اخبار و مقالات مربوط به میراث مشترک

ریشه شناسی قومی هزاره ¬های افغانستانی‌مقیم ایرانریشه شناسی قومی هزاره ¬های افغانستانی‌مقیم ایران

هزاره‌ها چه کسانی هستند؟
با اینکه پژوهش در مورد هزاره‌ها به پیش از قرن نوزدهم بر می‌گردد ولی «هزاره‌شناسی طی صد سال گذشته پیشرفت چندانی نداشته است.» یکی به دلیل شرایط درونی کشور افغانستان که عموماً به صورت جامعه‌ای بسته و فئودالی باقی مانده و دوم به دلیل حائل بودن این کشور میان دو قدرت بزرگ استعماری انگلیس و روس و محدود شدن توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن.

 
ایران در تمدن اسلامیایران در تمدن اسلامی

اعراب سپاهیان یزدگرد سوم آخرین پادشاه امپراتوری ساسانی را بیست سال پ س از رحلت پیامبر اسلام در نبرد قادسیه شکست دادند. این یکی از اساسی ترین لحظات تاریخ خاورمیانه و جهان بود.
ظرف یک بعدازظهر، قلب سرزمین ایران را سربازان مسلمان عرب فتح کردند. این دیوانسالاری امپراتوری باستانی ساسانی و اسلام برای همیشه جایگزین دین زرتشت به عنوان دین ایران شد.