دروازه های تهران

دروازه دوشان تپهدروازه دوشان تپه
نمای بیرونی دروازه خانی آبادنمای بیرونی دروازه خانی آباد
دروازه قزویندروازه قزوین
دروازه شاه عبدالعظیمدروازه شاه عبدالعظیم
دروازه دولتدروازه دولت
دروازه جنوبی ارگدروازه جنوبی ارگ
دروازه شاه عبدالعظیمدروازه شاه عبدالعظیم
بیرون دروازه گمرکبیرون دروازه گمرک
دروازه محمدیهدروازه محمدیه
دروازه دولتدروازه دولت
دروازه شمیراندروازه شمیران
دروازه قزویندروازه قزوین
دروازه تهراندروازه تهران
دروازه تهراندروازه تهران
دروازه شمیراندروازه شمیران
دروازه قزویندروازه قزوین
دروازه یوسف آباددروازه یوسف آباد
دروازه قزویندروازه قزوین
--
دروازه دولتدروازه دولت
دروازه شمیراندروازه شمیران
دروازه شمیراندروازه شمیران