مشروطه

ارسال شده توسط مهندس شهره السادات عربشاهی

از مجموعه ناصرالدین حسن زاده 

موزه عکسخانه شهر -14مرداد 1387

سادات و طلاب متحصنین سفارت انگلیسسادات و طلاب متحصنین سفارت انگلیس
متحصنین طهران در سفارت عثمانی -1327متحصنین طهران در سفارت عثمانی -1327
سربازان ملی طهرانسربازان ملی طهران
مجاهدین و فدائیان وطن در هنگام فتح دارالخلافه طهرانمجاهدین و فدائیان وطن در هنگام فتح دارالخلافه طهران
متحصنین سفارت انگلیسمتحصنین سفارت انگلیس
صنف خیاطصنف خیاط
سربازهای ملی تفنگ دارهای انجمن فاطمیهسربازهای ملی تفنگ دارهای انجمن فاطمیه
وکلای مجلس موسسان -1304وکلای مجلس موسسان -1304
باقرخان - سالار ملیباقرخان - سالار ملی
وکلای مجلس موسسان -1304وکلای مجلس موسسان -1304
روز افتتاح مجلس موسسان - 15آذرروز افتتاح مجلس موسسان - 15آذر
سردارملی و سالار ملی در عمارت وزیر مخصوصسردارملی و سالار ملی در عمارت وزیر مخصوص
قزوین- مجاهدین طهران و قزوینی و گیلانی - 1327قزوین- مجاهدین طهران و قزوینی و گیلانی - 1327
مجلس شورای ملی- 1327مجلس شورای ملی- 1327
متحصنین سفارت انگلیسمتحصنین سفارت انگلیس
وکلای دارالشورای ملی در طهرانوکلای دارالشورای ملی در طهران
دسته مجاهدیندسته مجاهدین
مجلس مقدس شورای ملیمجلس مقدس شورای ملی
ستارخان  - سردار ملیستارخان - سردار ملی
تکیه دولت و مقبره مظفرالدین شاهتکیه دولت و مقبره مظفرالدین شاه
حضرت سپه الاعظم و مدیر جنگحضرت سپه الاعظم و مدیر جنگ
طهران - جشن ملی سال دوم مشروطیتطهران - جشن ملی سال دوم مشروطیت
متحصنین سفارت عثمانی برای مشروطیت- 1326متحصنین سفارت عثمانی برای مشروطیت- 1326
عکس آتش بازی اول سال دوم مشروطیتعکس آتش بازی اول سال دوم مشروطیت