ایران 1272 تا 1333

ارسال شده توسط جناب آقای مهندس پرویز طلایی

اقامتگاه انگلیسی ها در بوشهر -درحدود 1272اقامتگاه انگلیسی ها در بوشهر -درحدود 1272
بندر بوشهر - درحدود 1272بندر بوشهر - درحدود 1272
سردر کاخ سلطتنی در اصفهان - 1272سردر کاخ سلطتنی در اصفهان - 1272
چاه نفت - شرکت نفت ایران و انگلیس 1287چاه نفت - شرکت نفت ایران و انگلیس 1287
جاه نفت - شرکت نفت ایران و انگلیس 1287جاه نفت - شرکت نفت ایران و انگلیس 1287
چاه نفت - شرکت نفت ایران و انگلیس 1287چاه نفت - شرکت نفت ایران و انگلیس 1287
خط لوله - شرکت نفت ایران و انگلیس - 1288خط لوله - شرکت نفت ایران و انگلیس - 1288
خط لوله - شرکت نفت ایران و انگلیس 1288خط لوله - شرکت نفت ایران و انگلیس 1288
خط لوله - شرکت نفت ایران و انگلیس 1288خط لوله - شرکت نفت ایران و انگلیس 1288
شیراز - حدود 1288شیراز - حدود 1288
مجازات در خیابان - حدود 1288مجازات در خیابان - حدود 1288
سربازان در تهران - حدود 1289سربازان در تهران - حدود 1289
کاخ سلطنتی در اصفهان - حدود 1308کاخ سلطنتی در اصفهان - حدود 1308
خیابانی در ایران - حدود 1326خیابانی در ایران - حدود 1326
تئاتر سعدی تهران - حدود 1328تئاتر سعدی تهران - حدود 1328
همدان - 1328همدان - 1328
چاه نفت - حدود 1332چاه نفت - حدود 1332
حفر چاه نقت - حدود 1333حفر چاه نقت - حدود 1333
آبادان - حدود 1333آبادان - حدود 1333
بانک ملی- تهران- حدود 1333بانک ملی- تهران- حدود 1333