میدان توپخانه

میدان توپخانه تهران

محقق: فرخ محمدزاده مهر

ارسالی توسط مهندس شهره السادات عربشاهی

زندگی روزمره میدان توپخانه - 1270شمسیزندگی روزمره میدان توپخانه - 1270شمسی
محوطه ی تاریخی شهر تهران در عرصه ی شهر امروزمحوطه ی تاریخی شهر تهران در عرصه ی شهر امروز
--
نقشه دارالخلافه تهراننقشه دارالخلافه تهران
منظره ای از شهر قدیممنظره ای از شهر قدیم
منظره ای از کوچه های تهران قدیممنظره ای از کوچه های تهران قدیم
تهران در زمان محمد شاه قاجارتهران در زمان محمد شاه قاجار
تهران - 1848 میلادیتهران - 1848 میلادی
دروازه ی ارگ به سبزه میداندروازه ی ارگ به سبزه میدان
سبزه میدانسبزه میدان
نقشه تهران - سال 1891میلادی- رسام عبدالغفارنقشه تهران - سال 1891میلادی- رسام عبدالغفار
بررسی تهرانبررسی تهران
دروازه ی شاه عبدالعظیمدروازه ی شاه عبدالعظیم
دروازه دولتدروازه دولت
دروازه گمرکدروازه گمرک
سردر الماسیه در انتهای خیابان باب همایونسردر الماسیه در انتهای خیابان باب همایون
خانه ی سپهسالار - (مجلس شورای ملی)خانه ی سپهسالار - (مجلس شورای ملی)
خیابان ناصریهخیابان ناصریه
خیابان مریضخانهخیابان مریضخانه
تهران دوره ی ناصریهتهران دوره ی ناصریه
عمارت شمس العمارهعمارت شمس العماره
عمارت ارک - توپ مروارید- عمارت دفترخانهعمارت ارک - توپ مروارید- عمارت دفترخانه
پشت دروازه ی باب همایونپشت دروازه ی باب همایون
خیابانی در شهرخیابانی در شهر
عمارت پارک ظل السلطانعمارت پارک ظل السلطان
خیابان ظل السلطان در تهرانخیابان ظل السلطان در تهران
دید به ارک - عمارت بادگیر و تکیه دولتدید به ارک - عمارت بادگیر و تکیه دولت
منظره ای از حصار ارک و شهرمنظره ای از حصار ارک و شهر
مسجد و مدرسه ی سپهسالارمسجد و مدرسه ی سپهسالار
خیابان سفراـ الگوی اول)خیابان سفراـ الگوی اول)
خیابان باب همایون(الگوی دوم)خیابان باب همایون(الگوی دوم)
میدان مشقمیدان مشق
میدان ارکمیدان ارک
سبزه میدان سبزه میدان
سبزه میدان در هنگام برگزاری مراسم عاشوراسبزه میدان در هنگام برگزاری مراسم عاشورا
میدان امین السلطانمیدان امین السلطان
نقشه ی ارک تهراننقشه ی ارک تهران
میدان توپخانهمیدان توپخانه
نقشه میدان توپخانهنقشه میدان توپخانه
بدنه ی شمالی میدان - دروازه ی خیابان سفرابدنه ی شمالی میدان - دروازه ی خیابان سفرا
بدنه ی شمالی میدانبدنه ی شمالی میدان
بدنه ی شمالی میدان - دروازه ی خیابان سفرابدنه ی شمالی میدان - دروازه ی خیابان سفرا
بدنه ی شمالی میدان - دروازه ی خیابان لاله زاربدنه ی شمالی میدان - دروازه ی خیابان لاله زار
بدنه ی شمالی و دروازه ی خیابان لاله زارو بدنه یشرقی و بانک شاهی و دروازه ی چراغ گازبدنه ی شمالی و دروازه ی خیابان لاله زارو بدنه یشرقی و بانک شاهی و دروازه ی چراغ گاز
بخشی از بدنه ی شمالی و غربی میدانبخشی از بدنه ی شمالی و غربی میدان
بخش میانی بدنه ی شمالی میدانبخش میانی بدنه ی شمالی میدان
دید بدنه ی جنوبی از روبه روی دروازه ی ناصریه - تلگرافخانه و بخشی از نمای غربی میداندید بدنه ی جنوبی از روبه روی دروازه ی ناصریه - تلگرافخانه و بخشی از نمای غربی میدان
بدنه ی غربی میدان - دروازه ی خیابان مریضخانه و سر درقورخانهبدنه ی غربی میدان - دروازه ی خیابان مریضخانه و سر درقورخانه
بانک شاهی - دروازه ی چراغ گازبانک شاهی - دروازه ی چراغ گاز
دروازه ی خیابان باب همایوندروازه ی خیابان باب همایون
دروازه ی خیابان ناصریهدروازه ی خیابان ناصریه
دروازه ی خیابان سفرادروازه ی خیابان سفرا
دروازه ی خیابان چراغ گازدروازه ی خیابان چراغ گاز
دروازه ی خیابان لاله زاردروازه ی خیابان لاله زار
دهانه های گرد میداندهانه های گرد میدان
دروازه ی چراغ گاز(امیرکبیر)و بانک شاهیدروازه ی چراغ گاز(امیرکبیر)و بانک شاهی
ساختمان تلگرافخانهساختمان تلگرافخانه
بانک شاهیبانک شاهی
دروازه ی خیابان باب همایوندروازه ی خیابان باب همایون
پستخانه ی مبارکهپستخانه ی مبارکه
ساختمان بانک شاهی - از خیابان چراغ گازساختمان بانک شاهی - از خیابان چراغ گاز
ساختمان نظمیه (مرحله اول)ساختمان نظمیه (مرحله اول)
ساختمان نظمیه (پس از تکمیل)ساختمان نظمیه (پس از تکمیل)
اولین ساختمان تلگرافخانه در بدنه ی جنوبیاولین ساختمان تلگرافخانه در بدنه ی جنوبی
نمای شرقی دروازه ی چراغ گازنمای شرقی دروازه ی چراغ گاز
عمارت دفترخانه در ارک تهرانعمارت دفترخانه در ارک تهران
قصر صاحبقرانیهقصر صاحبقرانیه
نقاره خانه و توپ مرواریدنقاره خانه و توپ مروارید
قصر عشرت آباد تهرانقصر عشرت آباد تهران
قصر سرخه حصار تهرانقصر سرخه حصار تهران
میدان توپخانه - دروازه ی باب همایونمیدان توپخانه - دروازه ی باب همایون
میدان توپخانه - دروازه ی باب همایونمیدان توپخانه - دروازه ی باب همایون
میدان توپخانه - 1270شمسیمیدان توپخانه - 1270شمسی
نقشه ی تهران - آغاز حکومت پهلوینقشه ی تهران - آغاز حکومت پهلوی
نقشه ی تهران - آغاز حکومت پهلوینقشه ی تهران - آغاز حکومت پهلوی
میدان شاهپورمیدان شاهپور
میدان حسن آبادمیدان حسن آباد
خیابان امیریهخیابان امیریه
خیابان استامبولخیابان استامبول
خیابان نادریخیابان نادری
خیابان ناصرخسروخیابان ناصرخسرو
بدنه ی شمالی میدان سپهبدنه ی شمالی میدان سپه
بدنه ی شمالی و غربی میدان سپهبدنه ی شمالی و غربی میدان سپه
بدنه ی شمای میدان سپهبدنه ی شمای میدان سپه
بدنه ی شمای میدان سپهبدنه ی شمای میدان سپه
بدنه یشمالی و شرقی میدان سپهبدنه یشمالی و شرقی میدان سپه
بدنه ی غربی میدان سپهبدنه ی غربی میدان سپه
بدنه ی غربی میدان سپهبدنه ی غربی میدان سپه
بدنه ی شرقی میدان سپهبدنه ی شرقی میدان سپه
بدنه یشرقی میدان سپه - ساختمان بانک شاهیبدنه یشرقی میدان سپه - ساختمان بانک شاهی
بدنه ی شرقی میدان سپه - ساختمان بانک شاهیبدنه ی شرقی میدان سپه - ساختمان بانک شاهی
بدنه ی جنوبی میدان سپه - ساختمان مخابراتبدنه ی جنوبی میدان سپه - ساختمان مخابرات
بدنه ی جنوبی میدان سپه - ساختمان مخابراتبدنه ی جنوبی میدان سپه - ساختمان مخابرات
بدنه ی جنوب میدان سپه - ساختمان مخابراتبدنه ی جنوب میدان سپه - ساختمان مخابرات
ساختمان مخابراتساختمان مخابرات
ساختمان شهرداریساختمان شهرداری
سردرباغ ملیسردرباغ ملی
ساختمان تجاری میدان - ضلع شمالیساختمان تجاری میدان - ضلع شمالی
ساختمان تجاری میدان - ضلع جنوبیساختمان تجاری میدان - ضلع جنوبی
ساختمان آگاهیساختمان آگاهی
ساختمان پستساختمان پست
موزه ایران باستانموزه ایران باستان
میدان حسن آبادمیدان حسن آباد
ساختمان مخابراتساختمان مخابرات
ساختمان دادگستریساختمان دادگستری
میدان و ساختمان راه آهن تهرانمیدان و ساختمان راه آهن تهران
دهانه ی خیابان سپهدهانه ی خیابان سپه
خیابان بلوارخیابان بلوار
شهر تهرانشهر تهران
بدنه ی شمالی میدانبدنه ی شمالی میدان
بدنه ی شمالی میدانبدنه ی شمالی میدان
بدنه ی شرقی میدانبدنه ی شرقی میدان
بدنه ی شمالی میدانبدنه ی شمالی میدان
بدنه ی غربی میدانبدنه ی غربی میدان
بدنه ی شمالی میدانبدنه ی شمالی میدان
بدنه ی جنوبی میدانبدنه ی جنوبی میدان
دید هوایی میداندید هوایی میدان
ساختمان هتل دربندساختمان هتل دربند
ساختمان هتل هیلتونساختمان هتل هیلتون