور عثماني

ناصرالدين شاه به سال ۱۲۹۰ه.ق (۱۸۷۲ م)دراولين سفر خود به فرنگستان علاوه بر اينکه اروپا را در نورديد، در بازگشت به عثماني نيز سفر کرد و مانند ديگر کشورها مورد استقبال سلطان وقت آنجا به نام سلطان عبدالعزيز قرار گرفت.

 
نبرد مبارزان جنگل و انگلیسی‌هانبرد مبارزان جنگل و انگلیسی‌ها

نبرد مبارزان «جنبش جنگل» در گیلان با نیروهای اعزامی انگلستان که قصد داشتند بلشویک‌هایی را که به شمال ایران وارد شده بودند، سرکوب کنند از سوم تیر ماه ۱۲۹۷ آغاز شد. ژنرال