ابوالحسن میرعمادی

متولد 1322 اصفهان

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه ملي ايران 1353
 • دريافت نشان معمار كاخ بادگير 1351
عناوین و سمت ها:
 • عضو موسس و مديرعامل مهندسين مشاور تينافرايند از 1377
 • عضو جامعه مهندسان مشاور ايران
 • عضو موسس و مشاور عالي BCD كانادا
 • عضو هيات امناء و هيات مديره انجمن مفاخر معماري ايران
مشاغل و مسئولیت های گذشته
 • سرپرست دفتر فني سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران
 • قائم مقام مديرعامل مهندسان مشاور حيدرغيايي و همكاران
 • عضو موسس شركت سرمايه گذاري مهندسان ايران
 • موسس و مديرعامل كنسرسيوم سازندگان بين المللي ايران
 • عضو موسس و مديرعامل مهندسان مشاور برنامه ريزي و طرح 1377 - 1361
فعالیت ها:
 • همكاري با موسسات بين المللي تخصصي برنامه ريزي و طراحي مجموعه هاي بزرگ در بلژيك، آلمان و آمريكا
 • مطالعه و تحقيق در روش هاي نوين و برنامه ريزي مراكز بهداشتي و بيمارستان هاي بزرگ آموزشي و فوق تخصصي در آمريكا و اروپا
 • تدريس معماري داخلي و معماري تخصصي مراكز درماني در دانشگاه هاي كشور
 • مرمت و ثبت آثار تاريخي در شاهرود، دامغان، گنبد قابوس، مازندران و گيلان
 • طرح و بازسازي حوضخانه سعدي، شيراز
 • طرح و بازسازي ميربزرگ، آمل
 • مطالعه و بررسي بافت هاي تاريخي شهر اصفهان و تعيين محدوده آن
 • طرح محوطه و حفاظت بيستون كرمانشان
 • مجموعه كاخ گلستان و تكيه دولت 1350، مرمت عمارت بادگير و بازسازي بخشي از شمس العماره
 • مشاوره سيستم هاي حفاظتي تخت جمشيد از اثرات جوي
 • شناسايي و ثبت خانه هاي قديمي تهران و مشاركت در مرمت برخي آثار مانند خانه ميرزا محمود وزير 1349
 • طرح و نظارت مجتمع هاي خدماتي و شهري پروژه هاي صنعتي در نقاط مختلف كشور
 • طراحي معماري داخلي و توسعه مجلس سنا
 • طراحي بيمارستان هاي فوق تخصصي دانشگاهي با همكاري مهندسان مشاور اس جي اي، شيكاگو
 • طرح و نظارت و ساخت شهرك هاي مسكوني در تهران و شهرستان ها
 • طرح و نظارت بيمارستان هاي تخصصي دانشگاه ها، بيمارستان فوق تخصصي در تهران (بيمارستان لاله)
 • طرح و نظارت دفاتر كار و مراكز اداري و آموزشي در تهران و مراكز آموزش عالي در دانشگاه تهران
 • طرح جامع و طراحي پدافند غيرعامل مجتمع هاي پالايشگاه وليعصر، پتروشيمي اراك و مجتمع صنايع دارويي شهيد مدرس
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت