بوشهر سال 1299 (1920 میلادی)

ارسال شده توسط مهندس بهروز مرباغی

 

--
بوشهر1299-2بوشهر1299-2
بوشهر1299-3بوشهر1299-3
بوشهر1299-4بوشهر1299-4
بوشهر1299-5بوشهر1299-5
بوشهر1299-6بوشهر1299-6