اخبار و مقالات مربوط به مهرگان

جشن مهرگان و باغ ایرانی- داستانجشن مهرگان و باغ ایرانی- داستان

نیمه ی دوم سال آغاز می شود. زیاد طول نمی کشد تا نیمه ی دوم سال آغاز شود. به طرف زمستان می رویم. پائیز ناگهان می رسد و اگر نجمبیم آنقدر سرد می شود که فرصت چیدن گردوها هم نمی ماند. در کوهستان که این طور است و در فلات بلند ایران هم همین طور است.

 
12