ایران به روایت تصویر

ارسال شده توسط مهندس شهره السادات عربشاهی

تهران -1345 خورشیدیتهران -1345 خورشیدی
آبادان -بلوار شاهپور حاشیه اروند رود -1343آبادان -بلوار شاهپور حاشیه اروند رود -1343
تهران - دانشگاه ملی -1353خورشیدیتهران - دانشگاه ملی -1353خورشیدی
مشهد-مرقد امام رضا(ع)مشهد-مرقد امام رضا(ع)
اصفهان -طغیان زاینده رود در محل پل مارنان -1333خورشیدیاصفهان -طغیان زاینده رود در محل پل مارنان -1333خورشیدی
شیراز -دروازه قرآنشیراز -دروازه قرآن
بندر پهلوی(انزلی)بندر پهلوی(انزلی)
اصفهان -عالی قاپو -1353خرشیدیاصفهان -عالی قاپو -1353خرشیدی
تهران - خیابان لاله زار -1342خورشیدیتهران - خیابان لاله زار -1342خورشیدی
تهران -خیابان حافظ -1326خورشیدیتهران -خیابان حافظ -1326خورشیدی
تهران -آبان 1347خورشیدیتهران -آبان 1347خورشیدی
اهواز -فلکه مجسمه -1354خورشیدیاهواز -فلکه مجسمه -1354خورشیدی
تهران -1355خورشیدیتهران -1355خورشیدی
تهران -میدان شهیاد(آزادی) -1353خورشیدیتهران -میدان شهیاد(آزادی) -1353خورشیدی
تهران -1355خورشیدیتهران -1355خورشیدی
تهران -تله کابین -1355خورشیدیتهران -تله کابین -1355خورشیدی
تهران -دریاچه پشت سد -1355خورشیدیتهران -دریاچه پشت سد -1355خورشیدی
تهران -پارک ملت -1356خورشیدیتهران -پارک ملت -1356خورشیدی
تهران -1355خورشیدیتهران -1355خورشیدی
تهران -1353تهران -1353
تهران -1352خورشیدیتهران -1352خورشیدی
تهران -فرودگاه مهرآباد -1353خورشیدیتهران -فرودگاه مهرآباد -1353خورشیدی
تهران - خیابان کریم خان زند -1354خورشیدیتهران - خیابان کریم خان زند -1354خورشیدی
خیابان پهلوی - 1340خیابان پهلوی - 1340
تهران - 1353خورشیدیتهران - 1353خورشیدی
تهران - خیابان پامنار -1350خورشیدیتهران - خیابان پامنار -1350خورشیدی
تهران -نمایشگاه بین المللی -1355تهران -نمایشگاه بین المللی -1355
تهران -بازار -1353تهران -بازار -1353
استخر لاهیجان -1350استخر لاهیجان -1350
بازار مهاباد -1350بازار مهاباد -1350
تهران- پیست اسکی آبعلی -1342تهران- پیست اسکی آبعلی -1342
تهران -1343تهران -1343
خیابان کوروش(جاده قدیم شمیران)-1333خیابان کوروش(جاده قدیم شمیران)-1333
بروجرد - دبیرستان پهلوی-1350بروجرد - دبیرستان پهلوی-1350
تهران - شماره گذاری پلاک ماشین -1318تهران - شماره گذاری پلاک ماشین -1318
مشهد - کوه سنگی - 1347مشهد - کوه سنگی - 1347
تهران - کیوسک روزنامه فروشی - 1348تهران - کیوسک روزنامه فروشی - 1348
مقبره رضاشاه - 1343مقبره رضاشاه - 1343
تهران - میدان فردوسی - 1342تهران - میدان فردوسی - 1342
مسجدسلیمان - نخستین چاه نفت - 1342مسجدسلیمان - نخستین چاه نفت - 1342
تهران - 1270تهران - 1270
اداره پست و صندوق مالیه - 1284اداره پست و صندوق مالیه - 1284
بازار پارچه فروش ها - 1274بازار پارچه فروش ها - 1274
یخ در بهشت - 1272یخ در بهشت - 1272
تریاک فروشی -1264تریاک فروشی -1264
حمام - 1278حمام - 1278
مراسم آئینی - 1274مراسم آئینی - 1274
عطاری - 1273عطاری - 1273
تهران - میدان رژه- 1287تهران - میدان رژه- 1287
عشایر ایران - نیکول فریدنیعشایر ایران - نیکول فریدنی
عشایر ایران - نیکول فریدنیعشایر ایران - نیکول فریدنی
اصفهان - عالی قاپو -1335اصفهان - عالی قاپو -1335
رشت- مغازه خواروبار فروشی - 1282رشت- مغازه خواروبار فروشی - 1282
سردرمسجد - 1275سردرمسجد - 1275
کاروانسرای ایرانی- 1275کاروانسرای ایرانی- 1275
کلبه ای در مازندران-1310کلبه ای در مازندران-1310
مکتب خانه ایرانی -1274مکتب خانه ایرانی -1274
تهران - میدان مخبر الدوله - 1332تهران - میدان مخبر الدوله - 1332
تهران - چهارراه استامبول - 1336تهران - چهارراه استامبول - 1336
تهران - خیابان لاله زار - 1326تهران - خیابان لاله زار - 1326
تهران - دربند - 1340تهران - دربند - 1340
تهران - سردر باغ ملی - 1336تهران - سردر باغ ملی - 1336
تهران - مجلس شوای ملی - 1336تهران - مجلس شوای ملی - 1336
تهران - مسجد سپهسالار - 1332تهران - مسجد سپهسالار - 1332
تهران - میدان امام خمینی - 1325تهران - میدان امام خمینی - 1325
تهران - میدان فردوسی - 1342تهران - میدان فردوسی - 1342
تهران - نانوایی - 1337تهران - نانوایی - 1337
بم - ارگ بم - 1347بم - ارگ بم - 1347
تهران - 1278تهران - 1278
تهران -جشن سال دوم مشروطیت-1241تهران -جشن سال دوم مشروطیت-1241
تهران - افتتاح مجلس شورای ملی - 1293تهران - افتتاح مجلس شورای ملی - 1293
تهران - 1275تهران - 1275
تهران - عمارت شمس العماره - 1280تهران - عمارت شمس العماره - 1280
تهران - مجازات با چوب و فلک - 1275تهران - مجازات با چوب و فلک - 1275
تهران - مراسم دومین سال مشروطیت در مقابل مجلس  - 1241تهران - مراسم دومین سال مشروطیت در مقابل مجلس - 1241
ناصر الدین شاه در سفر اول به اروپا - 1275ناصر الدین شاه در سفر اول به اروپا - 1275
 تهران - شیرخوارگاه  - 1282 تهران - شیرخوارگاه - 1282
تهران- احمدشاه- 1297تهران- احمدشاه- 1297
استاد بنا عهد ناصریاستاد بنا عهد ناصری
لرستان- پشتکوه- 1302لرستان- پشتکوه- 1302
تهران - 1290تهران - 1290
تهران - باقرخان و جمعی از مشروطه خواهان-1204تهران - باقرخان و جمعی از مشروطه خواهان-1204
جمازه سوار - 1278جمازه سوار - 1278
تهران - سفارت انگلیس - متحصنین مشروطه خواه - 1208تهران - سفارت انگلیس - متحصنین مشروطه خواه - 1208
اصفهان - جلفا - 1292اصفهان - جلفا - 1292
تهران - سلمانی دوره گرد - 1280تهران - سلمانی دوره گرد - 1280
فرزند مسعود میرزا خل السلطان در کنارشکارفرزند مسعود میرزا خل السلطان در کنارشکار
کاروانسرا - 1278کاروانسرا - 1278
مشروطه خواهان متحصن در سفارت انگلیس-1208مشروطه خواهان متحصن در سفارت انگلیس-1208
شیراز- مدرس ابتدایی مقدسه شریعت - 1290شیراز- مدرس ابتدایی مقدسه شریعت - 1290
مکتب رشدیه - 1280مکتب رشدیه - 1280
تهران - قصر شاهی - 1275تهران - قصر شاهی - 1275
خوزستان - 1275خوزستان - 1275
اصفهان - جلفا - 1275اصفهان - جلفا - 1275
تهران - 1275تهران - 1275
تهران - 1275تهران - 1275
تهران - 1280تهران - 1280
اصفهان - جلفا - 1275اصفهان - جلفا - 1275
خوزستان - 1283خوزستان - 1283
تهران - 1302تهران - 1302
اصفهان - مسجد شیخ لطف اله - 1290اصفهان - مسجد شیخ لطف اله - 1290
ورزشکار باستانی دوره قاجارورزشکار باستانی دوره قاجار
تهران - سردرقورخانه - 1344تهران - سردرقورخانه - 1344
تهران - باغ سلطنت آباد-1302تهران - باغ سلطنت آباد-1302
تهران - دروازه قزوین - 1302تهران - دروازه قزوین - 1302
تهران - میدان ارگ - 1302تهران - میدان ارگ - 1302
تهران - شمس العماره -1302تهران - شمس العماره -1302
تهران - سردرباغ دوشان تپه - 1302تهران - سردرباغ دوشان تپه - 1302
 تهران - دروازه توپخانه - 1302 تهران - دروازه توپخانه - 1302
تهران - عمارت الماسیه - 1302تهران - عمارت الماسیه - 1302
تهران - دروازه ارگ-1302تهران - دروازه ارگ-1302
تهران - باغ تهران - 1302تهران - باغ تهران - 1302
تهران - حرم خانه عشرت آباد- 1302تهران - حرم خانه عشرت آباد- 1302
تهران - توپخانه و بانک شاهی - 1302تهران - توپخانه و بانک شاهی - 1302
تهران -میدان توپخانه - 1302تهران -میدان توپخانه - 1302
تهران - عمارت بادگیر و تکیه دولت - 1302تهران - عمارت بادگیر و تکیه دولت - 1302
تهران - خیابان علاء الدوله - 1302تهران - خیابان علاء الدوله - 1302
تهران - عمارت و باغ امیریه - 1302تهران - عمارت و باغ امیریه - 1302
تهران - خیابان چراغ گاز و بانک شاهی - 1302تهران - خیابان چراغ گاز و بانک شاهی - 1302
تهران - دروازه شمیران - 1302تهران - دروازه شمیران - 1302
تهران - شمس العماره  - 1302تهران - شمس العماره - 1302
تهران - 1353تهران - 1353
اولین پمپ بنزین ایران - 1306اولین پمپ بنزین ایران - 1306
اصفهان - میدان نقش جهان -1280اصفهان - میدان نقش جهان -1280
آبادان - 1340آبادان - 1340
آرامگاه سعدی - 1352آرامگاه سعدی - 1352
آموزش نظامی بانوان - خوی(آذربایجان غربی)-1352آموزش نظامی بانوان - خوی(آذربایجان غربی)-1352
اولین تیم هاکی در شرکت نفت آبادان - 1320اولین تیم هاکی در شرکت نفت آبادان - 1320
بابلسر - نانوایی - 1347بابلسر - نانوایی - 1347
پل سیاه اهواز -1306پل سیاه اهواز -1306
رالی اتومبیلرانی از پاریس تا تخت جمشید - 1350رالی اتومبیلرانی از پاریس تا تخت جمشید - 1350
تهران - چهارشنبه سوری- 1350تهران - چهارشنبه سوری- 1350
تهران - مخبرالدوله - 1347تهران - مخبرالدوله - 1347
خرمشهر -1347خرمشهر -1347
رود کارون - 1347رود کارون - 1347
ساری - سبزه میدان - 1342ساری - سبزه میدان - 1342
فرودگاه مهراباد - 1354فرودگاه مهراباد - 1354
فلکه ساعت اهواز - 1330فلکه ساعت اهواز - 1330
تبریز- کاخ شهرداری- 1347تبریز- کاخ شهرداری- 1347
گرگان - میدان شهرداری -1325گرگان - میدان شهرداری -1325
طوس - آرامگاه فردوسی - 1350طوس - آرامگاه فردوسی - 1350
تهران - بازار سیداسماعیل - 1362تهران - بازار سیداسماعیل - 1362
تهران - مسجد سپهسالار تهران - مسجد سپهسالار
تهران - 1352تهران - 1352
تهران - فروشگاه صفحات موسیقی - 1345تهران - فروشگاه صفحات موسیقی - 1345
تهران - خیابان شاهرضا - 1336تهران - خیابان شاهرضا - 1336
تهران - خیابان تخت جمشید - 1342تهران - خیابان تخت جمشید - 1342
تهران - خیابان مولوی - 1345تهران - خیابان مولوی - 1345
سنندج - 1355سنندج - 1355
تهران - خیابان نادری تهران - خیابان نادری
تهران - کریم خان - کلیسای سنت سارکیس - 1352تهران - کریم خان - کلیسای سنت سارکیس - 1352
تهران - هتل شرایتون - 1355تهران - هتل شرایتون - 1355
مدرسه سعادت بوشهرمدرسه سعادت بوشهر
آرایشگاه مردانه با آرایشگر زن-1352آرایشگاه مردانه با آرایشگر زن-1352
اولین پرواز جت چهار موتوره - تهران به مشهد - 1349اولین پرواز جت چهار موتوره - تهران به مشهد - 1349
پرسنل هوایی ایران ایر - 1352پرسنل هوایی ایران ایر - 1352
پل اهواز در زمان ساخت - 1350پل اهواز در زمان ساخت - 1350
تنکابن - 1330تنکابن - 1330
خیابان تخت جمشید - 1343خیابان تخت جمشید - 1343
خیابان لاله زار - 1343خیابان لاله زار - 1343
نمایی از شهر سنندج - 1339نمایی از شهر سنندج - 1339
سیب ترش فروش - خیابان زند شیراز - 1343سیب ترش فروش - خیابان زند شیراز - 1343
کلانتری دربندکلانتری دربند
لاهیجان - 1343لاهیجان - 1343
مدرسه سپاه دانش - اصفهان - 1356مدرسه سپاه دانش - اصفهان - 1356
منارجنبان اصفهان - 1298منارجنبان اصفهان - 1298
هتل شاه عباس - اصفهان - 1347هتل شاه عباس - اصفهان - 1347
اردوی پیش آهنگی - دهه 30اردوی پیش آهنگی - دهه 30
اصفهان - سینما نقش جهان - 1345اصفهان - سینما نقش جهان - 1345
افتتاح تونل کندوان توسط رضاشاهافتتاح تونل کندوان توسط رضاشاه
بازار وکیل شیراز- دهه 50بازار وکیل شیراز- دهه 50
بلوار الیزابتبلوار الیزابت
تهرانتهران
تهرانتهران
خیابان تخت جمشیدخیابان تخت جمشید
دومین سفر مظفرالدین شاه به فرانسه - 1282دومین سفر مظفرالدین شاه به فرانسه - 1282
رستوران پارک ملت - دهه 50رستوران پارک ملت - دهه 50
ورزشگاه نفت مسجد سلیمانورزشگاه نفت مسجد سلیمان
سی و سه پل اصفهانسی و سه پل اصفهان
فرودگاه مهرآبادفرودگاه مهرآباد
مظفرالدین شاهمظفرالدین شاه
مظفرالدین شاهمظفرالدین شاه
نوجوانان ورزشکار- 1342نوجوانان ورزشکار- 1342
--
--
--
--
احمدشاه قاجار و رضاخان سردار سپهاحمدشاه قاجار و رضاخان سردار سپه
احمدشاهاحمدشاه
آرامگاه حافظ در زمان قاجارآرامگاه حافظ در زمان قاجار
اسداله اعلم در کنار پدراسداله اعلم در کنار پدر
اشغال پالایشگاه آبادان توسط انگلیساشغال پالایشگاه آبادان توسط انگلیس
اصفهاناصفهان
افتتاح دانشگاه تبریزافتتاح دانشگاه تبریز
اهواز قبل از پل اولاهواز قبل از پل اول
بجنوردبجنورد
بنای تاریخی در اردبیلبنای تاریخی در اردبیل
به توپ بستن مجرم در زمان قاجاربه توپ بستن مجرم در زمان قاجار
پزشکان ناصرالدین شاهپزشکان ناصرالدین شاه
پمپ بنزین - 1310پمپ بنزین - 1310
پیاده نظام ارتش رضاشاهپیاده نظام ارتش رضاشاه
--
تپه حسنلوتپه حسنلو
تشیع جنازه میرزاده عشقیتشیع جنازه میرزاده عشقی
تنبیه در زمان جنگ جهانی دومتنبیه در زمان جنگ جهانی دوم
تهران-1250تهران-1250
تهرانتهران
جشن کشف حجاب شیرازجشن کشف حجاب شیراز
تهران - خیابان حافظ- 1326تهران - خیابان حافظ- 1326
شیراز - خیابان زندشیراز - خیابان زند
ماست فروشان دوره گردماست فروشان دوره گرد
مجاهدین گیلانیمجاهدین گیلانی
محمد علیشاه قاجارمحمد علیشاه قاجار
مراسم اعدام میرزا رضا کرمانیمراسم اعدام میرزا رضا کرمانی
مشهد- حرم مطهرمشهد- حرم مطهر
مشهد - حرم مطهرمشهد - حرم مطهر
مشهد - حرم مطهرمشهد - حرم مطهر
مظفرالدین شاه با تزار نیکلای دوممظفرالدین شاه با تزار نیکلای دوم
مهدعلیا مادر ناصرالدین شاهمهدعلیا مادر ناصرالدین شاه
مهدعلیا و ناصرالدین شاه و خواهرشمهدعلیا و ناصرالدین شاه و خواهرش
میرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاهمیرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاه
ناصرالدین شاه پس از شکارناصرالدین شاه پس از شکار
ناصرالدین شاه و ملیجک در شکارگاه جاجرودناصرالدین شاه و ملیجک در شکارگاه جاجرود
نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملینمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی
نهرکرجنهرکرج
نیروهای نظامی جنگ جهانی اولنیروهای نظامی جنگ جهانی اول
همدانهمدان
همدانهمدان
همدانهمدان
هیات عزاداران آل احمد تهرانهیات عزاداران آل احمد تهران
سیستم آب رسانی در تهرانسیستم آب رسانی در تهران
سیستم آب رسانی در تهرانسیستم آب رسانی در تهران
سیستم آب رسانی در تهرانسیستم آب رسانی در تهران
شیراز-خیابان زند-1308شیراز-خیابان زند-1308
خیابان منوچهری- 1310خیابان منوچهری- 1310
شیراز- دار زدن عسگرخان از اشرارشیراز- دار زدن عسگرخان از اشرار
داروخانه - زمان قاجارداروخانه - زمان قاجار
دختران پیش آهنگ دختران پیش آهنگ
دختران مظفرالدین شاهدختران مظفرالدین شاه
شهرضا-درب ورودی امامزاده شاهرضاشهرضا-درب ورودی امامزاده شاهرضا
دروازه باغ ملی - دهه 20دروازه باغ ملی - دهه 20
دروازه قرآن شیرازدروازه قرآن شیراز
دلقکان ناصرالدین شاهدلقکان ناصرالدین شاه
زنان مطرب قجریزنان مطرب قجری
زندان باغ شاه - 1287زندان باغ شاه - 1287
ساختمان پلاسکو- 1344ساختمان پلاسکو- 1344
سعدیه شیراز- 1310سعدیه شیراز- 1310
سقاخانه در بازار - 1307سقاخانه در بازار - 1307
سه چرخه قدیمیسه چرخه قدیمی
سید جمال الدین اسدآبادیسید جمال الدین اسدآبادی
سیستم آب رسانی در تهرانسیستم آب رسانی در تهران
شهربانی تبریز- 1342شهربانی تبریز- 1342
فروشنده دوره گرد کاهو و سکنجبینفروشنده دوره گرد کاهو و سکنجبین
ضریح امام رضاضریح امام رضا
قلعه جاجرمقلعه جاجرم
قمه زنی قمه زنی
کرسیکرسی
کودتای 28 مردادکودتای 28 مرداد
گاراژ هندو ایران در شیراز - 1310گاراژ هندو ایران در شیراز - 1310
گراند هتل قزوین - 1312گراند هتل قزوین - 1312
معتادان بی خانمانمعتادان بی خانمان
احداث دانشگاه تهران-1313احداث دانشگاه تهران-1313
افتتاح سینما مهتاب-1340افتتاح سینما مهتاب-1340
بازار تهران - دهه 60بازار تهران - دهه 60
تهران - خیابان شهرضا - 1336تهران - خیابان شهرضا - 1336
خیابان شهرضا-1953خیابان شهرضا-1953
خیابان فردوسی خیابان فردوسی
سنگر - گیلان - دهه 50سنگر - گیلان - دهه 50
سفره افطاری - 1300سفره افطاری - 1300
ماشین سنگلج - بهارستانماشین سنگلج - بهارستان
مخبرالدوله -دهه 30مخبرالدوله -دهه 30
میدان توپخانه - دهه 30میدان توپخانه - دهه 30
میدان ولیعصر - 1357میدان ولیعصر - 1357
میدان ونکمیدان ونک
میدان هه لو -سقز - دهه 30میدان هه لو -سقز - دهه 30
میدان ونک-1340میدان ونک-1340
تبریز-ارگ علیشاه تبریز-ارگ علیشاه
بلوار الیزابت - دهه 40بلوار الیزابت - دهه 40
مهمانداران ایران ایرمهمانداران ایران ایر
دهه 40دهه 40
شیراز - پزشک انگلیسی شیراز - پزشک انگلیسی
ساختمان شهرداری خوی - دهه 20ساختمان شهرداری خوی - دهه 20
توپخانه - 1320توپخانه - 1320
هشتگرد -شرکت تعاونی روستایی-1343هشتگرد -شرکت تعاونی روستایی-1343
دربند -1311دربند -1311
کارخانه پپسی کولا - دهه 40کارخانه پپسی کولا - دهه 40
ماموران شهربانی ماموران شهربانی
میدان تجریش - 1347میدان تجریش - 1347
میدان امام حسینمیدان امام حسین
میدان توپخانهمیدان توپخانه
میدان توپخانه - 1311میدان توپخانه - 1311
میدان توپخانهمیدان توپخانه
ارومیه - میدان ششم بهمن رضائیه -1348ارومیه - میدان ششم بهمن رضائیه -1348
میدان فردوسی - دهه 50میدان فردوسی - دهه 50
--
--
--
--
--
بازار - 1910بازار - 1910
احمد شاه قاجار در میدان اسب دوانی - 1922احمد شاه قاجار در میدان اسب دوانی - 1922
بازار قزوین - 1903بازار قزوین - 1903
پل رشت - 1910پل رشت - 1910
پل شهرستان در اصفهان - 1964پل شهرستان در اصفهان - 1964
خیابان ناصرخسرو - 1938خیابان ناصرخسرو - 1938
شیرینی سازی در ایران - 1910شیرینی سازی در ایران - 1910
طاق بستان کرمانشاه - 1910طاق بستان کرمانشاه - 1910
فاتحان تهران در دوران مشروطه - 1909فاتحان تهران در دوران مشروطه - 1909
قالی بافی در اصفهان - 1964قالی بافی در اصفهان - 1964
کاخ سعدآباد - 1903کاخ سعدآباد - 1903
کانال دسترسی به بندر بصره - 1910کانال دسترسی به بندر بصره - 1910
کنسولگری بریتانیا در بوشهر - 1903کنسولگری بریتانیا در بوشهر - 1903
کودتای 28 مرداد -حمله به حزب ایران - 1953کودتای 28 مرداد -حمله به حزب ایران - 1953
لوکوموتیو راه آهن ایران - 1940لوکوموتیو راه آهن ایران - 1940
محمدعلی شاه به همراه وزرا - 1908محمدعلی شاه به همراه وزرا - 1908
مدرسه دخترانه هیئت میسیونری آمریکایی در ارومیه - 1843مدرسه دخترانه هیئت میسیونری آمریکایی در ارومیه - 1843
مرمت قنات - 1959مرمت قنات - 1959
مسافرت به ایران - 1913مسافرت به ایران - 1913