تهران در عصر قاجار

عکاس آنتوان سورگین

تهران در عصر قاجار 1249 تا 1309

ارسال توسط مهندس شهره السادات عربشاهی

باغی در تهرانباغی در تهران
بلدیه در میدان توپخانهبلدیه در میدان توپخانه
بلندی های شمیرانبلندی های شمیران
تهرانتهران
تهرانتهران
تهرانتهران
تهرانتهران
تهرانتهران
خیابان دولتخیابان دولت
خیابان سردرالماسیهخیابان سردرالماسیه
خیابان علاءالدولهخیابان علاءالدوله
خیابان گازخیابان گاز
خیابان ناصریهخیابان ناصریه
خیابانی در تهرانخیابانی در تهران
تهرانتهران
دارالفنون از نمای بالادارالفنون از نمای بالا
دروازه دولت و منظره البرزدروازه دولت و منظره البرز
دروازه دولتدروازه دولت
دروازه و عمارت اداره پستدروازه و عمارت اداره پست
دفتر پست تهراندفتر پست تهران
ساختمان بانک ملیساختمان بانک ملی
ساختمان مجلسساختمان مجلس
ساختمان مجلسساختمان مجلس
میدان مشقمیدان مشق
بانوی ایرانیبانوی ایرانی
زن متمول ایرانیزن متمول ایرانی
زندگی دهقانانزندگی دهقانان
زنده به گور کردنزنده به گور کردن
شالیزارشالیزار
شهرفرنگشهرفرنگ
عریضه خوانی در محضرشاهعریضه خوانی در محضرشاه
فلکفلک
قالی بافانقالی بافان
کمال الملککمال الملک
ماهی گیرانماهی گیران