دروازه های تهران

ارسال شده توسط جناب آقای مهندس کارلین عیشو نژادیان

نمای بیرونی دروازه یوسف آبادنمای بیرونی دروازه یوسف آباد
دروازه گمرکدروازه گمرک
دروازه دوشان تپهدروازه دوشان تپه
دروازه قزویندروازه قزوین
نمای بیرونی دروازه خانی آبادنمای بیرونی دروازه خانی آباد
دروازه قزویندروازه قزوین
دروازه شاه عبدالعظیمدروازه شاه عبدالعظیم
دروازه شمیراندروازه شمیران
دروازه دولتدروازه دولت
دروازه جنوبی ارگدروازه جنوبی ارگ
دروازه شاه عبدالعظیمدروازه شاه عبدالعظیم
دروازه دوشان تپهدروازه دوشان تپه
بیرون دروازه گمرکبیرون دروازه گمرک
دروازه محمدیهدروازه محمدیه
دروازه غاردروازه غار
دروازه دولتدروازه دولت
دروازه شمیراندروازه شمیران
دروازه قزویندروازه قزوین
دروازه تهراندروازه تهران
دروازه تهراندروازه تهران
دروازه شمیراندروازه شمیران
دروازه قزویندروازه قزوین
دروازه یوسف آباددروازه یوسف آباد
دروازه قزویندروازه قزوین
دروازه دولتدروازه دولت
دروازه دولتدروازه دولت
دروازه شمیراندروازه شمیران
دروازه شمیراندروازه شمیران