افشین اخلاص پور

مهندس معمار- مديرعامل مهندسان مشاورستاوندسازتهران

 1.  عضو موسّس (1378) و مديرعامل(1384) مهندسان مشاور ستاوندساز تهران.
 2. عضو کانون فارغ التحصيلان معمار دانشکده هنرهای زيبا ی دانشگاه تهران.
 3. عضو انجمن مفاخر معماری ايران.
 4. عضو انجمن علمی فضای نوی معماری ايران.
 5. عضوهيات علمی سابق ، سرپرست دانشکده و مدير گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ، استاد راهنما ، مشاور ، داور و مدرّس مدعوّ معماری آزاد کرمان ، زنجان ، بين الملل قشــم ، تهران جــنوب 1374 تا کــنون، طـرّاحی معــماری ، مرمــت ، طرح نــهايی و پــايــان نامـه های کارشــناسی و کارشناسی ارشــد معــماری و شــهرسازی .
 6. دستيارآموزشی دکتر منصورفلامکی ، دکترخسرو بزرگی ، دکتر هما ايرانی بهبهانی ، دروس مبانی نظری معماری و مرمّت ،طرّاحی معماری دوره ی کارشناسی ارشد 1376تا 1378 .
 7. دبير ( و داور ) برگزارکننده ی مسابقه ی محدود نمای ساختمان بهمنيار کرمان اسفند 1388.
 8. مـــشاور معماری و شـــهرسازی پروژه نجات بخشی ميـــراث فرهنگی بــم و ارگ و مســئول تدوين سند حريـــم شصت و سه اثر تــاريــخی و ارگ شــهر بــــم 86-1382 .
 9. همــکار تهيّه کننده ی مطالعات و ضوابط راهــبردی طرّاحی در بم و ارزيابی الگوهای مسکن تک واحدی با مهــندس هادی ميـرميـران برای شورای معماری بم ، 83 -1382 .
 10. مشاورطرّاحی دفتر نمايندگی (محصولات خانگی) شرکت های BOSCH ، SIEMENS ،ufesa ، gorenje - سيهاوی - ايران ، برنده ی اوّل طرح و اجرای دو دوره نمايشگاه بين المللی تهران 83- 1381.
 11. فعاليّت ويژه ی طرّاحی در مناطق آزاد تجاری کيش ، چابهار ، قشم و بندر انزلی 83-1373.
 12. همکارحرفه ای درطرح های توسعه شهری و مرکز شهر جوپار ، شهرک خانه زريسف و کاخ استانداری کرمان و نوسازی محلّه جواديه تهران با دکتر منصور فلامکی 72- 1371.
 13. همکار در طرحها وبرنامه ريزی های شهرک واوان ، آماده سازی هزار هکتاری باغين ، آمايش توسعه استان کرمان افق 1390و طرح هادی ملارد ، با مهندسين مشاور توسعه خانه سازی ايران 74- 1370 .
 14. تهيّه و ارائه کننده چند طرح تحقيق احيای سرزمين ، حريم گذاری ثروت های فرهنگی ، باززنده سازی و آسيب شناسی برای ارگ بــم به معاونت وقت جهانگردی و توسعه وزرات فرهــنگ و ارشــاد اســـلامی ، فرمانــداری بــم ، دکــتر باقــر آيــت الله زاده شـــیرازی ، کنــگره اوّل تاريـــخ مــعماری و شــهر ســازی بــم ، 74- 1370 .
 15. پژوهش و بازشناسی ( مشترک ) آب انبارهای شهر کاشان ، پای درس محمّد کريم پيرنيا 69-1368.
 16. کارشـــناس ارشـــد مـــعماری ازدانشکده هــنرهای زيــبای دانشــگاه تهران 1375 با پايان نامــه باززنــده سازی جامــع بازار ارگ بم به راهنــمايی دکـتر منصور فلامکی .
 17. ديپلم رياضی و فيزيک رتبه ی اوّل استان کرمان ، شرکت کننده المپياد رياضی کشوری ، شاگرد اوّل کنکور اختصاصی ورودی رشته معماری خرداد ماه 1366.
 18. تهيه ی طرح مرمت خانه ای از معماری وارطان ( خانه ی گفتمان شهر و معماری )، مشاور عمران و بهسازی شهری تهران 94-1393 .
 19. برنده ی اوّل و طرح برگزيده ( مسابقه ی طرّاحی سردر و مجموعه ی ورودی مجتمع معدنی وصنعتی گل گهرسيرجان ) 92-1391.
 20. کتاب جماران، سازمان زيبا سازی شهر تهران و دفتر پژوهشهای فرهنگی، تابستان 1390.
 21. شرکت کننده ی در سوّمين کنگره تاريــخ معــماری و شهر ســازی بم ، پانل ساخــتار بــم ، طرّاحی شهری بلوک بازار و باز تــوليد زبــان مــعماری بومــی ، فرورديــن 1385.
 22. شرکت کننده ی در ( جايزه (CITY SCAPE ARCHITURAL REVIEW AWARD CARA 2007 ) بهترين های طرّاحی در مناطق پيشروی جهان در حال توسعه ، گروه بــناهــای مذهبــی و عمــومــی ) مذهبی: طــرح معــماری مســجد قــصر حميــد بـم ، عــمومــی: طــرح بازسازی مـجــموعه شــهری بــازارهــای قديــم بـــم.
 23. دبیــر بــرگزار کنــنده ی کارگاه تخصــصی بررســی طرح جامــع بــم ، برگزار کنـندگان : شــورای اسـلامی شـهر بــم ، شـهرداری بــم ، UNDP 21 و 22 خــرداد 1383.
 24. برنــده ی اوّل ( مشـترک ) ، طرّاحی ( هـمکار ) مــسابقه ی باز زنده ســازی و مــعماری داخــلی بنـــاهای تاريــخی ( مجــله معمار ) ، عمــارت ديـوانخـانه شــيراز 1380.
 25. شرکت کننده ی در دوّمين کنگره معماری و شهرسازی بم ، پانل گونه گونی آثار کهن در سرزمين کرمان - بازشناسی و رلوه، راهنمایی ساخت ماکت انحصاری 500/1 ارگ بم و فعاليتهای دانشکده معماری آزاد کرمان، فروردين 1378.
 26. تهيّه ی رساله پژوهشی ( مشترک ) برای سازمان ميراث فرهنگی ، مسکن عشـاير ايل افشار ، پيش و پس از اسکان دوره ی پهلوی در استان کرمان 74-1373.
 27. شـــرکت کنــنده ی در دوّمــين کــنفرانس دانشــجويی عمــران ، دانشــگاه تــهران ، مســئول کارگـاه تخصـصی بخــش معــماری ، بافتــهای تاريـخی 1373.