مشاغل دوران قاجار

ارسال شده توسط مهندس شهره السادات عربشاهی

منبع: موزه عکسخانه شهر

اجراکننده نمایش خیابانیاجراکننده نمایش خیابانی
پزشکان و پرستارانپزشکان و پرستاران
حلاج دوره گردحلاج دوره گرد
خواروبار فروشیخواروبار فروشی
درشکه چی در میدان مشقدرشکه چی در میدان مشق
دلاکدلاک
سقای دوره گردسقای دوره گرد
شبان در لباس شبانیشبان در لباس شبانی
شکارچی و فروشنده دوره گرد پرندهشکارچی و فروشنده دوره گرد پرنده
شکارهای یک شکارچیشکارهای یک شکارچی
فروشنده دوره گردفروشنده دوره گرد
فروشنده گوشت و سبزیفروشنده گوشت و سبزی
فروشنده دوره گردفروشنده دوره گرد
کسبه و مشتریان در بازار اصفهانکسبه و مشتریان در بازار اصفهان
گرداننده شهر فرنگگرداننده شهر فرنگ
نانوایی و خواروبار فروشینانوایی و خواروبار فروشی
نقاره زن دوره گردنقاره زن دوره گرد
تاجرتهرانیتاجرتهرانی
جهیزیه برانجهیزیه بران
ساربانساربان
سقای دوره گردسقای دوره گرد
شکارچی پرندهشکارچی پرنده
شیرگیرشیرگیر
صرافصراف
صرافصراف
طبیب معروف تهران - حکیم محمودطبیب معروف تهران - حکیم محمود
عطاری در رشتعطاری در رشت
عمله طربعمله طرب
فروشنده دوره گرد داروفروشنده دوره گرد دارو
فروشنده دوره گرد مرغ و خروسفروشنده دوره گرد مرغ و خروس
قصابقصاب
قلیانی دوره گردقلیانی دوره گرد
کارگاه کاشی کاری در اصفهانکارگاه کاشی کاری در اصفهان
کالسکه داران ناصرالدین شاهکالسکه داران ناصرالدین شاه
کوزه فروشی با مشتری خارجی در تهرانکوزه فروشی با مشتری خارجی در تهران
مارگیرمارگیر
مهتراسبمهتراسب
نانوایی بربری و سنگکنانوایی بربری و سنگک