گذری بر طهران

ارسال شده توسط مهندس شهره السادات عربشاهی

برگرفته از کتاب گذری بر طهران

عکس های یک قرن تهران(1250تا1350)

به کوشش: داریوش تهامی و مهندس فرشاد ابریشمی

تهران- میدان توپخانه -1284تهران- میدان توپخانه -1284
تهران - سبزه میدان - 1290تهران - سبزه میدان - 1290
تهران -1287تهران -1287
تهران - 1287تهران - 1287
کاروانسرای منظریه-1290کاروانسرای منظریه-1290
تهران - کاروانسرا - 1280تهران - کاروانسرا - 1280
قصر ییلاقی ناصرالدین شاه - 1260قصر ییلاقی ناصرالدین شاه - 1260
تهران - کاخ گلستان - 1290تهران - کاخ گلستان - 1290
فروشنده دوره گرد - عهد قاجارفروشنده دوره گرد - عهد قاجار
تهران - نانوایی - 1280تهران - نانوایی - 1280
ساربان - 1282ساربان - 1282
تهران - کاروان مال التجاره - 1280تهران - کاروان مال التجاره - 1280
کارگاه قلیان سازی - 1280کارگاه قلیان سازی - 1280
تهران - بازار - 1280تهران - بازار - 1280
باغ معیر الممالک - 1280باغ معیر الممالک - 1280
چشمه علی - شهر ری - 1280چشمه علی - شهر ری - 1280
سردرالماسیه - 1280سردرالماسیه - 1280
مجلس شورای ملی - 1280مجلس شورای ملی - 1280
تهران - 1282تهران - 1282
سردرقدیمی مجلس شورای ملی - 1285سردرقدیمی مجلس شورای ملی - 1285
شهر ری- ماشین دودی - 1280شهر ری- ماشین دودی - 1280
تهران - واگن اسبی- 1281تهران - واگن اسبی- 1281
تهران - 1280تهران - 1280
تهران - 1280تهران - 1280
تهران - تعزیه خوان -1280تهران - تعزیه خوان -1280
تهران - بیمارستان وزیری- 1281تهران - بیمارستان وزیری- 1281
مکتب خانه - 1280مکتب خانه - 1280
شوش -دروازه شاه عبدالعظیم -  1280شوش -دروازه شاه عبدالعظیم - 1280
مراسم ورزشی تهران- 1265مراسم ورزشی تهران- 1265
دولاب - شرق تهران- 1295دولاب - شرق تهران- 1295
کجاوه - 1280کجاوه - 1280
میدان توپخانه - توپچی ها -1280میدان توپخانه - توپچی ها -1280
کاروانسرای خانات - 1290کاروانسرای خانات - 1290
تهران - 1288تهران - 1288
آرایشگر ناصرالدین شاه - 1260آرایشگر ناصرالدین شاه - 1260
تهران - زندان قصر - 1300تهران - زندان قصر - 1300
سردرباغ ملی - 1312سردرباغ ملی - 1312
تهران - دروازه ناصریه - 1300تهران - دروازه ناصریه - 1300
تهران - دروازه گمرک - 1300تهران - دروازه گمرک - 1300
تهران - دروازه شمیران - 1300تهران - دروازه شمیران - 1300
دروازه شهرری - 1300دروازه شهرری - 1300
تهران - دروازه دولت - 1300تهران - دروازه دولت - 1300
تهران - دروازه یوسف آباد - 1300تهران - دروازه یوسف آباد - 1300
شمیران - 1310شمیران - 1310
ساخت جاده شمیران - 1300ساخت جاده شمیران - 1300
میدان تجریش- اول خیابان سعدآباد- 1330میدان تجریش- اول خیابان سعدآباد- 1330
توپخانه - بانک شاهی - 1310توپخانه - بانک شاهی - 1310
مسجد سپهسالار - 1310مسجد سپهسالار - 1310
ناصرخسرو - شمس العماره - 1310ناصرخسرو - شمس العماره - 1310
توپخانه - 1310توپخانه - 1310
تهران - کوچه مروی - 1300تهران - کوچه مروی - 1300
تهران - چهارراه استامبول - 1310تهران - چهارراه استامبول - 1310
تهران -میدان حسن آباد - 1310تهران -میدان حسن آباد - 1310
تهران - بازار - 1310تهران - بازار - 1310
تهران - خیابان ناصرخسرو - 1300تهران - خیابان ناصرخسرو - 1300
تهران - میدان حسن آباد - 1310تهران - میدان حسن آباد - 1310
بانک شاهی - ایستگاه واگن - 1310بانک شاهی - ایستگاه واگن - 1310
تهران - سه راه امین حضور - 1310تهران - سه راه امین حضور - 1310
تهران -خیابان لاله زار - 1300تهران -خیابان لاله زار - 1300
تهران - سه راه امین حضور - 1310تهران - سه راه امین حضور - 1310
تهران - خیابان لاله زار - 1310تهران - خیابان لاله زار - 1310
تهان - تجریش - 1310تهان - تجریش - 1310
تهران - 1310تهران - 1310
تهران - میدان توپخانه - 1310تهران - میدان توپخانه - 1310
شمس العماره - 1310شمس العماره - 1310
تهران - میدان بهارستان - مجلس شورای ملی - 1310تهران - میدان بهارستان - مجلس شورای ملی - 1310
تهران خیابان مولوی- 1310تهران خیابان مولوی- 1310
سر در باغ ملی - 1310سر در باغ ملی - 1310
تهران - 1310تهران - 1310
اتوبوس بلدیه - 1310اتوبوس بلدیه - 1310
تهران - 1305تهران - 1305
خشت مال - 1305خشت مال - 1305
سلمانی - 1310سلمانی - 1310
دربند - 1315دربند - 1315
دربند - 1315دربند - 1315
دربند - 1320دربند - 1320
دربند - 1320دربند - 1320
حضرت شاه عبدالعظیم - 1320حضرت شاه عبدالعظیم - 1320
حضرت شاه عبدالعظیم - 1320حضرت شاه عبدالعظیم - 1320
مسجد سپهسالار - 1315مسجد سپهسالار - 1315
مسجد شاه (سلطانی) - 1315مسجد شاه (سلطانی) - 1315
مجلس شورای ملی-1315مجلس شورای ملی-1315
سفارت انگلیس - 1320سفارت انگلیس - 1320
میدان مشق - 1315میدان مشق - 1315
کاخ مرمر - 1320کاخ مرمر - 1320
دروازه خراسان - 1315دروازه خراسان - 1315
دروازه قزوین - 1315دروازه قزوین - 1315
خیابان مولوی- 1317خیابان مولوی- 1317
خیابان سیروس - 1317خیابان سیروس - 1317
میدان توپخانه - 1320میدان توپخانه - 1320
ساختمان شهرداری - 1315ساختمان شهرداری - 1315
ساختمان شهرداری - میدان توپخانه - 1315ساختمان شهرداری - میدان توپخانه - 1315
خیابان سعدی - 1320خیابان سعدی - 1320
خیابان کاخ -1320خیابان کاخ -1320
خیابان استانبول-1315خیابان استانبول-1315
تهران - کارناوال - 1313تهران - کارناوال - 1313
تهران - کارناوال - 1313-تهران - کارناوال - 1313-
تهران -1320تهران -1320
تهران - 1320تهران - 1320
شمیران - امامزاده قاسم - 1315شمیران - امامزاده قاسم - 1315
12