مدرسه دخترانه هیئت میسیونری آمریکایی در ارومیه - 1843

مدرسه دخترانه هیئت میسیونری آمریکایی در ارومیه - 1843