از فراز ایران

از فراز ایران - 1355-جورج گاستر عکاس سوئیسی

ارسال شده توسط مهندس شهره السادات عربشاهی

آذربایجانآذربایجان
آرامگاه کوروشآرامگاه کوروش
ارگ بمارگ بم
اهوازاهواز
استان فارساستان فارس
تخت سلیمانتخت سلیمان
بوشهربوشهر
جزیره قشمجزیره قشم
دریاچه مهارلودریاچه مهارلو
دریاچه مهارلودریاچه مهارلو
دریاچه هاموندریاچه هامون
خوزستانخوزستان
کردستانکردستان
کردستانکردستان
سنقرسنقر
سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستان
کرمانکرمان
گنبد کاووسگنبد کاووس
لرستانلرستان
مسجد شاه اصفهانمسجد شاه اصفهان
مشهدمشهد
مقبره پیربکرانمقبره پیربکران