خیابان لاله زار

ارسالی توسط مهندس شهره السادات عربشاهی

بخشی از بلوار لاله زار - اواخر قرن نوزدهمبخشی از بلوار لاله زار - اواخر قرن نوزدهم
تقاطع لاله زار و استانبول - 1310تقاطع لاله زار و استانبول - 1310
تقاطع لاله زار و استانبول - 1330تقاطع لاله زار و استانبول - 1330
تقاطع لاله زار و استانبول - 1315تقاطع لاله زار و استانبول - 1315
خیابان لاله زار - 1300خیابان لاله زار - 1300
خیابان لاله زار - 1315خیابان لاله زار - 1315
خیابان لاله زار - 1320خیابان لاله زار - 1320
خیابان لاله زار - 1324خیابان لاله زار - 1324
خیابان لاله زار - 1320خیابان لاله زار - 1320
خیابان لاله زار - 1340خیابان لاله زار - 1340
عامل پخش آب در لاله زار - 1330عامل پخش آب در لاله زار - 1330
خیابان لاله زار - 1910تا 1924خیابان لاله زار - 1910تا 1924
خیابان لاله زار- 1910تا1924خیابان لاله زار- 1910تا1924