ایران 1272 تا 1333

ارسال شده توسط جناب آقای مهندس پرویز طلایی

اقامتگاه انگلیسی ها در بوشهر -درحدود 1272اقامتگاه انگلیسی ها در بوشهر -درحدود 1272
سردر کاخ سلطتنی در اصفهان - 1272سردر کاخ سلطتنی در اصفهان - 1272
چاه نفت - شرکت نفت ایران و انگلیس 1287چاه نفت - شرکت نفت ایران و انگلیس 1287
خط لوله - شرکت نفت ایران و انگلیس 1288خط لوله - شرکت نفت ایران و انگلیس 1288
شیراز - حدود 1288شیراز - حدود 1288
مجازات در خیابان - حدود 1288مجازات در خیابان - حدود 1288
سربازان در تهران - حدود 1289سربازان در تهران - حدود 1289
کاخ سلطنتی در اصفهان - حدود 1308کاخ سلطنتی در اصفهان - حدود 1308
خیابانی در ایران - حدود 1326خیابانی در ایران - حدود 1326
حفر چاه نقت - حدود 1333حفر چاه نقت - حدود 1333
آبادان - حدود 1333آبادان - حدود 1333
بانک ملی- تهران- حدود 1333بانک ملی- تهران- حدود 1333