مقالات معماری و شهرسازی

تعمیر و توسعه راه تهران- قم در دوران قاجار(2) - ایستگاه‌های رفاهیتعمیر و توسعه راه تهران- قم در دوران قاجار(2) - ایستگاه‌های رفاهی

اولین ایستگاه بعد از عبور از تهران و حرم عبدالعظیم(ع) قریه کهریزک بود که دو و نیم فرسخ با حرم عبدالعظیم(ع) فاصله داشت. دومین ایستگاه حسن‌آباد بود که با قریه کهریزک سه و نیم فرسخ فاصله داشت. سومین ایستگاه قلعه محمدعلی خان بود که با ایستگاه حسن‌آباد چهار فرسخ فاصله داشته است (دو سفرنامه از جنو